NINA Oslo

NINA Oslo

NINAs avdeling i Oslo er en bredt sammensatt gruppe av natur- og samfunnsforskere.

Avdelingen har et bredt sammensatt fagområde og har omtrent 40 natur- og samfunnsforskere. Vi forsker på natur og samfunn knyttet til skog, elver og innsjøer, byer og tettsteder, fjell, våtmark, kulturlandskap og åpent lavland. Avdelingen har oppdrag knyttet til både forskning, kartlegging og taksonomi, rådgivning, romlige analyser og overvåkning av natur – nasjonalt og internasjonalt. 

Forskergruppene på avdelingen omfatter:

 • Terrestrisk økologi
 • Akvatisk økologi
 • Landskapsanalyse og GIS
 • Urban økologi og økosystemregnskap
 • Natur og samfunn
 • Vilt og rovvilt

Arbeidsområder

Økologi og naturmangfold

 • Økologi og naturmangfold i skog, fjell, våtmark, kulturlandskap og åpent lavland 
 • Landskap og natur
 • Taksonomi innen entomologi og mykologi
 • Ferskvannsøkologi, med hovedkompetanse på krepsdyr, bunndyr, fiskehelse og laksefisk
 • Klima og natur
 • Økologisk tilstand
 • Økologisk grunnkart og naturkartlegging
 • Økologiske risikovurderinger av truede arter, truede naturtyper og fremmede arter
 • Vilt- og rovviltøkologi

Artskunnskap

 • Truede arter 
 • Fremmede arter
 • Karplanter, lav, sopp, insekter, smågnagere, vilt, rovvilt

Naturovervåkning

 • Terrestrisk naturovervåkning
 • Rovviltovervåkning
 • Overvåkning i elver og innsjøer
 • Insektovervåkning
 • Overvåkning av fremmede arter

Samfunnsforskning

 • Kunnskap om planlegging og prosesser
 • Holdninger til natur, miljø og rovvilt
 • Økonomiske virkemidler 
 • Vannkraft og energisystemer

Metoder

 • Metoder for romlig analyse, GIS, storskala modellering og bruk av fjernmåling
 • Bruk av miljø-DNA
 • Økosystemregnskap
 • Metoder for verdsetting av natur
 • Naturindeks
 • Type og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN); landskap og natursystemer - både terrestrisk og akvatisk
 • Kartleggingsmetoder for viktige naturtyper og klassifisering av tilstanden til slike
 • Landskapstypekart etter NiN
 • Arealbruksindeks (inngrepsindeks)
 • Metode for vurdering av økologiske sammenhenger (grønn infrastruktur)
 • Indikatorer og indekser for natur

Kontakt

Post- og besøksadresse:
Sognsveien 68
0855 Oslo

Fakturaadresse: 
Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

 73 80 14 00

 firmapost@nina.no

Forskningssjef: 
Kristin Thorsrud Teien

Ass. forskningssjef:
Audun Ruud

Ass. forskningssjef:
Tor Atle Mo

Tilknyttet www.ciens.no

Nyheter

Blå slår hvit hos fjellreven
22. mars 2021

Hva betyr det for fjellreven om den er «blå» eller «hvit»? Ganske mye viser ny forskning.

Norge kan få nasjonalpark med store naturverdier rett utenfor hovedstaden
16. februar 2021

En fjerdedel av Norges befolkning kan få en stor nasjonalpark som nabo, og få orkesterplass til et enormt restaureringsprosjekt, dersom deler av Østmarka blir nasjonalpark. 

Rovdyr og beiteinteresser – hvordan fungerer de tapsforebyggende og konfliktdempende tiltakene?
16. februar 2021

Regjeringen gir årlig i snitt 71 millioner kroner i tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Men brukes tilskuddene riktig slik at målene blir nådd? Er det rom for forbedringer? Dette har forskere  fra NIBIO og NINA sett nærmere på i en ny rapport.

Ansatte i NINA Oslo

Kristin Thorsrud Teien

Forskningssjef Oslo
Telefon: +47 930 06 805

Tor Atle Mo

Seniorforsker
Telefon: +47 916 92 916

Audun Ruud

Seniorforsker
Telefon: +47 992 33 969

Mathias Andreasen

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 913 01 906

Håkon Aspøy

Stipendiat
Telefon: +47 416 88 767

Sunniva Bahlk

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 938 93 935

Vegar Bakkestuen

Seniorforsker
Telefon: +47 934 66 787

David Barton

Seniorforsker
Telefon: +47 924 42 111

Egil Bendiksen

Forsker
Telefon: +47 404 72 460

Stefan Blumentrath

Forsker
Telefon: +47 463 41 158

Tor Erik Brandrud

Forsker
Telefon: +47 908 94 492

Harald Bratli

Vitenskapelig rådgiver
Telefon: +47 401 00 813

Knut Andreas Eikland Bækkelie

Forsker
Telefon: +47 997 89 101

Xianwen Chen

Forsker
Telefon: +47 984 21 622

Zofie Cimburová

Stipendiat
Telefon: +47 967 11 382

Inta Dimante-Deimantovica

Forsker
Telefon: +47 966 64 572

Guri Dyrset

Avdelingskonsulent
Telefon: +47 905 34 946

Anders Endrestøl

Forsker
Telefon: +47 994 50 917

Lars Erikstad

Seniorforsker
Telefon: +47 916 61 122

Marianne Evju

Seniorforsker
Telefon: +47 975 47 814

Knut Fageraas


Telefon: +47 995 18 027

Helene Figari

Forsker
Telefon: +47 911 52 595

Erik Framstad

Seniorforsker
Telefon: +47 907 99 770

Nina G. Gjærløw

Avdelingskonsulent
Telefon: +47 926 88 088

Erik Gomez-Baggethun

Vitenskapelig rådgiver
Telefon: +47 401 07 998

Rannveig Margrete Jacobsen

Forsker
Telefon: +47 958 14 157

Thomas Correll Jensen

Forsker
Telefon: +47 988 26 587

Carl-Fredrik Johannesson

Stipendiat
Telefon: +47 982 94 099

Olve Krange

Seniorforsker
Telefon: +47 414 02 339

Marion Kruse

Forsker
Telefon: +47 413 76 863

Henrik Lindhjem


Telefon: +47 982 63 957

Elina Lungrin

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 411 02 394

Jon Hamner Magerøy

Forsker
Telefon: +47 410 41 653

Brunon Malicki

Stipendiat
Telefon: +48665791604

Narinder Kaur Mercy

Avdelingskonsulent
Telefon: +47 994 64 991

Nina Myhr

Avdelingsingeniør
Telefon: +47 452 84 601

Björn Nordén

Seniorforsker
Telefon: +47 404 60 117

Jenni Nordén

Forsker
Telefon: +47 407 63 536

Megan Sarah Nowell

Forsker
Telefon: +47 455 05 995

John Odden

Seniorforsker
Telefon: +47 918 97 175

Anders Often

Forsker
Telefon: +47 454 20 213

Siri Lie Olsen

Forsker
Telefon: +47 458 54 973

Inger Maren Rivrud

Forsker
Telefon: +47 976 61 659

Ann Kristin Schartau

Seniorforsker
Telefon: +47 934 39 548

Ketil Skogen

Seniorforsker
Telefon: +47 911 81 440

Astrid Brekke Skrindo

Forsker
Telefon: +47 950 88 559

Odd Egil Stabbetorp

Seniorforsker
Telefon: +47 916 61 120

Ole-Gunnar Støen

Seniorforsker
Telefon: +47 971 19 945

Anne Sverdrup-Thygeson

Vitenskapelig rådgiver
Telefon: +47 975 92 155

Markus A.K. Sydenham

Forsker
Telefon: +47 944 23 661

Neri Horntvedt Thorsen

Stipendiat
Telefon: +47 994 44 509

Zander Venter

Forsker
Telefon: +47 413 70 947

Erica Von Essen


Telefon: +47 413 91 507

Bjørn Walseng

Forsker
Telefon: +47 405 53 817

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: