Terrestrisk naturmangfold

Terrestrisk naturmangfold

NINAs avdeling for terrestrisk naturmangfold er lokalisert i Trondheim og består av over 30 medarbeidere, de fleste økologer.

Vi forsker på naturmangfold på land og forholdet mellom naturlige økosystemer og mennesker. Vi bidrar til å sammenstille kunnskap om natur og å utvikle forslag til forvaltningsverktøy for bruk, vern og restaurering av natur, samt å forske på hvordan naturen fungerer . Effekter av klimaendringer på natur inngår i fagfeltene og vi jobber med naturmangfold på alle nivå fra gener og arter til naturtyper. Flere av våre medarbeidere arbeider med arktiske problemstillinger og vi har et internasjonalt engasjement gjennom arbeid i Naturpanelet, EUs forskning og bistandsprosjekter.

Fagkompetansen er bred og omfatter blant annet: 

 • Trua og fremmede arter med vekt på insekter og planter
 • Pollinerende insekter og overvåking av insekter
 • Hovedansvar for utarbeidelse av Naturindeks 
 • Økologisk tilstand
 • Sameksistens mellom større pattedyr og mennesker, inkludert sameksistens med rovvilt
 • Naturgoder – hvordan menneskene er avhengig av økosystemtjenester
 • Bærekraftig utvikling med fokus på natur
 • Sårbarhetsanalyser. Hvordan kombinere bruk og vern i verneområder?
 • Infrastruktur for data om natur (LivingNorway)
 • Bruk av folkeforskning (citizen science) for å vurdere tilstand og utvikling av bestander
 • Forskning på småvilt, inkludert ansvar for Hønsefuglportalen 
 • Overvåking og kartlegging av vegetasjon og naturtyper
 • Restaurering, inklusive utvikling av metoder for tilbakeføring av degradert natur
 • Samla belastning av arealinngrep og grønnstruktur

Kontakt

Post- og besøksadresse:
Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Fakturaadresse: 
Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

 73 80 14 00

 firmapost@nina.no

Forskningssjef: 
Signe Nybø

Ass. forskningssjef:
Jørgen Rosvold

Nyheter

Restaurering er medisin for klima og natur
15. januar 2021

Naturrestaurering er resepten doktor Dagmar Hagen foreskriver for å bekjempe klimaendringer og stoppe tapet av biologisk mangfold. Medisinlista får du på Naturrestaureringskonferansen 18. og 19. januar.

Ansatte

Signe Nybø

Forskningssjef Terrestrisk naturmangfold
Telefon: +47 906 79 782

Jørgen Rosvold

Ass. forskningssjef Terrestrisk naturmangfold
Telefon: +47 952 79 789

Jesamine Bartlett

Forsker
Telefon: +447811051066

Kjetil Bevanger


Telefon: +47 934 66 767

Sondre Dahle

Overingeniør
Telefon: +47 909 90 690

Lasse Frost Eriksen

Stipendiat
Telefon: +47 971 73 246

Matthew Grainger

Forsker
Telefon: +47 413 64 729

Dagmar Hagen

Seniorforsker
Telefon: +47 992 64 856

Duncan John Halley

Forsker
Telefon: +47 404 78 261

Oddvar Hanssen

Overingeniør
Telefon: +47 948 88 331

Anette Ljosdal Havmo

Avdelingskonsulent
Telefon: +47 984 22 548

Annika Hofgaard

Seniorforsker
Telefon: +47 924 52 740

Simon Jakobsson

Forsker
Telefon: +47 413 46 335

Petra Kaczensky


Telefon: +47 922 32 560

Magni Olsen Kyrkjeeide

Forsker
Telefon: +47 996 21 068

Elizabeth Law

Postdoktor
Telefon: +47 413 78 069

John Durrus Linnell

Seniorforsker
Telefon: +47 900 12 533

Anne Catriona Mehlhoop

Forsker
Telefon: +47 921 18 846

Heidi Elin Myklebost

Overingeniør
Telefon: +47 930 28 204

Erlend Birkeland Nilsen

Seniorforsker
Telefon: +47 414 25 684

Hans Christian Pedersen

Seniorforsker
Telefon: +47 934 66 774

Bård Pedersen

Forsker
Telefon: +47 906 03 468

Graciela Monica Rusch

Seniorforsker
Telefon: +47 930 08 503

Trine Hay Setsaas

Rådgiver
Telefon: +47 951 51 654

Arnstein Staverløkk

Overingeniør
Telefon: +47 911 14 140

Håkon Stokland

Forsker
Telefon: +47 988 37 099

Lise Tingstad

Forsker
Telefon: +47 909 90 942

Jiska Joanneke Van Dijk

Forsker
Telefon: +47 993 93 148

Bram Van Moorter

Forsker
Telefon: +47 903 68 664

Kristine Bakke Westergaard

Forsker
Telefon: +47 980 72 974

Frode Ødegaard

Vitenskapelig rådgiver
Telefon: +47 994 09 578

Jens Åström

Forsker
Telefon: +47 406 34 121

Sandra Charlotte Helene Åström

Forsker
Telefon: +47 412 07 869

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: