NINA Oslo

NINAs avdeling i Oslo er en bredt sammensatt gruppe av natur- og samfunnsforskere.

Gruppebilde av ansatte ved NINA Oslo
Gjengen som jobber i NINA Oslo. Foto © NINA.

Avdelingen har et bredt sammensatt fagområde og har omtrent 40 natur- og samfunnsforskere. Vi forsker på natur og samfunn knyttet til skog, elver og innsjøer, byer og tettsteder, fjell, våtmark, kulturlandskap og åpent lavland. Avdelingen har oppdrag knyttet til både forskning, kartlegging og taksonomi, rådgivning, romlige analyser og overvåkning av natur – nasjonalt og internasjonalt. 

Forskergruppene på avdelingen omfatter:

 • Terrestrisk økologi
 • Akvatisk økologi
 • Landskapsanalyse og GIS
 • Urban økologi og økosystemregnskap
 • Natur og samfunn
 • Vilt og rovvilt

Arbeidsområder

Økologi og naturmangfold

 • Økologi og naturmangfold i skog, fjell, våtmark, kulturlandskap og åpent lavland 
 • Landskap og natur
 • Taksonomi innen entomologi og mykologi
 • Ferskvannsøkologi, med hovedkompetanse på krepsdyr, bunndyr, fiskehelse og laksefisk
 • Klima og natur
 • Økologisk tilstand
 • Økologisk grunnkart og naturkartlegging
 • Økologiske risikovurderinger av truede arter, truede naturtyper og fremmede arter
 • Vilt- og rovviltøkologi

Artskunnskap

 • Truede arter 
 • Fremmede arter
 • Karplanter, lav, sopp, insekter, smågnagere, vilt, rovvilt

Naturovervåkning

 • Terrestrisk naturovervåkning
 • Rovviltovervåkning
 • Overvåkning i elver og innsjøer
 • Insektovervåkning
 • Overvåkning av fremmede arter

Samfunnsforskning

 • Kunnskap om planlegging og prosesser
 • Holdninger til natur, miljø og rovvilt
 • Økonomiske virkemidler 
 • Vannkraft og energisystemer

Metoder

 • Metoder for romlig analyse, GIS, storskala modellering og bruk av fjernmåling
 • Bruk av miljø-DNA
 • Økosystemregnskap
 • Metoder for verdsetting av natur
 • Naturindeks
 • Type og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN); landskap og natursystemer - både terrestrisk og akvatisk
 • Kartleggingsmetoder for viktige naturtyper og klassifisering av tilstanden til slike
 • Landskapstypekart etter NiN
 • Arealbruksindeks (inngrepsindeks)
 • Metode for vurdering av økologiske sammenhenger (grønn infrastruktur)
 • Indikatorer og indekser for natur

Hvem er vi

Kristin Thorsrud Teien

Forskningssjef Oslo

Telefon: +47 930 06 805
E-post: kristin.teien@nina.no
Vis detaljer
 

Tor Atle Mo

Seniorforsker

Telefon: +47 916 92 916
E-post: tor.mo@nina.no
Vis detaljer
 

Audun Ruud

Seniorforsker

Telefon: +47 992 33 969
E-post: audun.ruud@nina.no
Vis detaljer
 

Mathias Andreasen

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 913 01 906
E-post: mathias.andreasen@nina.no
Vis detaljer
 

Håkon Aspøy

Stipendiat

Telefon: +47 416 88 767
E-post: hakon.aspoy@nina.no
Vis detaljer
 

Sunniva Bahlk

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 938 93 935
E-post: sunniva.bahlk@nina.no
Vis detaljer
 

Vegar Bakkestuen

Seniorforsker

Telefon: +47 934 66 787
E-post: vegar.bakkestuen@nina.no
Vis detaljer
 

David Barton

Seniorforsker

Telefon: +47 924 42 111
E-post: david.barton@nina.no
Vis detaljer
 

Egil Bendiksen

Forsker

Telefon: +47 404 72 460
E-post: egil.bendiksen@nina.no
Vis detaljer
 

Stefan Blumentrath

Forsker

Telefon: +47 463 41 158
E-post: stefan.blumentrath@nina.no
Vis detaljer
 

Tor Erik Brandrud

Forsker

Telefon: +47 908 94 492
E-post: tor.brandrud@nina.no
Vis detaljer
 

Harald Bratli

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: +47 401 00 813
E-post: harald.bratli@nina.no
Vis detaljer
 

Knut Andreas Eikland Bækkelie

Forsker

Telefon: +47 997 89 101
E-post: knut.bakkelie@nina.no
Vis detaljer
 

Xianwen Chen

Forsker

Telefon: +47 984 21 622
E-post: xianwen.chen@nina.no
Vis detaljer
 

Zofie Cimburová

Stipendiat

Telefon: +47 967 11 382
E-post: zofie.cimburova@nina.no
Vis detaljer
 

Inta Dimante-Deimantovica

Forsker

Telefon: +47 966 64 572
E-post: inta.deimantovica@nina.no
Vis detaljer
 

Guri Dyrset

Avdelingskonsulent

Telefon: +47 905 34 946
E-post: guri.dyrset@nina.no
Vis detaljer
 

Anders Endrestøl

Forsker

Telefon: +47 994 50 917
E-post: anders.endrestol@nina.no
Vis detaljer
 

Lars Erikstad

Seniorforsker

Telefon: +47 916 61 122
E-post: lars.erikstad@nina.no
Vis detaljer
 

Marianne Evju

Seniorforsker

Telefon: +47 975 47 814
E-post: marianne.evju@nina.no
Vis detaljer
 

Knut Fageraas

Forsker

Telefon: +47 995 18 027
E-post: knut.fageraas@nina.no
Vis detaljer
 

Helene Figari

Forsker

Telefon: +47 911 52 595
E-post: helene.figari@nina.no
Vis detaljer
 

Erik Framstad

Seniorforsker

Telefon: +47 907 99 770
E-post: erik.framstad@nina.no
Vis detaljer
 

Nina G. Gjærløw

Avdelingskonsulent

Telefon: +47 926 88 088
E-post: nina.gjarlow@nina.no
Vis detaljer
 

Erik Gomez-Baggethun

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: +47 401 07 998
E-post: Erik.Gomez@nina.no
Vis detaljer
 

Rannveig Margrete Jacobsen

Forsker

Telefon: +47 958 14 157
E-post: rannveig.jacobsen@nina.no
Vis detaljer
 

Thomas Correll Jensen

Forsker

Telefon: +47 988 26 587
E-post: thomas.jensen@nina.no
Vis detaljer
 

Carl-Fredrik Johannesson

Stipendiat

Telefon: +47 982 94 099
E-post: carl.johannesson@nina.no
Vis detaljer
 

Olve Krange

Seniorforsker

Telefon: +47 414 02 339
E-post: olve.krange@nina.no
Vis detaljer
 

Marion Kruse

Forsker

Telefon: +47 413 76 863
E-post: marion.kruse@nina.no
Vis detaljer
 

Henrik Lindhjem

Telefon: +47 982 63 957
E-post: henrik.lindhjem@nina.no
Vis detaljer
 

Elina Lungrin

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 411 02 394
E-post: elina.lungrin@nina.no
Vis detaljer
 

Jon Hamner Magerøy

Forsker

Telefon: +47 410 41 653
E-post: jon.mageroy@nina.no
Vis detaljer
 

Brunon Malicki

Stipendiat

Telefon: +48665791604
E-post: brunon.malicki@nina.no
Vis detaljer
 

Narinder Kaur Mercy

Avdelingskonsulent

Telefon: +47 994 64 991
E-post: narinder.mercy@nina.no
Vis detaljer
 

Nina Myhr

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 452 84 601
E-post: Nina.Myhr@nina.no
Vis detaljer
 

Jenni Nordén

Forsker

Telefon: +47 407 63 536
E-post: jenni.norden@nina.no
Vis detaljer
 

Björn Nordén

Seniorforsker

Telefon: +47 404 60 117
E-post: bjorn.norden@nina.no
Vis detaljer
 

Megan Sarah Nowell

Forsker

Telefon: +47 455 05 995
E-post: megan.nowell@nina.no
Vis detaljer
 

John Odden

Seniorforsker

Telefon: +47 918 97 175
E-post: john.odden@nina.no
Vis detaljer
 

Anders Often

Forsker

Telefon: +47 454 20 213
E-post: anders.often@nina.no
Vis detaljer
 

Siri Lie Olsen

Forsker

Telefon: +47 458 54 973
E-post: Siri.Lie.Olsen@nina.no
Vis detaljer
 

Inger Maren Rivrud

Forsker

Telefon: +47 976 61 659
E-post: inger.rivrud@nina.no
Vis detaljer
 

Ann Kristin Schartau

Seniorforsker

Telefon: +47 934 39 548
E-post: ann.schartau@nina.no
Vis detaljer
 

Ketil Skogen

Seniorforsker

Telefon: +47 911 81 440
E-post: ketil.skogen@nina.no
Vis detaljer
 

Astrid Brekke Skrindo

Forsker

Telefon: +47 950 88 559
E-post: astrid.skrindo@nina.no
Vis detaljer
 

Odd Egil Stabbetorp

Seniorforsker

Telefon: +47 916 61 120
E-post: odd.stabbetorp@nina.no
Vis detaljer
 

Ole-Gunnar Støen

Seniorforsker

Telefon: +47 971 19 945
E-post: ole.stoen@nina.no
Vis detaljer
 

Anne Sverdrup-Thygeson

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: +47 975 92 155
E-post: anne.sverdrup-thygeson@nina.no
Vis detaljer
 

Markus A.K. Sydenham

Forsker

Telefon: +47 944 23 661
E-post: markus.sydenham@nina.no
Vis detaljer
 

Neri Horntvedt Thorsen

Stipendiat

Telefon: +47 994 44 509
E-post: neri.thorsen@nina.no
Vis detaljer
 

Zander Venter

Forsker

Telefon: +47 413 70 947
E-post: alexander.venter@nina.no
Vis detaljer
 

Erica Von Essen

Telefon: +47 413 91 507
E-post: erica.von.essen@nina.no
Vis detaljer
 

Bjørn Walseng

Forsker

Telefon: +47 405 53 817
E-post: bjorn.walseng@nina.no
Vis detaljer
 

NINA Oslo

Forskningsområder

Kontakt

Post- og besøks/leveringsadresse:
Sognsveien 68
0855 Oslo

Fakturaadresse: 
Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00

Forskningssjef: Kristin Thorsrud Teien

Ansatte

www.ciens.no