Tema

Lav

Björn Nordén


Vis hele profilen til Björn Nordén

Inga Elise Bruteig

  • Epifyttisk lav
  • Miljøovervaking

Vis hele profilen til Inga Elise Bruteig

Jarle Werner Bjerke

  • Klimaeffektforskning, spesielt knyttet til klimaendringer i nordområdene og ekstremvær;
  • Eksperimentelle studier, som kunnskapsleverandør for modellering av pågående og framtidige vegetasjonsendringer som følge av klimaendringer;
  • Beiteøkologi, spesielt relatert til effekter av reinbeite og gåsebeite;
  • Menneskets effekter på naturen, spesielt arealbruksendringer (f.eks. opphør av utmarksbeite, samt økt beplantning) og forurensning, samt indirekte effekter gjennom endring av klima, som nevnt i første punkt;
  • Analyser og vurderinger av biologisk mangfold;
  • Taksonomi og systematikk, da spesielt på enkelte lavslekter;
  • Miljøkonsekvensanalyser i forbindelse med planlagte naturinngrep.

Vis hele profilen til Jarle Werner Bjerke

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: