FIREPLUG

FIREPLUG

FIREPLUG

Footprint and Impacts of Renewable Energy: Pressure on Lands Under Growth

Hvilke avveininger må gjøres når vi skal gå over til et fornybart energisystem? Vann-, vind- og solenergi er nødvendig for å erstatte fossil energi når vi går over til et grønt energisystem. Samtidig må vi sørge for at arealbruk til fornybar energiproduksjon påvirker naturmangfold og økosystemtjeneseter så lite som mulig. For å lykkes må vi ha bedre kunnskap om avveiingene mellom de ulike mulighetene når vi planlegger utbygging i naturen.

Fornybar energi eller uberørt natur?

De siste årene har motstanden til vindkraft økt, og flere mener at utbygging i villmarksområder ikke er forenelig med kultur og naturvern. Vannkraft er den desidert største kilden til strøm i Norge, og nylig har det vært stor debatt rundt blant annet oppgradering av vannkraft og utbygging av vindkraft. Men i dag har vi ikke nok kunnskap til å vurdere de to opp mot hverandre.

Ved hjelp av avanserte datamodeller og software vil forskerne lage ulike scenario der de blant annet vurderer oppgradering av vannkraft opp mot ny utbygging, ulike plasseringer av vindturbiner og for bygging av kraftnett i klynger fremfor dagens «korridorer».

Overgangen fra fossil til fornybar betyr betydelige endringer både for samfunnet og økonomien. Men ofte viser det seg at endring ikke var så ille som fryktet. For kanskje vet man ikke helt hva det kostet før, og hva man kommer til å tjene på å gjøre ting på en ny måte. Forskerne vil derfor også undersøke hvilke økonomiske incentiver som skal til for å virkeliggjøre de alternativene som er best for samfunnet og for naturen.   

Kontakt

Prosjektinfo

Oppstart: 2021

Mål: Utvikle nye verktøy som tar oss gjennom overgangen fra fossilt til fornybart samfunn

Finansiering: FIREPLUG-prosjektet er et 4-årig prosjekt finansiert av Norges forskingsråd (NFR) gjennom Land Under Pressure-programmet. 

Samarbeidspartnere: 

Norsk institutt for naturforskning (nina.no) (prosjektleder)

Norges teknisk -naturvitenskapelige universitet (NTNU

Center for International Climate Research (CICERO). 

Deltakende interessenter

Naturvernforbundet

Norsk Friluftsliv

SABIMA

WWF-Norge 

ZERO

I tillegg deltar Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som reguleringsmyndighet for nye konsesjoner.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: