Siste publikasjoner

Publikasjoner

Siste NINA-publikasjoner

29.05
RenewableReindeer
24.05
Wolf conflicts. A sociological study
24.05
Survival and behaviour of Atlantic salmon smolts passing a run-of- river hydropower facility with a movable bulb turbine
24.05
Understanding the drivers of extensive plant damage in boreal and Arctic ecosystems: Insights from field surveys in the aftermath of damage
24.05
A global synthesis of the effects of diversified farming systems on arthropod diversity within fields and across agricultural landscapes
24.05
Approval of wolves in Scandinavia: A comparison between Norway and Sweden
23.05
Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune - Undersøkelser i 2016
23.05
Downstream migration of Atlantic salmon smolts past a low head hydropower station equippped with Archimedes screw and Francis turbines
22.05
Havbruksnæringens konsekvenser for økosystemtjenester og samfunn i nordområdene. Forprosjekt Balsfjorden
19.05
Gode nyheter om unge forskeres karriereveier
19.05
Tenk nytt om tellekanter, Haugstad!
19.05
Future forest distribution on Finnmarksvidda, North Norway
19.05
Fiskeundersøkelser i Drivavassdraget. Sammenstilling av resultater fra perioden 1977-2015
18.05
Brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde sommeren 2016
16.05
Ecosystem Services and Cultural Values as Building Blocks for ‘The Good life’. A Case Study in the Community of Røst, Lofoten Islands, Norway
15.05
Incorporating threat in hotspots and coldspots of biodiversity and ecosystem services
15.05
Multi-colony tracking reveals spatio-temporal variation in carry-over effects between breeding success and winter movements in a pelagic seabird
15.05
Effekter på laks av ulike minstevannslipp i Aura
15.05
Non-native Fish Occurrence and Biomass in 1943 Western Palearctic Lakes and Reservoirs and their Abiotic and Biotic Correlates
12.05
Macrophytes shape trophic niche variation among generalist fishes
12.05
Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Forslag til metodikk
09.05
Servicii ale ecosistemelor din siturile Natura 2000 Pricop - Huta Certeze si Tisa Superioara
09.05
Unexpected collisions of Willow Ptarmigan with turbine towers at Smøla wind farm in Norway
09.05
Mitigation for birds
09.05
Future research directions to reconcile wind–wildlife interactions
08.05
Small larvae in large rivers: observations on downstream movement of European grayling Thymallus thymallus during early life stages
08.05
Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2015–2016
05.05
When soft waters becomes softer; drivers of critically low levels of Ca in Norwegian lakes
05.05
Socio-environmental integration of hydropower facilities
05.05
Cultural resources and public trust shape attitudes toward climate change and preferred futures — A case study among the Norwegian public
05.05
Brukerundersøkelse i Fulufjellet nasjonalpark sommeren 2016
04.05
Rapid polygenic response to secondary contact in a hybrid species
04.05
Stand structure, recruitment and growth dynamics in mixed subalpine spruce and Swiss stone pine forests in the Eastern Carpathians
04.05
Miljøkonsekvenser knyttet til småskala fornybar kraftforsyning. En litteraturstudie
03.05
Blood transcriptomes and de novo identification of candidate loci for mating success in lekking great snipe (Gallinago media)
02.05
Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde
02.05
Geese in the Arctic
02.05
Elvemusling i Vassbotnbekken og Møllebekken, Birkenes kommune, Aust-Agder. Bestandsstatus og bevaringstiltak
27.04
Overvåking av vassdrag i Hedmark 2016
27.04
Arctic greening from warming promotes declines in caribou populations
26.04
A conceptual framework for understanding the social acceptance of energy infrastructure: Insights from energy storage
26.04
Affective and cognitive dimensions of ski destination images. The case of Norway and the Lillehammer region
25.04
Ulv som skadegjører på bufe, tamrein og hund i Norge: skadehistorikk og skadepotensiale i forhold til ulvens spredningsmønster
25.04
Mesnaelva i Lillehammer. Brukerinteresser og økologi i et bynært, regulert vassdrag
24.04
Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2016 (revidert utgave)
24.04
Bruk av miljø-DNA for overvåking av fremmede fiskearter – utvikling av artsspesifikke markører for gjedde, mort og ørekyt
21.04
Catchment vegetation and temperature mediating trophic interactions and production in plankton communities
21.04
The impact of lions on the demography and ecology of endangered African wild dogs
21.04
Kori bustard (Ardeotis kori struthiunculus) occurrence in the Serengeti grass plains, northern Tanzania
21.04
Novel microsatellite markers for Dalechampia scandens (Euphorbiaceae) and closely related taxa: application to studying a species complex.
21.04
The effect of relatedness and pack size on territory overlap in African wild dogs
20.04
Klassifisering av 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks
20.04
Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – status 2017
20.04
The range of the mange: Spatiotemporal patterns of sarcoptic mange in red foxes (Vulpes vulpes) as revealed by camera trapping
20.04
NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2016
19.04
Challenges of managing a European brown bear population; lessons from Sweden, 1943–2013
19.04
Vannøkologiske undersøkelser i små vassdrag i Vannområde Orkla. Resultater fra undersøkelser av vannkvalitet og bunndyr høsten 2016
19.04
Segeråga, Rødøy og Meløy kommune - Fiskebiologiske undersøkelser i 2016
19.04
State and transition model approach in native forests of Southern Patagonia (Argentina): linking ecosystem services, thresholds and resilience
18.04
How to induce defense responses in wild plant populations? Using bilberry (Vaccinium myrtillus) as example
18.04
Forests dynamics in the montane–alpine boundary: a comparative study using satellite imagery and climate data
18.04
Gene flow from domesticated escapes alters thelife history of wild Atlantic salmon
15.04
Nature Health Benefits Session
10.04
Kartlegging av naturtyper i by basert på eksisterende data, høydemodeller og ortofoto
09.04
Fiskebiologiske undersøkelser i Limingen, Nord-Trøndelag, 2016
06.04
Pan-Holarctic assessment of post-release mortality of angled Atlantic salmon Salmo salar
06.04
Fish death in mountain lakes in southwestern Norway during late 1800s and early 1900s – a review of historical data
06.04
Transitions of social-ecological subsistence systems in the Arctic
06.04
Spring phenology shapes the spatial foraging behavior of Antarctic petrels
06.04
Variabel livshistorie hos krøkle (Osmerus eperlanus) i Mjøsa og Randsfjorden
06.04
Elevationally biased avian predation as a contributor to the spatial distribution of geometrid moth outbreaks in sub-arctic mountain birch forest
04.04
Woodland history in SW Norway - comparative insights from a parallel universe
04.04
Sex in murky waters: algal induced turbidity increases sexual selection in pipefish
04.04
Begrenzte Vielfalt
31.03
The major threats to Atlantic salmon in Norway
30.03
Survival and behaviour of Atlanic salmon smolts passing a run- of- river hydropower facility with a movable bulb turbine
30.03
Movements of dead fish in rivers
30.03
Havørna i Troms og Steigen 2016
30.03
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2016
27.03
Le najboljše od bobrov – prakticni pristopi za ohranitev pozitivnih vplivov bobra in zmanjševanje konfliktov (Å få det beste fra bevrene - praktiske metoder å maksimere fordeler og minimere konflikter
23.03
GPS, GLONASS og Galileo – hvem, hva, hvor?
23.03
Strand-systemet farvel!
22.03
Complex life histories and senescence in plants. Avenues to escape age-related decline?
22.03
Tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen. Utfordringer og tiltak i Nord-Trøndelag og Nordland
22.03
Fiskebiologiske undersøkelser i Vekteren, Nord-Trøndelag, 2016
22.03
Stamlakskontroll 2016
21.03
Norwegian Energy Road Map 2050: Hvilke tiltak og virkemidler bør belyses? Resultater fra arbeidspakke 1 som innspill til videre analyser.
20.03
Populasjonsdynamiske utfordringer knyttet til fragmentering av villreinfjellet
20.03
Karriereveier for økt forskningskvalitet
20.03
Undersøkelser av biologisk mangfold i Hofstadelva, Stjørdal, etter erosjonssikring og restaurering -Resultater og vurderinger fra feltsesongen 2016
20.03
Studier av vandring hos sjøaure fra Driva. Vandringsmønster i elv og sjø i perioden 2009-2011
17.03
Midtsesongevaluering av laksefisket i regi av lokal orvaltning. Vurdering av ordningen
15.03
Half a century of genetic interaction between farmed and wild Atlantic salmon: Status of knowledge and unanswered questions
14.03
Kartlegging av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Norge. Resultater fra 2015 og 2016
14.03
Entoloma chamaemori (Entolomataceae, Basidiomycota) — a new boreal species, with isolated phylogenetic position
14.03
Overvåking av påslag av lakselus på sjøørret ved Agdenes i 2016
14.03
En radarbasert undersøkelse av effekten på fugl av merking av høyspentledninger. Pilotprosjekt: Uttesting av metodikk
13.03
In situ measurement of salinity during seaward migration of Atlantic salmon post-smolts using acoustic transmitters with data-storage capabilities and conventional acoustic transmitters
13.03
Terrengtilpasning og restaurering ved opprusting av anleggsveg til Elgsjøen, Oppdal kommune
13.03
Markbulia - Einunna. Verknad på villrein ved endring i regulering av inntaksdam