Kontakt

Aktuelle prosjekter

  • EWWA - Ekstrem vintervarme i nordområdene og dens biologiske effekter i fortid, nåtid og framtid 
  • WINNIT – Vinterforstyrrelse og nitrogenavsetning 
  • WICLAP - Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution - how do the impacts differ between biomes?

Vinterklima

Ekstremvær og temperatursvingninger om vinteren stresser naturen. Spesielt i nord kan et endret vinterklima få store konsekvenser for vegetasjon og dyr. 

Endringer i vinterklima kan få store konsekvenser for vegetasjon og dyr, NINA er involvert i en rekke forskninsprosjekter på temaet. Foto © J.W. Bjerke/NINAEndringer i vinterklima kan få store konsekvenser for vegetasjon og dyr, NINA er involvert i en rekke forskninsprosjekter på temaet. Foto © Jarle W. Bjerke/NINA.

Klimaet om vinteren endres raskere enn sommerklimaet. Dette påvirker nordlige økosystemer på forskjellig måte. I over ti år har NINA vært involvert i forskningsprosjekter rettet mot følgene av endret vinterklima på natur og samfunn. Dette har bidratt til ny kunnskap som er blitt gjort allment kjent gjennom en rekke vitenskapelige publikasjoner og mediasaker. 

Forsker på endringer i vinterklima

NINA har ledet flere prosjekter der endringer i vinterklima har vært hovedtema. I tillegg er det andre prosjekter der vinterklima utgjør en sentral del. På denne siden har vi samlet informasjon og nyheter knyttet til NINAs forskning rundt vinterklima.

Vi bruker en vid oppfatning av vinter. Primært tenker vi på perioden av året der det potensielt er frost hele eller deler av tida. Men kuldeperioder i vekstsesongen er også en del av de temaene som vi studerer.