SCANDCAM

Gaupe (Lynx lynx). Foto: SCANDCAM

SCANDCAM

SCANDCAM overvåker mellomstore og store pattedyrarter i skogen ved hjelp av et stort nettverk av viltkamera. Prosjektet er i stor grad drevet av lokale folk fra Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) og andre friluftsinteresserte, og bidrar med data til overvåkingen av villsvin, gaupe og andre dyr. I tillegg benyttes dataene i en rekke viltforskningsprosjekter som gjennomføres i samarbeid med universiteter og høgskoler i Skandinavia.  


SCANDCAM har siden 2010 bistått i arbeidet med å overvåke antall familiegrupper av gaupe ved hjelp av viltkamera. Alle observasjoner av hunngaupe med unger benyttes i den årlige overvåkingen av familiegrupper, i regi av Rovdata (lenke). Siden 2021 har prosjektet også vært en sentral del av overvåkingen av villsvin. Viltkameraene gir oss data på hvordan utbredelsen av villsvin endrer seg over tid. 


SCANDCAM jobber med å se om det store nettverket av viltkamera kan benyttes til å overvåke flere arter. Verden er i endring og dette får konsekvenser for forvaltningen av skogøkosystemene våre. Endringer i klima vil ha effekter på tetthet og utbredelse til en rekke pattedyrarter og bestander i skogen. I tillegg vil skogøkosystemene påvirkes av tap og forringelse av leveområder på grunn av økt menneskelig aktivitet. Det er derfor viktig å ha verktøy som kan overvåke alle pattedyr i skogen for å forstå hvordan menneskelig aktivitet påvirker økosystemet. 


Noen arter (som hjort, elg og store rovdyr) har nasjonale overvåkingsprogrammer, men de fleste andre pattedyrartene mangler overvåkingsprogram. Viltkamera (kamerafeller) er en av de mest benyttete metodene for overvåking av pattedyr i skog i verden i dag. Viltkameraene kan være utplassert i lange perioder og kontinuerlig registrere dyr som passerer foran kamera, dag som natt og med lite behov for tilsyn. SCANDCAM jobber med å utvikle metodikken til skandinaviske forhold. 


Om prosjektet 

Prosjektet er i regi av NINA, men ulike delprosjekter gjennomføres i samarbeid med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Høgskolen Innlandet, Universitetet i Oslo og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Arbeidet i felt skjer gjennom bruk av lokale krefter organisert av fylkeslag av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), ulike Länsstyrelser i Sverige eller NINA selv. De aller fleste kameraene er driftet av lokale jegere og andre naturinteresserte. En høy grad av brukermedvirkning er en bevisst del av prosjektets konsept. 

 

Prosjektet er, eller har vært, finansiert av Miljødirektoratet, Norges forskningsråd, Naturvårdverket, Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark, samt Agder. Vi har også fått midler fra Fylkeskommunen i Oslo, Viken, Innlandet, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark og Agder.  

Les mer

Metodikk

Les mer om hvordan prosjektet er designet

Bestandsovervåkning av villsvin

Les mer om bestandsovervåkning av villsvin ved bruk av viltkamera

Kartlegging familiegrupper gaupe

Les mer om kartlegging av antall familiegrupper av gaupe ved hjelp av viltkamera

Kartlegging av annet vilt

Les mer om kartlegging av utbredelse og bestandsutvikling av annet vilt

Kontakt

Prosjektleder
John Odden

Forsker 
Neri H. Thorsen

Prosjektkoordinator 
Sunniva H. Bahlk

Samarbeidspartnere

Sveriges lantbruksuniversitet:
Forsker Jonas Kindberg
Forsker Tim Hofmeester
Professor Henrik Andrén

Høgskolen Innlandet: 
Professor John D.C. Linnell
Professor Morten Odden
Førsteamanuensis Simen Pedersen

NMBU:  
Professor Richard Bischof

Norges Jeger- og Fiskerforbund:
NJFF Hedmark
NJFF Oppland

Studieområder

Siden starten har prosjektet hatt kamerafeller på rundt 1700 lokaliteter i Norge, i fylkene Troms og Finnmark, Trøndelag, Møre- og Romsdal, Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark og Agder. Studieområdene endrer seg over tid avhengig av etterspørsel fra våre oppdragsgivere i forvaltningen.


Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: