Ansattinformasjon

Oddgeir Andersen
Stilling:    Forsker

  Telefon: +47 934 66 706
  E-post: oddgeir.andersen@nina.no
 Arbeidssted:  Lillehammer

Kunnskapsområde

Forsknings- og forvaltningsmessig erfaring fra naturforvaltning i Norge og Skandinavia (spes. friluftsliv, vilt- og fiskeforvaltning, jakt, turisme/rekreasjon og forvaltning av naturvernområder, samt næringsutvikling i utmark). Velutviklet kontaktnett innen norsk forskning og naturforvaltning både på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Arbeider med konsekvensutredninger innenfor temaene jakt, fiske, reindrift, friluftsliv og turisme/reiseliv. Erfaring med prosjektledelse og gjennomføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor temaer som konsekvenutredninger, naturbasert turisme, miljøovervåking, jakt- og ferskvannsfiskeforvaltning, samt kreps. Deltatt i diverse evalueringsarbeider rettet mot organiseringen og gjennomføringen av større nasjonale prosjekter som utvidet jakttid på elg og hjort, lokal forvaltning av vilt og fisk, bruk at tippemidler rettet mot barn og unge sitt friluftsliv, bruk og forvaltning av nasjonalparker i fjellet på oppdrag fra Miljøverndepartementet, samt bistått i arbeidet med å utvikle ”Strategisk plan for næringsutvikling i utmark – utarbeidet av jordbruksavtalepartene av en arbeidsgruppe oppnenvt av Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond” SND, mars 2002. Sentral prosjektmedarbeider på to større delprosjekt innenfor ”Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011” finansiert av NFR.

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Spørreundersøkelser
  • Menneske - natur interaksjoner
  • Økologi
  • Verneområdeforvaltning
  • Ferdsel
  • Beskatningsreguleringer
  • Vilt
  • Fisk

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Oddgeir Andersen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: