Ansattinformasjon

Frank Ole Hanssen
Stilling:    Overingeniør-IT

  Telefon: +47 959 24 423
  E-post: frank.hanssen@nina.no
 Arbeidssted:  Miljødata

Kunnskapsområde
 • Kartografisk kommunikasjon
 • GIS, romlig analyse og modellering
 • Fjernmåling (flybåren LIDAR, Landsat, SENTINEL)
 • Romlig økologi
 • Landskapsmodellering/metrikk
 • Arealplanlegging og konsekvensvurderinger (fotavtrykk og samlet belastning)
 • Land- og havbasert vindkraft (lokalisering, micro-siting, avbøtende tiltak og miljødesign)
 • Kraftledninger (kollisjonsrisiko for fugl, trasevalg)
 • Grønn infrastruktur og naturregnskap
 • Kartlegging/prediksjonsmodellering av risikomområder og spredningsvektorer for fremmede marine arter

Nøkkelkvalifikasjoner
 • Kartografi, GIS og fjernmåling
 • Romlig modellering og analyse
 • Verktøyutvikling (ESRI ArcGIS Pro, ArcGIS Online, /Enterprise)
 • Cloud computing (Google Earth Engine)
 • Prosjektledelse og rådgivning

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Frank Ole Hanssen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: