Aktivitet 19

Aktivitet 19: Besøk Sæterfjellet avlsstasjon - eller en fôringsautomat

Tema: Bli kjent med arbeidet som gjøres på Sæterfjellet avlsstasjon og tilhørende støttefôring rundt i ulike fjellrevområder.

""
Foto Arild Landa/NINA

Varighet: Dagstur.

Tidsperiode: Sæterfjellet avlsstasjon tar imot besøksgrupper etter avtale etter 20. august.

Utstyr:

 • Buss eller biler for å komme seg ut til egnet område.
 • Pakkeliste til elevene utarbeide ut fra innhold på turen – husk riktig bekledning for at elevene skal ha en god opplevelse en hel dag i fjellet.
 • Det kan legges opp til at elevene tar med en vedkubbe slik at det fyres et bål, dersom dette er ønskelig.
 • Informasjon om avlsprogrammet for fjellrev ved Sæterfjellet avlsstasjon – se NINAs nettsider

Forarbeid lærere:

Lærerne avtaler med Statens Naturoppsyn SNO om besøk på Sæterfjellet avlsstasjon. SNO gjør internt avtale med Norsk Institutt for Naturforskning NINA eller røkter på avlsstasjonen. Ved besøk til fôringsautomat, ta kontakt med lokalt SNO. Tidsbruk avklares på forhånd. Det er ikke tilgang til toalett ute i fjellet, og det kan være lurt å forberede klassen på dette.

Bakgrunn:

Sæterfjellet avlsstasjon ble oppført i 2005 i et naturlig fjellrevterreng i høyfjellet på Oppdal. Avlsparene bor i hver sin innhegning, på størrelse med en halv fotballbane. Hvert hegn har to kunstige hi og flere steinurer som gir skjul og klatremuligheter. Stasjonen har kapasitet til å huse åtte fjellrevpar. Hvert år produseres 40–60 valper for utsetting, noe som gir et betydelig bidrag til den ville fjellrevbestanden. Hver høst og vinter settes det ut valper i områder der fjellreven enten er utdødd eller fåtallig. Valpene utrustes med et kunstig hi og fôringsautomater som de kjenner godt fra stasjonen.

Elevene får en praktisk tilnærming til temaet ved å reise til Sæterfjellet avlsstasjon eller en fôringsautomat. Elevene vil få se ekte fjellrev i innhegninger eller en foringsautomat i praksis, og vil få en omvisning og mulighet til å spørre røkteren om det de lurer på.

Gjennomføring:

1. Klassen reiser til fjells etter nærmere avtale om tid og sted med SNO og/eller Sæterfjellet avlsstasjon, Oppdal.

2. Sæterfjellet avlsstasjon:

 • Klassen deles i to grupper; gruppe 1 erfarer fjellrev i hegnene. Gruppe 2 lærer om og utforsker støttefôring og fôrautomatene samt annen føde for fjellrevene.
 • Etter lunsj bytter gruppene "stasjon". Det legges inn små pauser underveis.

3. Reise til fôringsautomat (annet fjellområde enn avlsstasjonen):

 • Klassen deles i to grupper; gruppe 1 leter etter fjellrevhi med kikkert. De leter etter revebæsj og undersøker det de finner. Noen hi-lokaliteter kan besøkes. Andre hi-lokaliteter vil det ikke kunne opplyses om beliggenheten. Dette fordi det ikke er ønskelig med besøk på hi-lokalitetene. Dette er avklart mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA) og SNO i samråd med Miljødirektoratet. Gruppe 2 lærer om og utforsker støttefôring og fôrautomatene samt annen føde for fjellrevene.
 • Etter lunsj bytter gruppene "stasjon". Det legges inn små pauser underveis.

4. Øvrig gjennomføring av veiledningen legges opp etter avtale mellom NINA, SNO og røkter på Sæterfjellet avlsstasjon.

5. Det må være minst én lærer tilstede for hver gruppe. Skolen har det sosiale ansvaret for klassen. SNO og røkter har kun ansvar for det faglige innholdet.

Etterarbeid lærere og elever:

Etter turen evalueres det på skolen og i samarbeid med hjemmet, om bekledningen var tilstrekkelig. Med en aktiv kommunikasjon mellom hjem og skole, vil valg av rett bekledning bli optimal.

 

Læringsmål: 

Elevene skal lære om forvaltningsarbeidet som gjøres på Sæterfjellet og utforske temaet selv.

De skal få undre seg og få svar på spørsmål som måtte dukke opp i løpet av dagen.

Dette er forankret i Kunnskapsløftet gjennom blant annet:

Naturfag

 • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, (…)
 • fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger

Kroppsøving

 • bruke klær, utstyr og enkle bruksredskap for å oppholde seg i naturen på en trygg og funksjonell måte
 • samtale om regler som gjelder opphold i naturen, og kunne praktisere sporløs ferdsel