Genetikklab

NINAs genetikklaboratorium 

NINAs genetikklab
NINAs genetikklab er et topp moderne laboratorium tilrettelagt for genetiske undersøkelser. Foto Arnstein Staverløkk/NINA. 

NINA er internasjonalt ledende i arbeidet med å utvikle metoder og analyseverktøy for å identifisere rømt oppdrettslaks, og for å spore krysninger mellom oppdrettslaks og villaks. 

NINAs genetikklab er et moderne laboratorium tilrettelagt for genetiske undersøkelser av en rekke dyre- og plantearter, med et mangfold av forskjellige problemstillinger.

Aktuelle problemstillinger:

  • Analyser av genetisk variasjon innen og mellom populasjoner
  • Genetisk påvirkning av oppdrettslaks i ville laksepopulasjoner
  • Artsidentifikasjon for å skille mellom laks og ørret og deres hybrider
  • Slektskapsanalyser mellom individer av fisk for identifikasjon av familiegrupper
  • Identifikasjon av foreldrepar til enkeltfisk
  • Genetisk identifikasjon av rømt oppdrettslaks
  • Spore rømt oppdrettslaks og overvåke rømming
  • Spore innkrysning av rømt oppdrettslaks med villaks

Kontakt

Laksefisk: Sten Karlsson

Miljø-DNA: Frode Fossøy

Terrestrisk analyse: Oddmund Kleven og Øystein Flagstad

Metoder

Miljø-DNA
Innsamling av vannprøver og analysering av miljø-DNA er en alternativ metode for overvåking av økosystemer der innsamling av prøver ikke er avhengig av langvarig innsats i felt.

Utvikling og implementering av genetiske metoder er en del av NINAs strategiske instituttsatsinger i perioden 2016-2019

Skjellprøver fra laks og sjøørret 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: