Publikasjonsliste ansatt

Andre publikasjoner

  International scientific publications

  Aarestrup, K., Jepsen, N, Rasmussen, G., Økland, F., Thorstad, E.B. & Holdensgaard, G. 2000. Prespawning migratory behaviour and spawning success of sea-ranched Atlantic salmon, Salmo salar L. in the River Gudenaa, Denmark. - Fisheries Management and Ecology 7: 387-400.

  Jepsen, N., Pedersen, S. & Thorstad, E. 2000. Behavioural interactions between prey (trout smolts) and predators (pike and pikeperch) in an impounded river. - Regulated Rivers: Research & Management 16: 189-198.

  Johnsen, B.O., Jensen, A.J., Økland, F., Lamberg, A. & Thorstad, E.B. 1998. The use of radiotelemetry for identifying migratory behaviour in wild and farmed Atlantic salmon ascending the Suldalslågen river in Southern Norway. - In Jungwirth, M., Schmutz, S. & Weiss, S. (eds.) Fish migration and fish bypasses. Fishing New Books, Oxford, pp. 55-68.

  Thorstad, E.B. & Heggberget, T.G. 1998. Migration of adult Atlantic salmon (Salmo salar); the effects of artificial freshets. - Hydrobiologia 371/372: 339-346.

  Thorstad, E.B., Heggberget, T.G. & Økland, F. 1998. Migratory behaviour of adult wild and escaped farmed Atlantic salmon, Salmo salar L., before, during and after spawning in a Norwegian river. - Aquaculture Research 29: 419-428.

  Thorstad, E.B., Økland, F. & Finstad, B. 2000. Effects of telemetry transmitters on swimming performance of adult Atlantic salmon. - Journal of Fish Biology 57: 531-535.

  Thorstad, E.B., Økland, F., Finstad, B. & McKinley, R.S. 1999. Development and use of EMG telemetry transmitters recording fish muscle activity. - Proceedings of the Nordic Conference on Fish Passage Oslo 9-11 September 1998, DN-notat 1999-1, pp. 157-160.

  Thorstad, E.B., Økland, F., Heggberget, T.G. & Sølsnæs, E. 2000. Re-establishment of Atlantic salmon (Salmo salar L.) and sea trout (Salmo trutta L.) after rotenone treatment of a Gyrodactylus infected river. - In Moore, A. & Russell, I. (eds.) Advances in Fish Telemetry. CEFAS, Lowestoft, U.K., pp. 175-184.

  Thorstad, E.B., Økland, F., Koed, A. & McKinley, R.S. 2000. Radio-transmitted electromyogram signals as indicators of swimming speed in lake trout and brown trout. - Journal of Fish Biology 57: 547-561.

  Thorstad, E.B., Økland, F., Rowsell, D. & McKinley, R.S. 2000. A new system for automatic recording of fish tagged with coded acoustic transmitters. - Fisheries Management and Ecology 7: 281-294.

  Thorstad, E.B., Finstad, B., McKinley, R.S., Økland, F. & Booth, R.K. 1997. Endurance of farmed and sea-ranched Atlantic salmon (Salmo salar L.) at spawning. - Aquaculture Research 28: 635-640.

  Økland, F., McKinley, R.S., Finstad, B., Thorstad, E.B. & Booth, R.K. 1997. Radio transmitted electromyogram (EMG) signals as indicators of physical activity in Atlantic salmon (Salmo salar). - Journal of Fish Biology 51: 476-488.

  Økland, F, Thorstad, E.B., Lembo, G., Ragonese, S. & Spedicato, M.T. 1999. Surgical procedures for implanting telemetry transmitters into the body cavity of Epinephelus marginatus (Lowe, 1834). - Biologia Marina Mediterranea 6: 139-143.

  Økland, F., Fleming, I.A., Thorstad, E.B., Finstad, B., Einum, S. & McKinley, R.S. 2000. EMG telemetry to record the intensity of swimming- and breeding-related behaviour in Atlantic salmon. - In Moore, A. & Russell, I. (eds.) Advances in Fish Telemetry. CEFAS, Lowestoft, U.K., pp. 51-58.

  Technical reports

  Brodtkorb, E., Asvall, R.P., Forseth, T., Koksvik, J.I., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Reinertsen, H. 2000. Vannslipp i Altaelva i april 2000: Effekter på vanntemperatur og isforhold, vannkvalitet, begroing, bunndyr og fisk i Sautso. - Altaelva-rapport nr. 16, 17 pp. (In Norwegian).

  Forseth, T., Næsje, T.F., Saksgård, R., Ugedal, O., Aursand, M., Thorstad, E.B. & Hårsaker, K. 2000. Fettforbrenning og fysiologisk kondisjon hos laksunger fra Altaelva. - Altaelva-rapport nr. 14, 37 pp. (In Norwegian).

  Heggberget, T.G. & Thorstad, E. 1995. Reproduktive isolasjonsmekanismer mellom vill og oppdrettet laks. - I Rapport fra NAMSEN-seminaret på Grong 7.-8. februar 1995 (Rikstad, A., red), 9 pp. (In Norwegian).

  Heggberget, T.G., Rikstad, A., Thorstad, E.B. & Fiske, P. 1999. Effekter av kultiveringstiltak for laks i Øvre Namsen. - NINA Oppdragsmelding 589: 1-20. (In Norwegian with English abstract).

  Heggberget, T.G., Skilbrei, O., Thorstad, E.B., Moen, V. & Johnsen, B.O. 2000. Merking av kulturlaks i Norge - en utredning av aktuelle metoder, kostnader og effekter. - NINA Oppdragsmelding 640: 1-25. (In Norwegian with English abstract).

  Hindar, A, Lamberg, A. & Thorstad, E. 1999. Revidert kalkingsplan for Arendalsvassdraget. - NIVA Rapport 4107-99: 1-51. (In Norwegian).

  Hårsaker, K., Thorstad, E.B., Koksvik, J.I., Næsje, T.F., Reinertsen, H., Ugedal, O., Forseth, T. & Saksgård, L. 2000. Biologiske undersøkelser i Altaelva, 1999. - Altaelva-rapport nr. 13, 77 pp. (In Norwegian).

  Johnsen, B.O., Økland, F., Lamberg, A., Thorstad, E. & Jensen, A.J. 1996. Undersøkelser av laksens vandringer i Sandsfjordsystemet og i Suldalslågen i 1995 ved hjelp av radiotelemetri. - NINA Oppdragsmelding 421: 1-44. (In Norwegian with English abstract).

  Johnsen, B.O., Økland, F., Lamberg, A., Thorstad, E. & Jensen, A.J. 1997. Undersøkelser av laksens vandringer i Sandsfjordsystemet og i Suldalslågen i 1995 ved hjelp av radiotelemetri. - Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen fase II. Rapport nr. 28: 1-46. (In Norwegian with English abstract).

  Thorstad, E. 1995. Gyteaktivitet i Namsenvassdraget. - I Rapport fra NAMSEN-seminaret på Grong 7.-8. februar 1995 (Rikstad, A., red), 4 pp. (In Norwegian).

  Thorstad, E. & Heggberget, T.G. 1995. Beskatning av oppvandrende gytelaks i Namsen. - I Rapport fra NAMSEN-seminaret på Grong 7.-8. februar 1995 (Rikstad, A., red), 4 pp. (In Norwegian).

  Thorstad, E.B. & Heggberget, T.G. 1997. Oppvandring hos radiomerket laks og sjøørret i Mandalsvassdraget i forhold til minstevannføring, terskler og kalking. - NINA Oppdragsmelding 470: 1-41. (In Norwegian with English abstract).

  Thorstad, E.B. & Heggberget, T.G. (eds.) 2000. Lakseforskning og lakseforvaltning i Namdalen: Samordna kunnskapsbasert vassdragsforvaltning fra Børgefjell til grunnlinja. - Rapport, 35 pp. (In Norwegian).

  Thorstad, E.B. & Hårsaker, K. 1998. Vandring hos radiomerket laks i Mandalselva i forhold til minstevannføring, lokkeflommer, terskler og kalking - videreføring av tidligere undersøkelser. - NINA Oppdragsmelding 541: 1-31. (In Norwegian with English abstract).

  Thorstad, E.B., Heggberget, T.G. & Økland, F. 1996. Gytevandring og gyteatferd hos villaks og rømt oppdrettslaks (Salmo salar) i Namsen og Altaelva. - NINA Fagrapport 17: 1-35. (In Norwegian with English abstract).

  Thorstad, E.B., Heggberget, T.G. & Økland, F. 1999. Biologisk evaluering av anleggsarbeider i Vossavassdraget 1989-91 med hovedvekt på laks. - Rapport, 34 pp. (In Norwegian).

  Thorstad, E.B., Økland, F. & Kroglund, F. 1998. Vandring hos laks og sjøørret ved Rygene kraftverk i Nidelva, Aust-Agder - telemetriundersøkelser 1997. - NINA Oppdragsmelding 545: 1-25. (In Norwegian with English abstract).

  Thorstad, E.B., Kroglund, F., Økland, F. & Heggberget, T.G. 1997. Vurdering av luftovermetning, trefiberutslipp og oppvandring av laks ved Rygene kraftverk i Nidelva, Aust-Agder. - NINA Oppdragsmelding 494: 1-36. (In Norwegian with English abstract).

  Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Finstad, B. & Breistein, J.B. 2000. Effekter av fang og slipp fiske - undersøkelser av laks i Altaelva 1998 og 1999. - NINA Oppdragsmelding 656: 1-26.

  Thorstad, E.B., Økland, F., Berger, H.M. & Kroglund, F. 2000. Vandring hos laks ved Rygene kraftverk - telemetriundersøkelser 1999. - NINA Oppdragsmelding 654: 1-30. (In Norwegian with English abstract).

  Thorstad, E.B., Økland, F., Johnsen, B.O. & Næsje, T.F. 1998. Påvirker drift av Hylen kraftstasjon tilbakevandringen av laks til Suldalslågen? Undersøkelser av laksens vandringer i Sandsfjordsystemet ved hjelp av hydroakustikk. - Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen fase II. Rapport nr. 45: 1-53. (In Norwegian with English abstract).

  Thorstad, E.B., Finstad, B., McKinley, R.S., Økland, F. & Booth, R.K. 1996. Endurance of farmed and sea-ranched Atlantic salmon (Salmo salar) at spawning. - NINA

 • NIKU Project report 005: 1-13.

  Økland, F. & Thorstad, E.B. 1998. Oppvandring, overlevelse og geografisk fordeling på gyteområder hos sjøørret og laks fanget og oppbevart i sjøen før rotenon behandlingen i Lærdalselva, 1997. - NINA Oppdragsmelding 538: 1-12. (In Norwegian with English abstract).

  Økland, F., Hay, C.J., Næsje, T.F. & Thorstad, E. 2000. Movements and habitat utilisation of cichlids in the Zambezi River, Namibia. A radio telemetry study in 1999-2000. - NINA

 • NIKU Project Report no. 11: 1-18.

  Økland, F., Thorstad, E.B., Finstad, B. & McKinley, R.S. 1999. EMG radio transmitters - a new method to record activity, swimming speed and migratory costs in upstream migrating salmonids in situ. - Proceedings of the Nordic Conference on Fish Passage Oslo 9-11 September 1998, DN-notat 1999-1, pp. 155-156.

  Økland, F., Thorstad, E.B., McKinley, R.S., Finstad, B. & Booth, R.K. 1996. Radio transmitted electromyogram (EMG) signals as indicators of physical activity in Atlantic salmon (Salmo salar). - NINA

 • NIKU Project report 002: 1-18.

  Master thesis

  Thorstad, E.B. 1995. Vandrings- og aktivitetsmønster hos rømt oppdrettslaks og villaks (Salmo salar) i Namsen før, under og etter gyting. - Cand. Scient. hovedoppgave. Zoologisk Institutt, AVH, Universitetet i Trondheim. (In Norwegian).

  Popular scientific

  Thorstad, E.B. & Heggberget, T.G. 2000. Hvordan merke 150 millioner laks årlig? - Norsk Fiskeoppdrett 21/2000: 24-26.