Ansattinformasjon

Gunnbjørn Bremset
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 464 74 177
  E-post: gunnbjorn.bremset@nina.no
 Arbeidssted:  NINA akvatisk naturmangfold

Kunnskapsområde
- Akvatisk økologi
- Ferskvannsbiologi
- Atferdsøkologi
- Bevaringsbiologi
- Sjøvandrende laksefisk
- Elvelevende fiskesamfunn
- Vassdragsregulering
- Vanntekniske inngrep
- Fremmede arter
- Fiskeforvaltning
- Kultivering

Nøkkelkvalifikasjoner
- Produksjonsforhold hos sjøvandrende laksefisk
- Konkurranse og habitatbruk hos ungfisk av laks og aure
- Effekter av vassdragsinngrep på fiskesamfunn
- Kompensasjonstiltak for ferskvannsfisk
- Tiltak mot fremmede arter i vassdrag
- Fiskesperrer og fiskefeller i elver
- Direkte observasjoner av elvelevende fisk

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Gunnbjørn Bremset

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: