Not in my back yard

Not in my backyard (NIMBY)

Av Olve Krange

Foto: viltkamera.nina.no

Gjentatte ganger har samfunnsforskere i NINA henvendt seg til respondenter i ulike befolkningsutvalg og spurt om hva de syns om at det finnes ulv i Norge. Svarene har gitt grunnlag for å konkludere med at ulven er mer populær enn upopulær. Det er vanligere å svare at man liker enn at man misliker at vi har ulv her i landet. Spørsmålet kan kritiseres for å være for uforpliktende. Det koster lite å glede seg over ulvens tilstedeværelse i norsk natur hvis man selv aldri opplever konsekvensene av å leve med den tett på seg. Kritikken har slektskap med et fenomen som ofte kalles NIMBY – Not in my back yard – et fenomen som av og til oppstår i forbindelse med lokaliseringsspørsmål. Typiske eksempler kan være avfallsplasser og flyplasser. De fleste liker nok at det finnes i Norge, men det er nok få som vil ha slikt i nabolaget. Slik kan det også være med ulv selvsagt. Det er ikke noe prinsipielt i veien for å like at det finnes ulv i norsk natur, selv om man ikke liker tanken på å ha den nær stedet man selv bor. Spørsmålet som da reiser seg er om vi står overfor en NIMBY-effekt når det gjelder nordmenns meninger om ulv. 

For å kunne vurdere problemstillingen stilte vi i 2017 også spørsmålet: Hva syns du om å ha ulv i naturen der du bor? Både dette og spørsmålet om ulv i Norge ble besvart med svaralternativer som varierte fra «misliker sterkt» til «liker godt». I figuren nedenfor ser vi de to spørsmålene i sammenheng, og spør hvordan det å mislike eller like ulv i naturen der man bor henger sammen med hva man mener om ulv i Norge.

Pearson Chi-Square: 2886,862, df 16, p<0,001
Misliker eller liker ulv i Norge mot å like eller mislike ulv i naturen der man bor. Prosent

Analysen setter oss i stand til å finne NIMBY-respondenter – de som liker ulv i Norge, men som ville mislike å ha den i naturen der de selv bor. Til høyre i figuren ser vi at blant de som oppgir å like ulven godt (i Norge) er det bare er 1 prosent (6 informanter) som ville mislike ulven i naturen der de bor. To informanter eller 0,3 prosent av dem oppgir at de ville mislike det sterkt. Men vi ser også at det bare er 56 prosent som liker begge deler godt. Det er altså en viss diskrepans i svarene blant informantene i denne gruppa, men den består hovedsakelig i at en del av dem svarer «Liker» (29 prosent) eller «Nøytral» (15 prosent) på spørsmålet som flytter ulven nærmere stedet de bor. Det kan neppe klassifiseres som en NIMBY-respons. I gruppa som svarte «Liker» på spørsmålet om ulv i Norge, er det bare 31 prosent som også ville like å ha ulv i naturen der de bor. Nesten 50 prosent er nøytrale og nær 1 av fem (19 prosent) ville mislike det. Denne siste gruppa sier på sett og vis også ja til ulv, men altså «not in my back yard». Med denne regnemåten er det til sammen 98 informanter som gir svar som kan klassifiseres som NIMBY. Slår vi sammen de som liker (n=474) eller liker godt (n=774) at det finnes ulv i Norge utgjør det til sammen 1248 informanter. De 98 som skifter til misliker utgjør da 8 prosent. Det er en betydelig større andel som skifter fra et av de to liker-nivåene til nøytral. Grunnen til at vi ikke regner denne endringen som NIMBY, er rett og slett at de er nøytrale, de sier ikke Not in my back yard. Hvis i vi derimot tar med de som stiller seg nøytrale til at vi har ulv i Norge, men som ville mislike å ha dem i naturen der de selv gruppen som klassifiseres som NIMBY, øker NIMBY-innslaget betydelig. Blant de som er nøytrale til å ha ulv i Norge (n=417) er det 53 prosent (n=221) som enten ville mislike eller mislike sterkt å ha ulv i naturen der de selv bor. Når vi tar med disse får vi at 19 prosent, eller altså 1 av 5, kan regnes som NIMBY-respondenter.

Uansett hvordan vi regner, er konklusjonen er klar. Innslaget av NIMBY-holdninger er lite. Funnet at andelene som liker at det finnes ulv i Norge er større enn andelene som ville like å ha den i naturen der de selv bor, står fast, men det er ikke slik at en stor del av de som liker ulv i Norge, ville mislike å ha den i naturen der de selv bor.

I motsatt ende er sammenhengen helt konsistent. Alle (bortsett fra en informant som forsvinner fra oversikten på grunn av de vanlige avrundingsreglene) som misliker sterkt at det finnes ulv i Norge, misliker også sterkt tanken på ha ulv i naturen nær seg.

Les mer: 

Krange, O. & Skogen, K. 2018. Nordmenns holdninger til ulv – 2018. NINA Rapport 1570. Norsk institutt for naturforskning.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: