Ansattinformasjon

Signe Nybø
Stilling:    Forskningssjef

  Telefon: +47 906 79 782
  E-post: signe.nybo@nina.no
 Arbeidssted:  NINA terrestrisk naturmangfold

Kunnskapsområde
Nybø er forskningssjef for Terrestrisk naturmangfold: Nybø er NINAs henvendelsespunkt for bærekraftig utvikling, naturpanelet (IPBES), økologisk tilstand og naturindeks

Avdelingen dekker hele spektret fra grunnforskning til anvendt forskning. Vi arbeider for å finne best mulige løsninger både for natur og mennesker. Avdelingen har tett samarbeid med andre NINAs andre avdelinger og mellom NINAs økologer og samfunnsforskere. Vi har bred ekstern kontakt med andre forskningsmiljøer, forvaltning og industri. Innen biodiversitet har vi spesielt god artskunnskap om moser, karplanter, insekter og edderkopper og kartlegging av natur. Vi har to laboratorier knyttet til avdelingen; en på biogeokjem (jordhelse) og måling av radioaktivitet

Forskningstema som inngår i avdelingen er;

-          Naturrestaurering og kompensering
-          Trua og fremmede arter med vekt på insekter og planter (inkl. overvåking av planteimport)
-          Pollinerende insekter og nasjonal overvåking av insekter
-          Naturindeks, økologisk tilstand og økosystemregnskap 
-          Living Norway- Infrastruktur for data om natur (Living Norway)
-          Hønsefuglportalen, samt forskning på småvilt (rype og bever) 
-          Sårbarhetsanalyser. Hvordan kombinere bruk og vern i verneområder?
-          Bærekraftig arealplanlegging og brukermedvirking, arealer under press
-          Bruk av folkeforskning (Citizen science) for å vurdere tilstand og utvikling av bestander
-          Overvåking og kartlegging av vegetasjon og naturtyper (ANO, NiN, palsmyr, restaurert myr, TOV)
-          Konnektivitet, grønn infrastruktur og samla belastning inkludert villrein
-          Effekter av klimaendringer, karbondynamikk og biogeokjemi, har utviklet karbonkalkulator
-          Synteser, metodikk for dette. 
-          Naturkur; karbonlagring i norsk natur

Nøkkelkvalifikasjoner

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Signe Nybø

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: