Publikasjonsliste ansatt

Publikasjonsliste for Børre Kind Dervo

2013

Dervo, B.K., Dokk, J.G., Dokk, T. & Ross, M. 2013. Overvåking av storsalamander i Osloområdet og Geitaknottane i 2013. - NINA Minirapport 462. 18 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
*Kraabøl, M., Fjeld, G., Johnsen, S.I., Dokk, J.G., Dervo, B.K. & Skurdal, J. 2013. The old trout (Salmo trutta) in the pond. - Journal of Fish Biology 82. 1717–1719. Vis detaljer
Request for publication
Kraabøl, M., Johnsen, S.I., Museth, J., Skurdal, J. & Dervo, B.K. 2013. Telemetristudie av ørret i Hemsil - Kartlegging av leveområder, effekter av fang-og-slipp fiske og kraftverkstekniske inngrep i vassdraget. - NINA Rapport 906. 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer


2012

Dervo, B.K. 2012. Forekomst av salamander i Lier kommune. Lokaliteter i Gullaug - Lahellområdet. - NINA Rapport 896. 27 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Dervo, B.K., Olstad, K., Kraabøl, M. & Qvenild, M. 2012. Vurdering av risiko for det biologiske mangfoldet ved innførsel og hold av eksotiske reptiler og amfibier i Norge. - NINA Rapport 820. 54 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
*Dervo, B.K., Skurdal, J., Aas, Ø. & Museth, J. 2012. Sammenlikning av lokaløkonomiske ringvirkninger av fisketurisme og vannkraftutbygging i Tolgafallene. - Utmark 2-2012 Vis detaljer
Dervo, B.K., Skurdal, J., Aas, Ø., Museth, J. & Forseth, T. 2012. Fiskeforskning i 100 år. - Jakt & Fiske 8-2012: 128-132. Vis detaljer
Gundersen, V. & Dervo, B.K. 2012. Fotohistorie. Landskapsbilder og natursyn. - Natur & Foto 3-2012: 58-59. Vis detaljer


2011

Dervo, B.K. 2011. Fisketurismen i Glomma ved Tolga. Utredning av konsekvenser ved utbygging av Tolga kraftverk. - NINA Rapport 760. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Dervo, B.K. 2011. Sluttrapport INNOFINN. - NINA Minirapport 344. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Dervo, B.K. 2011. Kvalitetsmerking av fiskebestander. - Fisk og Vilt 2-2011: 12-13. Vis detaljer
Dervo, B.K. 2011. Fiskerne må på bane. Månedens kommentar. - Jakt & Fiske 8-2011: 22-23. Vis detaljer
Dervo, B.K. 2011. Fiskeforvaltningen i endring. Månedens kommentar. - Jakt & Fiske 5-2011: 14-15. Vis detaljer
Dervo, B.K. 2011. Foretrekker fangstbegrensninger. Månedens kommentar. - Jakt & Fiske 12-2011: 16-17. Vis detaljer
Dervo, B.K. 2011. Problematiske fiskeutsettinger. Månedens kommentar. - Jakt & Fiske 10-2011: 14-15. Vis detaljer
Dervo, B.K. 2011. Fisk er fisk og kjøtt er mat. Månedens kommentar. - Jakt & Fiske 3-2011: 10-11. Vis detaljer
*Johnsen, S.I., Museth, J., Schartau, A.K., Barton, D., Fangel, K., Erikstad, L. & Dervo, B.K. 2011. Local floodplain management in Norway under climate change: Flood risk reduction and biodiversity conservation. - p.113-132 in Kelman, I. (ed.) Municipalities addressing climate change: A case study of Norway. Nova Science Publishers Inc, [s.l.]. Vis detaljer
Kraabøl, M. & Dervo, B.K. 2011. Tilleggsutredning Kværnum kraftverk. Finmasket varegrind foran turbininntaket. - NINA Minirapport 355. 8 pp. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Lillehammer.


2010

Andersen, O., Dervo, B.K. & Kaltenborn, B.P. 2010. Aktiviteter, holdninger og motiver blant jegere og fiskere i NJFF. - NINA Rapport 612. 27 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Dervo, B.K. 2010. Sportsfiske - eller høsting?. Månedens kommentar. - Jakt & Fiske 3-2010: 12-13. Vis detaljer
Dervo, B.K. 2010. Fiskerne må bære bevisbyrden. Månedens kommentar. - Jakt & Fiske 6-2010: 14-15. Vis detaljer
Dervo, B.K. 2010. Opplevelsesjakt. Månedens kommentar. - Jakt & Fiske 9-2010: 28-29. Vis detaljer
Dervo, B.K. 2010. Høstingstradisjon for fall. Månedens kommentar. - Jakt & Fiske 12-2010: 18-19. Vis detaljer
*Dervo, B.K., Skei, J.K., Berg, O.K., Kraabøl, M., Arnemo, J.M. & Dolmen, D. 2010. A comparison of external and internal attachments of radio transmitters on adult crested newts Triturus cristatus. - Amphibia-Reptilia 31(2): 229-237. Vis detaljer
Request for publication
Skei, J.K., Dervo, B.K., van der Kooij, J. & Kraabøl, M. 2010. Evaluering av registreringsmetoder for nasjonal overvåkning av storsalamander Triturus cristatus i Norge. - NINA Rapport 589. 76 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Vorkinn, M., Krokann, K., Hagen, S.E., Museth, J., Dervo, B.K. & Aas, Ø. 2010. Utfordringer, suksessfaktorer og lønnsomhet for innlandsfiske innen verdikjedene yrkesfiske og fisketurisme. - NINA Rapport 553. 62 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Øian, H., Dervo, B.K., Andersen, O., Tangeland, T. & Hagen, S.E. 2010. Innlandsfisketurismen på Østlandet - muligheter og utfordringer. En studie av 8 fisketurismebedrifter og kundene. - NINA Rapport 651. 81 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer. Vis detaljer
Aas, Ø. & Dervo, B.K. 2010. Innlandsfisketurisme i Norge – muligheter og utfordringer. Veileder. - NINA Temahefte 43. 27 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer. Vis detaljer
Aas, Ø., Wang, Ø., Dervo, B.K. & Ødegaard, F.E. 2010. Driftsplanlegging for innlandsfiske. Veileder. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer; Norges Skogeierforbund, Oslo; Norges Bondelag, Oslo. 23 pp. Vis detaljer


2009

Barton, D. & Dervo, B.K. 2009. Nytte-kostnadsanalyse av flomvern. En metodevurdering med eksempel fra Skarvvollene. - NINA Rapport 464. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Dervo, B.K. 2009. Hvor er fiskernes miljøengasjement?. Månedens kommentar. - Jakt & Fiske 1-2-2009: 16-17. Vis detaljer
Dervo, B.K. 2009. Et folk av fiskere?. Månedens kommentar. - Jakt & Fiske 5-2009: 18-19. Vis detaljer
Dervo, B.K. 2009. Finnmark. Den ultimate fiskeopplevelsen?. - Fisk og Vilt 1-2009: 4-5. Vis detaljer
Dervo, B.K. 2009. Bruk og vern er utfordrende. Månedens kommentar. - Jakt & Fiske 8-2009: 18-19. Vis detaljer
Dervo, B.K. 2009. Forskning - for hvem?. Månedens kommentar. - Jakt & Fiske 11-2009: 14-15. Vis detaljer
Dervo, B.K. 2009. Finnmark. Den ultimate fiskeopplevelsen. - Fisk og Vilt 1-2009: 4-5. Vis detaljer
Dervo, B.K. & Øian, H. 2009. Kundeundersøkelse blant fisketuristbedrifter i 2008. - Fisk og Vilt 1-2009: 10-11. Vis detaljer
Dervo, B.K. & Aas, Ø. 2009. Bedriftsnettverk i Finnmark. - Fisk og Vilt 2-2009: 12-13. Vis detaljer
Dervo, B.K. & Aas, Ø. 2009. Hva har bortfall av fiskeravgift ført til. Viten. - Jakt & Fiske 9-2009: 90-93. Vis detaljer
Johnsen, S.I., Dervo, B.K. & Lein, K. 2009. Økonomiske konsekvenser for edelkrepsfisket ved innførsel av signalkreps, krepsepest og vasspest. - NINA Rapport 318. 35 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Johnsen, S.I., Dervo, B.K., Garnås, E., Nilssen, J.P., Tysse, Å. & Wærvågen, S.B. 2009. Effekter av kalking på vannkvalitet, dyreplankton, bunndyr, fisk og fritidsfiske i Buskerud 1997-2007. - NINA Rapport 420. 43 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Johnsen, S.I., Dervo, B.K., Hesthagen, T., Garnås, E. & Tysse, Å. 2009. Effekter av kalking på fisk og fritidsfiske i Buskerud i perioden 1997-2007. - pH-status 2-2009: 8-9. Vis detaljer
Museth, J. & Dervo, B.K. 2009. Kan man med enkle midler overvåke fiskebestander?. - Fisk og Vilt 2-2009: 4-5. Vis detaljer
Museth, J. & Dervo, B.K. 2009. Kan man med enkle midler overvåke fiskebestandene?. - Fisk og Vilt 2-2009: 4-5. Vis detaljer
Aas, Ø., Dervo, B.K., Andersen, O., Skurdal, J., Johnsen, S.I., Åsen, E. & Tangeland, T. 2009. Det ble så stille. Evaluering av effekten av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. - NINA Rapport 449. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer


2008

Christensen-Dalsgaard, S., Fangel, K., Dervo, B.K. & Anker-Nilssen, T. 2008. Bifangst av sjøfugl i norske fiskerier. Eksisterende kunnskap og forslag til kartleggingsprosjekt. - NINA Rapport 382. 62 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Dervo, B.K. & Kraabøl, M. 2008. Derfor biter fisken - Bitevillighet og fiskesuksess. - Turn Forlag as, Oslo. 212 pp. Vis detaljer
Fangel, K., Solberg, E.J., Andersen, O. & Dervo, B.K. 2008. Kommunal viltforvaltning. Status, endringer og måloppnåelse– med hjortevilt i kikkerten. - NINA Rapport 383. 53 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer. Vis detaljer
Kraabøl, M., Dervo, B.K., Museth, J., Arnekleiv, J.V., Johnsen, S.I. & Aas, Ø. 2008. Hunderørreten mot en lysere framtid?. Gudbrandsdølen Dagningen 1. april 2008. - Gudbrandsdølen, Dagningen, Lillehammer. p. 52. Vis detaljer
*Skår, M., Swensen, G., Dervo, B.K. & Stabbetorp, O.E. 2008. Diversity in a Norwegian agrarian landscape: Integrating biodiversity, cultural and social perspectives into landscape management. - International Journal of Biodiversity Science and Management 4: 15-31. Vis detaljer
Request for publication
Tysse, Å., Garnås, E., Johnsen, S.I. & Dervo, B.K. 2008. Reduksjon av kalkmengden i vatn i Buskerud. - pH-status 4-2008: 12-13. Vis detaljer
Tysse, Å., Garnås, E., Johnsen, S.I. & Dervo, B.K. 2008. Reduksjon av kalkmengder i vatn i Buskerud. - pH-status 4-2008. p. 5. Vis detaljer


2007

Ugedal, O., Dervo, B.K. & Museth, J. 2007. Erfaringer med tynningsfiske i innsjøbestander i Norge. - NINA Rapport 282. 64 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer


2006

Dervo, B.K., Andersen, O. & Aas, Ø. 2006. Lokal forvaltning av villakseressursene - på stram line mellom bevaring, næringsutvikling og fritidsfiske. - NINA Rapport 107. 45 pp. Vis detaljer
*Dervo, B.K., Stokke, K.B., Hovik, S., Museth, J., Barton, D.N., Schartau, A.K., Østdahl, T. & Sloreid, S.E. 2006. Bruk og forvaltning av elvesletter. - p. 12-18 in Sandlund, O.T., Hovik, S., Selvik, J.R., Øygarden, L. & Jonsson, B. (eds.) Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag. NINA Temahefte 35. Vis detaljer
Haaland, H., Andersen, O., Stokke, S. & Dervo, B.K. 2006. Elg- og hjortejakt. Evaluering av prøveordningen med utvidet elg- og hjortejakt i perioden 2003 - 2005. - NINA Rapport 120. 60 pp + vedlegg. Vis detaljer
Whelan, B., Aas, Ø., Uglem, I., Curtis, J. & Dervo, B.K. 2006. Assessment of the socio-economic value of aquaculture and sport angling for wild salmonids in northwestern Europe. Implications for treatments for sea lice infestation. - NINA Rapport 126. 45 pp. Vis detaljer


2005

Dervo, B.K. & Aas, Ø. 2005. Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. - NINA Rapport 4. 26 pp. Vis detaljer
Schartau, A.K., Dervo, B.K., Halvorsen, G., Hanssen, O., Sloreid, S.E., Stabbetorp, O.E., Østdahl, T., Andersen, O. & Berger, H.M. 2005. 10.Dammer og evjer på elvesletter - effekter av inngrep på biologisk mangfold. - p. 73-77 in Heggberget, T.M. & Jonsson, B. (eds.) Landskapsøkologi: arealbruk og landskapsanalyse. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. NINA Temahefte 32. Vis detaljer
Schartau, A.K., Dervo, B.K., Halvorsen, G., Hanssen, O., Sloreid, S.E., Stabbetorp, O.E., Østdahl, T., Andersen, O. & Berger, H.M. 2005. 10. Dammer og evjer på elvesletter - effekter av inngrep på biologisk mangfold. - p. 73-77 in Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2004. DN Notat 2005-2. Vis detaljer
Skår, M., Dervo, B.K., Swensen, G. & Stabbetorp, O.E. 2005. 3. Gårdslandskapet - en møteplass mellom natur og kultur. - p. 27-34 in Heggberget, T.M. & Jonsson, B. (eds.) Landskapsøkologi: arealbruk og landskapsanalyse. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001 - 2005. NINA Temahefte 32. Vis detaljer
Svarstad, H., Guldvik, I. & Dervo, B.K. 2005. Kjønnsperspektiver på utmarksbasert næringsutvikling. - NINA Rapport 94. 27 pp. Vis detaljer


2004

Halvorsen, G., Dervo, B.K. & Papinska, K. 2004. Zooplankton in Lake Atnsjøen 1985-1997. - Hydrobiologia 521: 149-175. Vis detaljer
Request for publication
Hesthagen, T. & Dervo, B.K. 2004. Fiskebasen - NINAs Fiskedata i VannInfo. Poster presentert ved Direktoratet for naturforvaltnings seminar om "Biologisk mandfold i kommunene", arrangert den 3. og 4. november 2004, Trondheim. Vis detaljer
Hesthagen, T., Saksgård, R., Hegge, O., Dervo, B.K. & Skurdal, J. 2004. Niche overlap between young brown trout (Salmo trutta) and Siberian sculpin (Cottus poecilopus) in a subalpine Norwegian river. - Hydrobiologia 521: 117-125. Vis detaljer
Request for publication
Hesthagen, T., Skurdal, J. & Dervo, B.K. 2004. Age and growth of Siberian sculpin (Cottus poecilopus) and brown trout (Salmo trutta) in a subalpine Norwegian river. - Hydrobiologia 521: 107-115. Vis detaljer
Request for publication
Aas, Ø., Hanssen, O. & Dervo, B.K. 2004. Evaluering. Prosjektet næringsutvikling og driftsplanlegging i utmark 2001-2004. Sluttrapport. - NINA Oppdragsmelding 854. 21 pp. Vis detaljer


2003

Dervo, B.K., Aas, Ø., Kaltenborn, B.P. & Andersen, O. 2003. Utmarksturisme i fjellregionen i Sørøst-Norge - vekst og vyer eller nedgang og resignasjon?. - NINA Fagrapport 73. 31pp. Vis detaljer
Taugbøl, T., Hesthagen, T., Museth, J., Dervo, B.K. & Andersen, O. 2003. Til ingen nytte?. - Jakt & Fiske 10-2003: 62-67. Vis detaljer
Aas, Ø. (ed.), Vistad, O.I., Dervo, B.K., Eide, N.E., Kaltenborn, B.P., Haaland, H., Andersen, O., Svarstad, H., Skår, M. & Nellemann, C. 2003. Bruk og forvaltning av nasjonalparker i fjellet. - Internasjonale erfaringer med forvaltning av menneskelig virksomhet i nasjonalparker. - Kartlegging av næringsaktivitet i Dovrefjell-Sunndalsfjella, Femundsmarka og Reisa nasjonalparker. - Litteraturstudie av økologiske, kulturfaglige og sosiale effekter av turisme i verneområder. - NINA Fagrapport 72. 83pp. Vis detaljer


2002

Dervo, B.K. 2002. Ny forvaltningsmodell for vilt og fisk.Evaluering av prosjektet”Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene 1996 - 1999”. - NINA Oppdragsmelding 712. 81pp. Vis detaljer
Taugbøl, T., Hesthagen, T., Museth, J., Dervo, B.K. & Andersen, O. 2002. Effekter av ørekyteintroduksjoner og utfiskingstiltak - en vurdering av kunnskapsgrunnlaget. - NINA Oppdragsmelding 753. 31pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer


2001

Dervo, B.K. & Østdahl, T. 2001. Erfaringer med overføring av kalkingsoppgaver til kommunene.. - NINA Oppdragsmelding 685. 36 s. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Dervo, B.K. & Aas, Ø. 2001. Utmarkslære. - Yrkeslitteratur as, Oslo. 168pp. Vis detaljer
Dervo, B.K., Vitterstø, J. & Pedersen, P. 2001. Holdninger til fisketurisme i Tanadalen, Tana og Utsjoki kommuner.. - NINA Oppdragsmelding 673. 74 s. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer


Andre publikasjoner

Vitenskapelige artikler m ref, engelsk

Dervo, B. K., Hegge, O., Hessen, D., and Skurdal, J. 1991. Diel fod selection of pelagic Artic charr, Salvelinus alpinus (L.), and brown trout, Salmo trutta L., in lake Atnsjø, S.E. Norway. J. Fish. Biol. 38:199

Hegge, O., Dervo, B. K., Skurdal, J. and Hessen, D. O. 1989. Habitat utilization by sympatric Artic charr, (Salvelinus alpinus (L.)) and brown trout (Salmo trutta L.) in lake Atnsjø, south-east Norway. Freshwater. Biology, 22: 143 - 152.

Hegge, O., Dervo, B. K. and Skurdal, J. 1991. Age and Size at Sexual Maturity of Heavily Exploited Artic Char and Brown Trout in Lake Atnsjø, Southeastern Norway. Trans. Am. Fish. Soc. 120: 141-149.

Hesthagen. T., Hegge, O., Skurdal, J. and Dervo, B. K. 1995. Differences in habitat utilization among native, native stocked and non-native stocked brown trout (Salmo trutta) in a hydroelectric reservoir. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 52: 2159-2167.

Vøllestad, L.A. and Dervo, B. K. 1990. Density and yeld of the noble crayfish Astacus astacus in the River Skotsbergelva, SE Norway. Fauna norv. Ser. A 11:27-33. 1990.

Vitenskapelige artikler m ref, norsk

Dervo, B. K. 1989. Intraksjoner mellom zooplankton og fisk i Atnsjøen. Limnos, 3/89.

Dervo, B. K. & Aas, Ø. 1994. Fisk til glede! - om fritidsfiske. Fauna 47:112 - 119

Dervo, B. K. og Skurdal, J. 2000. Kommunen som vilt- og fiskeforvalter. Utmark 2:2000.

Vitenskapelige rapporter

Dervo, B. 1988. Zooplanktonundersøkelser i Atnsjøen i 1987, s 45 - 49. I: Saltveit, S. J. (red). Forskning- og referansevassdrag (FORSKREF). Årsrapport 1987. MVU Rapp. nr B 46.

Dervo, B. K. 1988. Interactions between zooplankton and fish in the deep oligotrophic lake Atnsjø, SE Norway, (112 s) Hovedfagsoppgaver i biologi, studieretning økolgi. Univ. i Oslo.

Dervo, B. og Halvorsen, G. 1989. Artssammensetning og populasjonsdynamikk hos plankton i Atnsjøen. Forskning- og referansevassdrag i Atna. MVU-rapport nr B55, 46 s.

Dervo, B. 1990. Undersøkelser av laksen i Enningdalselva og sjøørreten i Ørbekken og Vevlenbekken, Halden 1989. Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd. Rapp. nr. 12/90.

Dervo, B. K., Taugbøl, T. og Skurdal, J. 1996. Status for storørret i Norge. ØF-rapport nr 10/1996.

Dervo, B., Østdahl, T. og Engesæther, P. 1996. Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt og fiskeressursene - 1. Prosjektavgrensning og metoder. ØF-notat nr. 15/96.

Dervo, B. og Aas, Ø. 1996. Driftsplanlegging og fagråd. - Bruken av tilskudd og status for arbeidet. Internt ØF-notat.

Dervo, B. og Aas, Ø. 1996. Erfaringer med beskatningsreguleringer i vassdrag med anadrom laksefisk i 1995 med endringer for 1996. ØF-notat nr. 14/96.

Dervo, B. K. 1997. Beskatningsreguleringer i sjøen og i vassdrag for anadrome laksefisk i. ØF-rapport 18/97.

Dervo, B. K. og Østdahl, T. 1997. Lokal forvaltning av utnyttbare vilt- og fiskeressurser - IV Status for 1997. ØF-rapport 19/97.

Dervo, B. K., Hertzberg, K. & Arnesen, T. 1998. Befolkningens jakt- og fisketilbud - erfaringer fra et forprosjekt. ØF-rapport nr 27/98.

Dervo, B. K., Garnås, E. og Tysse, Å. 1999. Lokale kalkingsmidler i Buskerud og effekter på fritidsfiske. Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen. FM i Buskerud.

Dervo, B. K. & Østdahl, T. 2000. Lokal forvaltning av utnyttbare vilt- og fiskeressurser - status for 1998 og 1999. NINA Oppdragsmelding 657: 1-64.

Hegge, O og Kind, B. 1987. Prøvefiske i Atnsjøen i 1985. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapp. nr. 11/87, 37 s.

Hesthagen, T., Skurdal, J., Quenild, T., Hegge, O., og Kind, B. 1987. Fiskeribiologiske undersøkelser, s 61 - 73. I: Saltveit, S. J. (red). Forskning- og referansevassdrag (FORSKREF). Årsrapport 1986. MVU Rapp. nr B 29.

Hesthagen. T. Hegge, O., Skurdal, J. og Dervo, B. K. 1995. Utbredelse fordeling og interaksjoner hos fiskebestandene i Atnsjøen og Atna. Forskning- og referansevassdrag i Atna. MVU-rapport nr B60, 60 s.

Hesthagen, T., Skurdal, J., Quenild, T., Hegge, O., og Kind, B. 1988. Fiskeribiologiske undersøkelser, s 63 - 70. I: Saltveit, S. J. (red). Forskning- og referansevassdrag (FORSKREF). Årsrapport 1987. MVU Rapp. nr B 46.

Kind, B. 1987. Zooplankton undersøkelser i Atnsjøen 1985 og 1986. s 40 - 45 I: Saltveit, S. J. (red) Forskning- og referansevassdrag (FORSKREF). Årsrapport 1986. MVU Rapp. nr B 29.

NJFF 1993. Forvaltning av flora og fauna. B. K. Dervo red. Seminarrapport nr. 3 - 1993.

Hårsaker, K., Larsen, B. M. & Dervo, B. K. 2000. Overvåking av amfibier i Norge. Forslag til overvåkingsmetodikk, overvåkingsområder og deltagere i en atlasundersøkelse. (Monitoring amphibians in Norway. Suggestion for monitoring methods, monitoring areas and participants in a national atlas survey.) - NINA Oppdragsmelding 652: 1-27.

Østdahl, T. og Dervo B. K. 1996. Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt og fiskeressursene - 1. Status for driftsplanarbeid og lokal forvaltning. ØF-notat nr. 16/96.

Østdahl, T., Taugbøl, T. og Dervo B. K. 1998. Miljøeffekter av flomforebyggende tiltak- en litteraturstudie. Hydra rapport nr. M103, Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo. 47s.

Østdahl, T. og Dervo B. K. 1999. Spørreundersøkelse om delegering av kalkingsoppgaver til kommunene. ØF-rapport nr 23/99.

Fagbøker/håndbøker

Dervo, B. K. og Skurdal, J. 2000. Fiskeregler for innlandsfisk. Generelle råd og konkrete eksempler. Norges skogeierforbund. 35 s.

DN 2000. Håndbok i kartlegging av ferskvann. Internettutgave. B. K. Dervo red.

NJFF. 1993. Fiskepermen. B.K. Dervo red.

Skurdal, J., Dervo, B. K. og Taugbøl, T. 1997. Storørret. Landbruksforlaget.

Østdahl, T. og Dervo B. K. 2000. Hjorteviltet dominerer. I: Naturforvaltning og friluftsliv - i det reflekterte klasserom. Børge Dahl og Jo Øvergaard red., s 69-77. Yrkeslitteratur as 2000.

Populærvitenskapelige artikler/bøker

Dervo, B. K. 1988. Blomsterikets juveler, s 39 - 42. I A-magasinet nr 26.

Vøllestad, L. A. og Dervo, B. K. 1990. Krepsepesten slår til igjen! Jakt og fiske nr 6 - 1990.

Dervo, B. K. Vøllestad, L. A. og Hansen, H. 1990. Sjøørreten - En populær sportsfisk med mange problemer. Jakt og Fiske nr 12- 1990.

Dervo. B. K. og Eken, M. 1992. Fra lakseelv til abbortjern i Øvre Eiker. s 36 - 47.I: Natur i Øvre Eiker. Naturvernforbundet i Buskerud. Eget forlag.

Lier kommune 1992. Friluftshåndbok for Lier. B. K. Dervo red. Saturen Trykk a/s. 80s.

Dervo, B. K. 1994. Natur i Lier. 18 s.

Dervo, B. K. 1996. Fiskekultivering i ei bakevje. Jakt og Fiske nr. 1-2 - 96: 36-38.

Dervo, B. K. Storørret truet av utryddelse 1996. Jakt og Fiske 6: 46 - 49.

Dervo, B. K. 1996. Laksefisket har alltid variert. Jakt og Fiske nr. 10 - 96: 36-39.

Skurdal, J., Dervo, B. K. & Taugbøl, T. 1998. Forvaltningsplan: Viktig sprang for storørreten. Alt om Fiske, 1/1998: 37-39.

Skurdal, J., Dervo, B. K. & Taugbøl, T. 1998. Storørreten i Oslo-området. S. 43-45 i Årbok for Oslomarkas Fiskeadministrasjon 1998.

Skurdal, J.. & Taugbøl, Dervo, B. K. 1998. Krepsen i Norge: Biologi, trusler og forvaltning. S. 65-67 i Årbok for Oslomarkas Fiskeadministrasjon 1998. Dervo, B.K., Skurdal, J. og Taugbøl, T. 1998. Sportsfiske i Formel-1 klassen. Jakt og Fiske 5-1998: s33-38.

Dervo, B. K. og Østdahl, T. 1998. Lokal vilt- og fikseforvaltning: Utfordring for jeger- og fiskerforeningene. Jakt og Fiske nr 5-1998: s71-74.

Dervo, B. K. og Kraabøl, M. 2000. Harr hele året. I Jakt og fiske nr 12:2000, s 4-8.

Østdahl, T. og Dervo, B. K. 1998. Lokal viltforvaltning. Hjorteviltet dominerer. Jakt og Fiske nr 7-1998: s 56-60.