ECOREAL

Foto: Ketil Skogen/NINA.

ECOREAL: Samfunnsmessige barrierer for forvaltning av skog på økosystemnivå

Det tverrfaglige forskningsprosjektet ECOREAL skal undersøke samfunnsmessige barrierer som gjør det vanskelig å forvalte skogen i Norge på økosystemnivå. 

Det er ikke nok å ta vare på enkeltarter og mindre områder. Naturforvaltningen må sikre at vi bevarer funksjonelle økosystemer for ettertida. Økosystemperspektivet finnes allerede i nasjonal lovgivning og i internasjonale konvensjoner som Norge har tiltrådt, men det kan se ut til at det ikke har særlig innvirkning på praktisk forvaltning. Derfor er en reorientering nødvendig, slik Norges forskningsråd understreket i sin utlysning av midler til forskning på økosystemforvaltning. Ikke minst gjelder dette skogforvaltningen. 48 prosent av truede norske arter lever i skogen, og økologisk status for skogøkosystemer er langt fra referansenivået for skog med liten menneskelig påvirkning.

Foto: Ketil Skogen / NINA. Foto: Ketil Skogen / NINA.

For å forstå hvorfor det er slik, må vi identifisere problemer i det eksisterende forvaltningsregimet. ECOREAL har som mål å identifisere kunnskapshull og kartlegge institusjonelle, sosiale, juridiske og økonomiske barrierer som gjør det vanskelig å forvalte skogen på økosystemnivå. Det å identifisere slike begrensninger er et første skritt mot å nå nasjonale mål om bevaring av biologisk mangfold og funksjonelle økosystemer i norske skoger.


I tilknytning til prosjektet skal det etableres et bredt sammensatt forum med representanter for ulike interessegrupper, virksomheter og forvaltningsorganer som skal møtes anslagsvis tre ganger i løpet av prosjektperioden, det vil si innen utgangen av 2022. Hensikten med forumet er både å stimulere til dialog på et felt som ofte kan være konfliktfylt, og å hjelpe forskerne til å utvide og systematisere sin oversikt over ulike oppfatninger som gjør seg gjeldende om hvordan skogen skal brukes og forvaltes. 


Foto: Ketil skogen / NINA. Foto: Ketil skogen / NINA.

ECOREAL består av seks arbeidspakker:

Arbeidspakke 1 har som hovedmål å undersøke i hvilken grad de ulike sidene ved økosystembasert forvaltning fanges opp i dagens nordiske forvaltning av skogøkosystemene. Den første delen av arbeidet omfatter å analysere hva økosystembasert forvaltning innebærer i økologisk forstand, dvs. hvordan begreper brukt om økosystembasert forvaltning kan forstås som konkrete egenskaper ved økosystemenes ulike strukturer og funksjoner (for eksempel karbonlagring) i form av indikatorer for skogens økologiske tilstand. Deretter vil vi vurdere i hvilken grad og hvordan dagens forvaltning av skog forholder seg til disse økologiske egenskapene, og hvilke typer av slike egenskaper som i liten grad blir ivaretatt gjennom forvaltningen av skogen. Deretter vil vi se om kunnskap og data om de ulike egenskapene ved skogens økologiske tilstand er tilgjengelig i hensiktsmessig form, eller om slik kunnskap mangler eller ikke er gjort tilgjengelig. Endelig vil vi vurdere om tilgjengelig kunnskap om de ulike egenskapene ved skogens økologiske tilstand faktisk blir tatt i bruk i forvaltningen av skog i ulike sektorer.

Foto: Ketil skogen / NINA. Foto: Ketil skogen / NINA.

Arbeidspakke 2 handler om lovverket som regulerer skogbruk i Norge. Vi vil skille mellom fire kjerneelementer i det juridiske rammeverket, og undersøke hvordan de påvirker mulighetene til å forvalte skog på økosystemnivå: 1) Relevante aktørers rettigheter og plikter, inkludert grunneiere, frivillige organisasjoner, offentlige myndigheter, skogandelslag og de som er involvert i sertifisering av skogbruk eller skogsprodukter; 2) Beslutningsmyndigheten som lovgivningen fordeler mellom offentlige myndigheter, samt beslutninger om å delegere slik myndighet videre til andre myndighetsorganer og private aktører; 3) De prosessuelle kravene til slike beslutninger, herunder regler om konsekvensutredninger og åpenhet om beslutningsprosesser; og 4) de viktigste egenskapene til relevante institusjoner, ikke minst de som er viktige for deres forhold til andre institusjoner og aktører.


Arbeidspakke 3 har som sin sentrale hypotese at maktforholdene på skogfeltet er blant barrierene som vanskeliggjør økosystembasert forvaltning. Vi skal: 1) Kartlegge aktørene på skogfeltet og studere hvilke allianser de ulike aktørene de inngår i. 2) Studere maktrelasjoner mellom ulike aktørgrupper. 3) Undersøke hvilke interesser som vinner fram i den praktiske skogforvaltningen, og hvilke maktressurser de dominerende grupperingene besitter.

Foto: Ketil Skogen / NINA. Foto: Ketil Skogen / NINA.

Arbeidspakke 4 tar for seg vitenskap og styringsteknologier. Her vil vi undersøke på hvilke måter vitenskapelig kunnskap og ulike forvaltningsverktøy bidrar til, eller er til hinder for, økosystembasert forvaltning av skog. Vi skal: 1) Kartlegge hvilke typer kunnskap og forvaltningsverktøy som i praksis brukes i beslutninger i skogforvaltningen. 2) Analysere hvordan økosystemene blir begrepsfestet, og i hvilken grad ulike definisjoner og vurderingsverktøy får konsekvenser for den praktiske forvaltningen. 3) Undersøke i hvilken grad kunnskap og forvaltningsverktøy er gjenstand for kontrovers, og inngår i sosiale konflikter mellom ulike interesser.


Arbeidspakke 5 ser på forholdet mellom økonomi og skogforvaltning, og har tre hovedmål: 1) Kartlegge, beskrive og fylle kunnskapshull når det gjelder verdien av skog og skogen sine økosystemtjenester i Norge, med særlig vekt på sosiale, kulturelle og økonomiske verdier. 2) Undersøke myndighetsstrukturer og styringsprosesser, og kartlegge økonomiske virkemidler som påvirker forvaltning og bruk av skogøkosystem i Norge. Økonomiske virkemidler kan inkludere skatter, subsidier, sertifiseringsordninger og andre markeds- og betalingsordninger. Slike økonomiske virkemidler vil bli sett i sammenheng med bruken av legale, pedagogiske og administrative virkemidler, for å vurdere hvordan, og i hvilken grad, disse samlet gir grunnlag for en helhetlig politikk på området. 3) Undersøke både risiko og muligheter knyttet til implementering av ulike økonomiske virkemidler og andre tiltak for forvaltning av skogøkosystemer. Dette kan blant annet innebære å se nærmere på hvilke effekter det å gjøre naturgoder til omsettbare varer kan ha på forhold som påvirker handlingsvalg og praksiser.


Arbeidspakke 6 handler om integrering. Den skal trekke trådene sammen fra de fem første arbeidspakkene, og dessuten sørge for at forumet fungerer godt. Hensikten med forumet er både legge til rette for dialog og å få fram ulike perspektiver på skog og skogbruk på en slik måte at kunnskapen om disse ulike perspektivene (ulike måter å forstår skogbiologi og skogbruk på, fra ulike utgangspunkter) kan systematiseres av forskerne.

Foto: Ketil Skogen / NINA. Foto: Ketil Skogen / NINA.

Kontakt

Prosjektleder: Ketil Skogen

Prosjektinfo

Fullt prosjektnavn: "Real-world ecosystem management; Identifying knowledge gaps and overcoming societal barriers"

Prosjektvarighet: ut 2022

Samarbeidspartnere: Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Fridtjof Nansens institutt (FNI)

Budsjett: cirka 12 millioner

Finansiering: Norges forskningsråd

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: