Ansattinformasjon

Nina Elisabeth Eide
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 957 04 383
  E-post: nina.eide@nina.no
 Arbeidssted:  NINA terrestrisk økologi

Kunnskapsområde

Eides hovedarbeidsfelt er innenfor økologi, økosystemøkologi og bevaringsbiologi. Hun jobber i hovedsak i høyfjellet og i Arktis, men også i mer produktive skogøkosystem. Eide har i en årrekke vært involvert i Miljøforvaltningens arbeid med å bevare fjellreven i Skandinavia og er engasjert i overvåking av ulike artsgrupper i fjelløkosystemet (fjellrev, smågnagere, vegetasjonsstruktur) og økosystemforskning relatert til klimapåvirkning, arealbruk og artsforvaltning. Eide er involvert i arbeidet med Naturindeksen for Norge og Økologisk tilstand, knyttet til fjelløkosystemet. Eide har også jobbet mye med arter som har tilpasset seg mennesket; generalistartene (rødrev og kråkefugl) som gjennom deres enorme suksess påvirker stedegne arter negativt (blant annet gjennom økt predasjon på bakkehekkende fugl og økt konkurranse med f. eks. fjellreven). Hun har vært med å utvikle metodikk for sårbarhetsvurdering i Arktis og i norske verneområder på fastlandet (som dekker fjell, skog og kyst (inklusive våtmark) dyreliv, vegetasjon og på Svalbard også kulturminner), som er et verktøy med relevans for all arealbruk i norsk natur generelt, også knyttet til vei og tekniske anlegg.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Nina Elisabeth Eide

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: