Naturkur

Naturkur

Å ta vare på og restaurere natur kan være et klimatiltak og samtidig innfri internasjonale forpliktelser som bevaring av naturmangfold. NINA forsker på tiltak og virkemidler som kan bidra inn i en Naturkur for Norge, på lik linje med Klimakur. 

Prosjekter og mer informasjon: 

Les temaheftet:Karbonlagring i norske økosystemer

Les rapporten: Carbon storage in Norwegian ecosystems. NINA Report 1774

NINAs høringsinnspill til Klimakur 2030

Kontakt

PROSJEKTER

OpenNESS

Verdisetting av urbane naturgoder

Urban EA

Naturregnskap for byer

Publikasjoner

Søk etter NINA-publikasjoner i Oria

I søkeboksen over kan du søke etter NINA-rapporter, faktarapporter, årsmeldinger, oppdragsmeldinger og en rekke andre NINA-publikasjoner. 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: