DRIVEBANKS

 Foto: Johan Wildhagen, Norges sjømatråd.

DRIVEBANKS - Hva styrer mønstre av fiskesamfunn på fiskebanker?

Dette prosjektet har som hovedmål å undersøke hva som driver variasjon og endringer i diversitet i marine økosystemer ved å fokusere på oseaniske banker. 

Mønstre og drivere av marin biodiversitet

Vi ønsker å danne ny kunnskap om mønstre og drivere av biologisk mangfold i marine systemer. Det er særlig fokus på fiskesamfunn og diversitet, og spesielt på kolonisering (arter som kommer) og ekstinksjon (arter som forsvinner). Vi studerer også hvilke prosesser og mekanismer som opprettholder eller endrer mangfoldet på og rundt fiskebankene.

Gjennom prosjektet sammenligner vi økosystemene i Barentshavet og Scotian Shelf, nordvest i Atlanterhavet utenfor Canada, for å få kunnskap som ikke er begrenset til ett spesifikt økosystem.

Oseaniske banker

Oseaniske banker, også kjent som fiskebanker, er grunne områder i havet. Disse bankene er “hot spots” der interaksjoner mellom arter er sterke.

 "" ""Fiskebanker i Barentshavet (venstre) og på Scotian Shelf (høyre).

Kolonisering og ekstinksjon av arter

Strukturen i marine økosystemer varierer i tid og rom, og denne variasjonen kan analyseres ved å se på kolonisering og ekstinksjon av arter. Artsrikdom er for eksempel avhengig av balansen mellom kolonisering, som vil øke rikdommen, og ekstinksjon, som vil redusere den.

Mens økologer har studert disse prosessene på land i flere tiår, har slike studier vært sjeldne i marine systemer.

Bygger på øyteori

Ideen er å bearbeide teorier og metoder fra terrestrisk økologi og tilpasse dem til havet. Vår oppfatning er at et fokus på drivere av de underliggende prosessene kan gi en dypere forståelse av variasjon og endring i marine økosystemer.

Banker kan betraktes som undervannsøyer eller fjelltopper av ulik størrelse og grad av isolasjon som er to kjente drivere av ekstinksjon og kolonisering.

Vi studerer hvordan biodiversitet er relatert til størrelsen på bankene ved å fokusere på arts-areal-forhold. Vi undersøker også effektene av topografi, havstrømmer, variasjon i klima, fiskerier og predasjon på ekstinksjons- og koloniseringsrater, og hvordan effektene av drivere varierer i tid og rom og om det er interaksjoner mellom dem.

Sirkulasjonsmodeller

Vi vil bruke oseanografiske sirkulasjonsmodeller for å undersøke hvilke banker som er forbundet med hverandre og om bankene er oppstrøms eller nedstrøms for hverandre. Dette er nyttig ved tolkning av kolonisering/ekstinksjon og spredning av arter.

Samfunnsvitenskap og kommunikasjon med fiskere og forvaltning

Gjennom et tilleggsprosjekt med fokus på samfunnsvitenskap og fiskeriøkonomi, ønsker vi å kommunisere med fiskere/fiskarlag. Målsetningen er at prosjektet bidrar til kunnskapsutveksling, og at vi også kan formidle nyttig informasjon til forvaltningen.

Tilleggsprosjektet er finansiert av Framsenteret, Flaggskip Fjord og kyst, Tromsø, Norge.

Kontakt

Prosjektinfo

Publikasjoner

Yoccoz, N.G., Ellingsen, K.E. & Tveraa, T. (2018). Biodiversity may wax or wane depending on metrics or taxa. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115 (8) 1681-1683. 

Stortini, C.H., Frank, K.T., Leggett, W.C., Shackell, N.L. & Boyce, D.G. 2018. Support for the tropic theory of island biogeography across submarine banks in a predator-depleted large marine ecosystem. Marine Ecology Progress Series, 607, 155-169.

Populærvitenskapelig

Film

Ulken Laila er hovedpersonen i infofilmen "My Bank" som handler om de viktige fiskebankene. Foto: Fabelfjord

Gjennom den lille fisken «Laila» forteller forskere hvorfor det er viktig å vite mer om de store fiskebankene i nord i infofilmen My Bank. 

My Bank - norsk versjon

My Bank - engelsk

My Bank - med norsk tekst


Populærvitenskapelige artikler

Forsker på fiskesamfunn på bankene (www.nina.no, 16.03.2018) 

Forsker på fiskesamfunn på bankene (www.framsenteret.no, 11.04.2018) 

Skal finne ut hva som skjuler seg i fiskebankene (fiskeribladet.no/tekfisk, 26.04.2018) 

Vil ha kontakt med skippere (kystogfjord.no, 30.09.2019) 

Forskere vil intervjue skippere med erfaring fra fiske i Barentshavet (fiskeribladet.no./tekfisk, 30.09.2019)

Forskere vil ha kontakt med skippere i Barentshavet (framsenteret.no, 02.10.2019)

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: