NINA Temahefte

NINA Temahefte

2024

Keller, R., Engen, S.& Selvaag, S.2024. Sporløs Turisme: Vi testet hvordan vi kan redusere forsøpling og legge til rette for sporløs turisme i Lofotodden nasjonalpark. NINA Temahefte nr 94. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Stokke, B., Øien, I., Vang, R.& Kålås, J.2024. Norsk hekkefuglovervåking. NINA Temahefte nr 93. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Wold, L., Gundersen, V.& Vistad, O.2024. Bli med ut og lek! Hva skjedde under koronaperioden?. NINA Temahefte nr 91. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2023

Gundersen, V., Singsaas, M., Grønn, J., Köhler, B.& Simensen, T.2023. Tradisjon og destinasjon - en studie av fritidsboliger, ferdsel og fremtidsbilder på Hardangervidda. NINA Temahefte nr 89. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2022

Selvaag, S., Keller, R.& Engen, S.2022. Hvordan kan vi redusere forsøpling i naturområder?. NINA Temahefte nr 88. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Støen, O., Johansson, M., Frank, J.& Flykt, A.2022. Håndbok for å imøtekomme bekymring og frykt for bjørn og ulv - praktiske råd og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. NINA Temahefte nr 85. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Beyer Broch, T., Gundersen, V., Vistad, O., Selvaag, S.& Wold, L.2022. Barn og natur – Organiserte møteplasser for samvær og naturglede. NINA Temahefte nr 87. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dervo, B., Brabrand, Å., Erikstad, L., Halvorsen, R., Mjelde, M., Schartau, A.& Zinke, P.2022. Metodehåndbok - Kartleggingsmetodikk for NiN limnisk med vekt på natursystemet. NINA Temahefte nr 84. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D., Henriksen, P., Solli, S., Løkstad, V.& Evju, M.2022. Fra skytefelt til nasjonalpark. Restaurering av Hjerkinn skytefelt på Dovrefjell.. NINA Temahefte nr 86. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2021

Skrindo, A., Magnussen, K., Tingstad, L., Sandvik, H., Often, A., Westergaard, K.& Vassvik, L.2021. Vanskelige arter og vanskelige valg. Prioritering av innsats mot fremmede karplanter. NINA Temahefte nr 83. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bærum, K., Christensen-Dalsgaard, S.& Anker-Nilssen, T.2021. Forebyggende tiltak mot bifangst av sjøfugl i norske fiskerier. NINA Temahefte nr 82. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hofgaard, A., Kyrkjeeide, M.& Myklebost, H.2021. Palsmyr – en naturtype vi er i ferd med å miste. NINA Temahefte nr 80. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2020

Rød-Eriksen, L., Moa, P.& Eide, N.2020. Jakt i Lierne – Om smårovvilt, rev og hønsefugl. Rapport fra smårovvilt-prosjektet «Jakt-i-Lierne» 2014/15–2018/19. NINA Temahefte nr 79. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dervo, B.& van der Kooij, J.2020. Tiltakshåndbok for storsalamander - Erfaringer fra restaurerings- og skjøtselstiltak. NINA Temahefte nr 78. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Olsen, S., Rusch, G., Kvakkestad, V., Rønningen, K., Rørstad, P., Venter, Z.& Nordén, B.2020. Restaurering av edelløvskog: fortidens skog er fremtidens skog. NINA Temahefte nr 77. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kyrkjeeide, M., Bartlett, J., Rusch, G., Sandvik, H.& Nordén, J.2020. Karbonlagring i norske økosystemer (revidert utgave). NINA Temahefte nr 76b. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Olsen, S., Hedger, R., Hendrichsen, D., Nowell, M., Dillinger, B., Syverhuset, A.& Evju, M.2020. Hotspots for truede arter i Norge: karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser. NINA Temahefte nr 75. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2019

Strand, O.& Gundersen, V.2019. Silhuett Rondane - Hvordan bevare villreinen. NINA Temahefte nr 74. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D., Eide, N., Evju, M., Gundersen, V., Stokke, B., Vistad, O., Rød-Eriksen, L., Olsen, S.& Fangel, K.2019. Håndbok : Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv. NINA Temahefte nr 73. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2018

Skår, M., Rybråten, S.& Øian, H.2018. Bynatur i det flerkulturelle Oslo. NINA Temahefte nr 72. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2017

Nilsen, E.& Strand, O.2017. Populasjonsdynamiske utfordringer knyttet til fragmentering av villreinfjellet. NINA Temahefte nr 70. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2016

Bakken, T., Forseth, T., Harby, A., Alfredsen, K., Arnekleiv, J., Berg, O., Casas-Mulet, R., Charmasson, J., Greimel, F., Halley, D., Hedger, R., Larsen, B., Leo, F., Melcher, A., Puffer, M., Pulg, U., Reitan, O., Ruther, N., Saltveit, S., Sauterleute, J., Schneider, M., Skoglund, H., Sundt, H., Timalsina, N., Ugedal, O., van Dijk, J., Vollset, K., Zakowsky, T.& Zinke, P.2016. Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri. NINA Temahefte nr 62. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ruud, A., Wold, L.& Aas, Ø.2016. Økt samfunnsaksept for fornybar energi. Hvordan redusere konflikter under planlegging, utbygging og drift?. NINA Temahefte nr 68. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bevanger, K., May, R.& Stokke, B.2016. Landbasert vindkraft. Utfordringer for fugl, flaggermus og rein. NINA Temahefte nr 66. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bevanger, K., May, R.& Stokke, B.2016. Dyreliv og kraftledninger. Miljø- og forsyningsmessige utfordringer. NINA Temahefte nr 67. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sundt, H., Bakken, T., Barton, D.& Saur Modahl, I.2016. Forbedrede metoder for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser. NINA Temahefte nr 69. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Fangel, K., Aas, Ø., Bærum, K., Anker-Nilssen, T.& Christensen-Dalsgaard, S.2016. Utilsiktet bifangst av sjøfugl i norske kystfiskerier med garn og line. NINA Temahefte nr 64. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Evju, M., Stange, E., Berger, A., Blumentrath, S., Endrestøl, A., Olsen, S., Skarpaas, O., Stabbetorp, O., Stöckmann, F.& Sverdrup-Thygeson, A.2016. Når artenes leveområder splittes opp - eksempler fra øyene i indre Oslofjord. Sluttrapport fra strategisk instituttsatsing (SIS) 2011-2015. NINA Temahefte nr 65. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jonsson, B.2016. Effekter av klimaendringer på arter, økosystem og samfunn. Sluttrapport fra strategisk instituttsatsing (SIS) 2011-2015. NINA Temahefte nr 63. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2015

Evju, M., Bakkestuen, V., Blom, H., Brandrud, T., Bratli, H., Nordén, B., Sverdrup-Thygeson, A.& Ødegaard, F.2015. Oaser for artsmangfoldet - hotspot-habitater for rødlistearter. NINA Temahefte nr 61. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Aas, Ø.& Ruud, A.2015. På nett? Nettpolitikk, planlegging og konflikter om strømnett i Norge, Storbritannia og Sverige. Tiltak og virkemidler for mer bærekraftig nettutvikling. Populærfaglig oppsummering av prosjektet SusGrid.. NINA Temahefte nr 59. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2014

Hagen, D., Eide, N., Flyen, A., Fangel, K.& Vistad, O.2014. Håndbok for sårbarhetsvurdering av ilandstigningslokaliteter på Svalbard. NINA Temahefte nr 56. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Lenin, J., Ghule, A., Athreya, V., Linnell, J.& Odden, J.2014. Waghoba tales: Adventures in leopard land. NINA Temahefte nr 58. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Odden, J., Mattisson, J., Gervasi, V.& Linnell, J.2014. Gaupas predasjon på sau – en kunnskapsoversikt. NINA Temahefte nr 57. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Forseth, T., Harby, A., Ugedal, O., Pulg, U., Fjeldstad, H., Robertsen, G., Barlaup, B., Alfredsen, K., Sundt, H., Saltveit, S., Skoglund, H., Kvingedal, E., Sundt-Hansen, L., Finstad, A., Einum, S.& Arnekleiv, J.2014. Handbook for environmental design in regulated salmon rivers. NINA Temahefte nr 53. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Falkegård, M.2014. Laksebestandene i Tanavassdraget. Status og utvikling i verdens viktigste laksevassdrag. NINA Temahefte nr 55. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Skår, M., Gundersen, V., Bischoff, A., Follo, G., Pareliussen, I., Tordsson, B.& Stordal, G.2014. Barn og natur. Nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur. NINA Temahefte nr 54. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2011

Linnell, J., Thomassen, J.& Jones, K.2011. Wildlife-Human Interactions: From Conflict to Coexistence in Sustainable Landscapes. NINA Temahefte nr 45. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2005

Eide, N., Andersen, R., Elmhagen, B., Linnell, J., Sandal, T., Dalén, L., Angerbjörn, A., Hellström, P.& Landa, A.2005. Fälthandbok - Fjällrev. En vägledning vid innventering av fjällrevsbeståndet, tålkning av spår och spårtecken, samt skillnader mellan fjällrev, rödrev och förrymda farmrävar. NINA Temahefte nr 30. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Eide, N., Andersen, R., Elmhagen, B., Linnell, J., Sandal, T., Dalén, L., Angerbjörn, A., Hellström, P.& Landa, A.2005. Felthandbok - Fjellrev. En veileder til overvåking av fjellrevbestanden, tolkning av spor og sportegn, skille mellom fjellrev, rødrev og rømt oppdrettsrev. NINA Temahefte nr 29. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2003

Andersen, R., Linnell, J., Hustad, H.& Brainerd, S.2003. Large predators and human communities in Norway. A guide to coexistence for the 21st century. NINA Temahefte nr 25. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Andersen, R., Linnell, J.& Hustad, H.2003. Rovvilt og samfunn i Norge : En veileder til sameksistens i det 21. århundre. NINA Temahefte nr 22. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2013

Forseth, T., Harby, A. (eds.), Ugedal, O., Pulg, U., Fjeldstad, H.P., Robertsen, G., Barlaup, B., Alfredsen, K., Sundt, H., Saltveit, S.J., Skoglund, H., Kvingedal, E., Sundt-Hansen, L., Finstad, A.G., Einum, S. & Arnekleiv, J.V. 2013. Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag. NINA Temahefte 52. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Strand, O., Flemsæter, F., Gundersen, V. & Rønningen, K. 2013. Horisont Snøhetta. NINA Temahefte 51. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2012

Kaltenborn, B.P. 2012. Bruk og vern i utmarksområder. Sluttrapport. Strategisk instituttprogram for perioden 2009-2011. NINA Temahefte 50. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
Kjelden, J., Krogdahl, R., Heggem, V., Fiske, P., Hvidsten, N.A., Baardsen, S., Stensland, S. & Aas, Ø. 2012. Elvene rundt Trondheimsfjorden. Laks og verdiskaping. Oppsummeringsrapport – korrigert versjon. NINA Temahefte 48. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Staverløkk, A., Gjershaug, J.O. & Ødegaard, F. 2012. Humler i Norge. En felthåndbok om våre 34 humlearter. NINA Temahefte 49. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2011

Hesthagen, T. 2011. Sløefiske i Oppland. Ein vanleg fiskemåte i gammal tid. NINA Temahefte 46. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Linnell, J.D.C., Thomassen, J. & Jones, K. 2011. Wildlife-Human Interactions: From Conflict to Coexistence in Sustainable Landscapes. NINA Temahefte 45. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
Aas, Ø. & Qvenild, M. (red.) 2011. Verktøy for bedre forvaltning av biologisk mangfold. Sluttrapport, strategisk instituttprogram ”Research tools for the management of biodiversity to meet the 2010 objectives” for 2006-2010. NINA Temahefte 44. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.


2010

Hagen, D. & Skrindo, A.B. (red.) 2010. Restaurering av natur i Norge. Et innblikk i fagfeltet, fagmiljøer og pågående aktivitet. NINA Temahefte 42. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Aas, Ø. & Dervo, B.K. 2010. Innlandsfisketurisme i Norge – muligheter og utfordringer. Veileder. NINA Temahefte 43. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer.


2009

Andersen, R., Fagerheim, W.I. & Solheim, J.T. 2009. Hjorteviltforvaltning. Hvordan forvalte store beitedyr. Tre scenarier. NINA Temahefte 40. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Angerbjörn, A., Eide, N.E. & Norén, K. (red.). 2009. International conference on arctic fox biology. Vålådalen Mountain Station, Sweden. February 16-18th 2009. Program, abstract and lists of participants NINA Special Report 37. Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Trondheim.
Revie, C., Dill, L., Finstad, B. & Todd, C. 2009. Sea Lice Working Group Report. NINA Temahefte 39. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Skogen, K. 2009. Friluftsliv i endring. Felles strategisk instituttprogram mellom NINA, NIBR og NIKU 2004-2008. - NINA Temahefte 38. 31 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.


2008

Thorstad, E.B., Fleming, I.A., McGinnity, P., Soto, D., Wennevik, V. & Whoriskey, F. 2008. Incidence and impacts of escaped farmed Atlantic salmon Salmo salar in nature. NINA Temahefte 36. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2006

Hansen, L.P. & Windsor, M. 2006. Interactions between aquaculture and wild stocks of atlantic salmon and other diadromous fish species: science and management, challenges and solutions. Convener's Report. NINA Temahefte 34. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim; NASCO, Edinburgh; ICES, Copenhagen.
Sandlund, O.T., Hovik, S., Selvik, J.R., Øygarden, L. & Jonsson, B. (red.) 2006. Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag. NINA Temahefte 35. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2005

Eide, N.E., Andersen, R., Elmhagen, B., Linnell, J.D.C., Sandal, T., Dalén, L., Angerbjørn, A., Hellström, P. & Landa, A. 2005. Felthandbok - fjellrev. En veileder til overvåking av fjellrevbestanden, tolking av spor og sportegn, skille mellom fjellrev, rødrev og rømt oppdrettsrev. NINA Temahefte 29. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Eide, N.E., Andersen, R., Elmhagen, B., Linnell, J.D.C., Sandal, T., Dalén, L., Angerbjørn, A., Hellström, P. & Landa, A. 2005. Fälthandbok - Fjällräv. En vägledning vid inventering av fjällrävsbeståndet, tolkning av spår och spårtecken, samt skillnader mellan fjällräv, rödräv och förrymda farmrävar. NINA Temahefte 30. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Heggberget, T.M. & Jonsson, B. (red.) 2005. Landskapsøkologi: arealbruk og landskapsanalyse. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. NINA Temahefte 32. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Jonsson, B. & Yoccoz, N. (red.) 2005. Økosystemdynamikk: menneskelig påvirkning på biologisk mangfold. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. NINA Temahefte 33. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Svenning, M.A. & Jonsson, B. (red.) 2005. Kystøkologi : økosystemprosesser og menneskelig aktivitet. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. NINA Temahefte 31. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2004

Andersen, R. & Hustad, H. (red.) 2004. Villrein og samfunn. En veiledning til bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell. NINA Temahefte 27. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Vistnes, I., Nellemann, C. & Bull, K.S. 2004. Inngrep i reinbeiteland. Biologi, jus og strategier i utbyggingssaker. NINA Temahefte 26. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2003

Andersen, R., Linnell, J.D.C. & Hustad, H. (red.) 2003. Rovvilt og samfunn : en veileder til sameksistens i det 21. århundre. NINA Temahefte 22. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Andersen, R., Linnell, J.D.C., Hustad, H. & Brainerd, S.M. (red.) 2003. Large predators and human communities in Norway. A guide to coexistence for the 21st century. NINA Temahefte 25. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Dolmen, D. & Aagaard, K. 2003. Biologisk mangfold. Dammer i Nord-Trøndelag 2001 og 2002. NINA Temahefte 23. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Framstad, E., Bakkestuen, V., Bruteig, I.E., Kålås, J.A., Nygård, T. & Økland, R.H. 2003. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking 1990-2003. NINA Temahefte 24. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.


2002

Pedersen, H.C. & Jonsson, B. (red.) 2002. NINAs strategiske instituttprogrammer 1996-2000. Bærekraftig høsting av bestander: sluttrapport. NINA Temahefte 18. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Aagaard, K., Bækken, T. & Jonsson, B. (red.) 2002. Biologisk mangfold i ferskvann. Regional vurdering av sjeldne dyr og planter. NINA Temahefte 21. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Aagaard, K., Bækken, T. & Jonsson, B. (red.) 2002. Felles instituttprogram. Virkninger av forurensning på biologisk mangfold. Vann og vassdrag i by- og tettstedsnære områder. Sluttrapport 1997-2001. NINA Temahefte 19. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2001

Fiske, P. & Aas, Ø. (red.) 2001. Laksefiskeboka. Om sammenhenger mellom beskatning, fiske og verdiskaping ved elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye.. NINA Temahefte 20. NINA•NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.
Heggberget, T.M. & Jonsson, B. (red.) 2001. Virkninger av fysiske naturinngrep - systemøkologisk innretning. Sluttrapport.. NINAs strategiske instituttprogrammer 1996-2000. NINA Temahefte 16. NINA•NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.
Hindar, K. & Jonsson, B. (red.) 2001. Bevaring av biodiversitet - fra gener til landskap. Sluttrapport.. NINAs Strategiske instituttprogrammer 1996-2000. NINA Temahefte 17. NINA-NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.


2000

Bongard, T. (red.) 2000. Rapport fra Fagkonferanse i programmet. Biologisk mangfold - Dynamikk, trusler og forvaltning.. Vettre konferansesenter 20. - 21.10 1999. NINA Temahefte 15. NINA•NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.


1999

Nygård, T. & Jonsson, B. (red.) 1999. NINAs strategiske instituttprogrammer 1991-95: Forurensningsøkologi. Sluttrapport.. NINA Temahefte 10. NINA•NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.
Sæther, B.-E. & Jonsson, B. (red.) 1999. NINAs strategiske instituttprogrammer 1991-95: Bevaring av genressurser. Sluttrapport.. NINA Temahefte . NINA•NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.


1998

Kvam, T. & Jonsson, B. (red.) 1998. NINAs strategiske instituttprogrammer 1991-95: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. NINA Temahefte 8. NINA•NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.


1997

Schartau, A.K.L., Hobæk, A., Faafeng, B., Halvorsen, G., Løvik, J.E., Nøst, T., Lyche Solheim, A. & Walseng, B. 1997. Felles instituttprogram. Virkninger av forurensning på biologisk mangfold: Vann og vassdrag i by- og tettstedsnære områder. Kunnskapsstatus - dyreplankton og litorale krepsdyr.. NINA Temahefe 14. NINA•NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.
Brandrud, T.E. & Aagaard, K. (red.) 1997. Felles instituttprogram. Virkninger av forurensning på biologisk mangfold. Vann og vassdragi by- og tettstedsnære områder. En kunnskapsstatus. NINA temahefte 13, NIVA Inr 3734.-97. NINA Temahefte 13. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Fremstad, E. 1997. Vegetasjonstyper i Norge. NINA temahefte 12. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Erikstad, L. & Jonsson, B. (red.) 1997. NINAs strategiske instituttprogrammer 1991-95: Landskapsøkologi. Sluttrapport. NINA temahefte 7. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Langeland, A. & Jonsson, B. (red.) 1997. NINAs strategiske instituttprogrammer 1991-95: Innsjøers produktivitet. Sluttrapport. NINA temahefte 6. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


1996

Nygård, T. & Wiseth, B. (red.) 1996. The Goshawk in the forestry landscape. Report from a conference 23-24 March 1995 at NINA Trondheim and Nord-Trøndelag Regional College, Steinkjer. NINA Temahefte 5. NINA•NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.


1993

Kaltenborn, B.P. & Vorkinn, M. (red.) 1993. Vårt friluftsliv - Aktiviteter, miljøkrav og forvaltningsbehov. NINA Temahefte 3. NINA Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.


1991

Gaare, E., Jonsson, B. & Skogland, T. 1991. Tsjernobyl - sluttrapport fra NINAs radioøkologiske program 1986 - 1990. NINA Temahefte 2. NINA Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
Camphuysen, C.J. 1991. Hvalguide. Veiledning i bestemmelse av hval i de Nordøst-Atlantiske havområder. NINA Temahefte 1. NINA Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.


Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: