Restaureringssats

Restaureringssats

Naturrestaurering som virkemiddel for bærekraftig arealforvaltning

FNs tiår for naturrestaurering er i gang. NINA har vedtatt restaureringsstrategi som sier at «NINA skal være det ledende forskningsmiljøet på naturrestaurering i Norge med utgangspunkt i vår forskning på natur, samfunn og mennesker og bidra til at kunnskapen når ut i samfunnet».  Restaureringssatsen skal bidra til at vi oppnår dette. 

Naturrestaurering (eller «ecosystem restoration») kan defineres som aktive tiltak for å gjenopprette og forbedre økologisk tilstand og naturverdier i områder som er forringet eller ødelagte. Også avbøtende tiltak som forebygger eller hindrer tap av naturverdier kan inngå i restaurering.

Kontakt

Satsleder: Astrid B. Skrindo

Nestledere: 
Dagmar Hagen (Terrestrisk)
Knut Marius Myrvold (Akvatisk)

Strategiske satsinger

NINAs strategiske satsinger skal stimulere til strategisk kompetanseoppbygging innenfor utvalgte områder, i tråd med behov signalisert fra forvaltning, nærings- og samfunnsliv. 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: