NINAs avdelinger

NINA Trondheim - Akvatisk naturmangfold

Ferskvannsøkologi og bevaringsbiologi i elver og innsjøer

NINA Trondheim - Laksefisk

Laksefisk forsker både på vill laksefisk og havbruk

NINA Trondheim - Terrestrisk naturmangfold

Naturmangfold på land og forholdet mellom naturlige økosystemer og mennesker

NINA Trondheim - Terrestrisk økologi

Avdelinga er en av to terrestriske avdelinger i Trondheim og består av ca. 40 medarbeidere, de fleste økologer

NINA Tromsø

Tromsø-avdelingen har tilholdssted ved Framsenteret - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

NINA Lillehammer

NINAs avdeling på Lillehammer er en bredt sammensatt gruppe av samfunnsvitere og ferskvannsøkologer

NINA Oslo

NINAs avdeling i Oslo er en bredt sammensatt gruppe av natur- og samfunnsforskere

NINA Bergen

NINA Bergen har et spesielt fokus på kyst- og landskapsøkologi på Vestlandet, men forsker på plante- og dyreliv i hele landet

NINA Forskningsstasjon Ims

Forskningsstasjonen i Sandnes i Rogaland stiller i en særklasse når det gjelder fasiliteter for studier av laksefisk spesielt

NINAGEN

Senter for biodiversitetsgenetikk. Et nasjonalt kompetnsesenter for DNA-basert overvåking

Rovdata

En uavhengig leverandør av overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, bjørn og gaupe

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: