Lakseinnsig til Trondheimsfjorden

 

Lakseinnsig til Trondheimsfjorden 2023

Overvåker innsiget av laks til Trondheimsfjorden

Denne siden viser hvordan lakseinnsiget til Trondheimsfjorden utvikler seg i perioden 2. mai til 15. september 2023, og oppdateres hver sjette dag.

Statistikken baserer seg på fangster i to enkle kilenøter ved innløpet til fjorden. All laks som blir fanget merkes og slippes levende ut. 

Klassifisering 

Klassifisering til villaks eller oppdrettslaks er basert på ytre kjennetegn og vil bli verifisert ved skjellanalyser. 

Smålaks: totallengde mindre enn 66 cm 

Mellomlaks: 66-88 cm 

Storlaks: større enn 88 cm

Historiske resultater: Figurene viser summen av alle laksenotfangster i 2013-2016 (kumulativt).

Kontakt

Laks med radiosender?

NINA merker laks med radio- og Carlin-merker i de ytre delene av Trondheimsfjorden. 

Dersom du får og avliver en laks med radiosender er det viktig at radiosenderen umiddelbart sendes til:

NINA Merkesentralen
PB 3727 Leangen
7445 Trondheim 

Radiomerkene vil kunne brukes til å merke en ny laks. 

Les mer om rapportering av merket laks her

Prosjektinfo

Målet med dette prosjektet er å undersøke hvor mye og når villaks og rømt oppdrettslaks vandrer inn Trondheimsfjorden og opp i elvene. I tillegg studeres atferden til oppdrettslaks og villaks i elva i forhold til ulike miljøfaktorer, samt om fisken vandrer mellom elver.

Vill og rømt laks fanges i kilenøter ytterst i fjorden og merkes med radiosendere eller Lea-merker. Vandringsmønsteret undersøkes med stasjonære radiologgere i elvene og manuell peiling, samt gjenfangster av merket fisk. Studiet gjør oss i stand til å beregne mengden laks som vandrer opp i elvene, beskatningsrate i sjø og elv og forskjeller i adferd til vill- og oppdrettslaks. Dette er viktig for å vurdere om bestandene er bærekraftige.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: