Siste publikasjoner

Publikasjoner

Siste NINA-publikasjoner

26.04
Sjøørreten takler nedvandring
26.04
Blir det for hett for villaksen?
26.04
Fiskepassasjer i et større perspektiv
25.04
Atlantisk laks i Adventfjorden, Svalbard. Hvor kommer den egentlig fra? Sluttrapport for Svalbards miljøvernfond (2011-2016)
21.04
Privat eiendomsrett er elefanten i rommet
21.04
Privat eiendomsrett er ingen selvfølge
20.04
Brukerundersøkelse i Junkerdal nasjonalpark. Sommeren 2017
19.04
To grytehullsjøer på Hensmoen, Buskerud fylke Ferskvannsbiologisk dokumentasjon av Storetjern og Lilletjern
19.04
Characteristics determining host suitability for a generalist parasite
19.04
Little impact of over-winter parasitism on a free-ranging ungulate in the high Arctic
18.04
Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune - Undersøkelser i 2017
17.04
Grunnleggende plantediversitet (av Kathleen Rani Hagen)
17.04
Storverk om myr i Europa (med Asbjørn Moen m.f.)
17.04
Utforming av opp- og nedvandringsanlegg for laks og ørret i Rafoss i Kvina
17.04
Har laksunger opphold i Drammensfjorden og i områder utenfor elvemunningene?
16.04
Survival estimates strongly depend on capture–recapture designs in a disturbed environment inducing dispersal
12.04
The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2017
12.04
Uten humler – ingen blåbær?
12.04
Tiltak i strømnettet og påvirkning på økosystemtjenester i samfunnsøkonomiske analyser
12.04
The potential influence of Atlantic salmon Salmo salar and brown trout Salmo trutta on density and breeding of the white-throated dipper Cinclus cinclus
12.04
Fremmede skadelige karplanter – Bekjempelsesmetodikk og spredningshindrende tiltak
11.04
DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2016 og 2017
09.04
Genetic rescue in an inbred Arctic fox (Vulpes lagopus) population
09.04
Breeding ecology of Kori Bustard Ardeotis kori strunthiunculus in the Serengeti National Park
09.04
Fragmentation in calcareous grasslands: species specialization matters
09.04
Modelling the effect of hydropeaking-induced stranding mortality on Atlantic salmon population abundance
09.04
At which spatial and temporal scales can fungi indicate habitat connectivity?
06.04
Kungsörn, havsörn och tamren. En kunskapssammanställning
06.04
Temporal variation in trophic relationships among three congeneric penguin species breeding in sympatry
06.04
A continent-wide search for Antarctic petrel breeding sites with satellite remote sensing
06.04
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2017
06.04
Fremmede karplanter i Norge: modellering av introduksjonsområder og nåværende utbredelse
05.04
Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2017
05.04
Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Årsrapport for 2017
05.04
Accelerated increase in plant species richness on mountain summits is linked to warming
05.04
Forsvarets anlegg for oversetting av kjøretøy over vassdrag (OVAS) i Søndre Rena. Resultater fra overvåking av effekter på fiskebestanden, 2008-2017
04.04
Bird collisions with power lines: State of the art and priority areas for research
04.04
Global phenological insensitivity to shifting ocean temperatures among seabirds
04.04
Migration of Atlantic salmon post-smolts in a fjord with high infestation pressure of salmon lice
04.04
Slørsopper i Norge
04.04
Variasjon i karplantemangfold i de øvre delene av 20 fjelltopper i Sør-Norge
04.04
Post-1980 shifts in the sensitivity of boreal tree growth to North Atlantic Ocean dynamics and seasonal climate Tree growth responses to North Atlantic Ocean dynamics
04.04
Privat eiendomsrett er elefanten i rommet
04.04
Brukerundersøkelse og sårbarhetsvurdering i Jutulhogget naturreservat
03.04
Naturindeks for slåttemyr (semi-naturlig myr). Referansetilstand og mulige indikatorer
03.04
Urban cemeteries' potential as sites for cultural encounters
03.04
"ature’s Little Helpers”: A benefits approach to voluntary cultivation ofhatchery fish to support wild Atlantic salmon (Salmo salar) populations in Norway, Wales, and Germany
03.04
Vannøkologiske resipientundersøkelser i Trongdøla i Nord-Trøndelag. Ungfiskregistreringer og økologisk tilstandsklassifisiering ved bruk av bunndyr som kvalitetselement
03.04
Kvalitetsheving og rekartlegging av skoglokaliteter i Tromsø kommune, Troms
23.03
Forvaltning av storsalamander i Norge. Evaluering av forvaltningstiltak i perioden 2007 til 2016
21.03
Long-term PIT tag retention rates in Atlantic salmon (Salmo salar)
21.03
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2017
20.03
Impacts of onshore wind energy production on birds and bats: recommendations for future life cycle impact assessment developments
20.03
Bruk av miljø-DNA til overvåkning av små- og storsalamander
17.03
Modelling climate change effects on Atlantic salmon: Implications for mitigation in regulated rivers
16.03
Stamlakskontroll 2017
15.03
Time series analysis reveals synchrony and asynchrony between conflict management effort and increasing large grazing bird populations in northern Europe
15.03
Brukerundersøkelse Rago nasjonalpark. Sommeren 2017
14.03
Spatial alternatives for Green Infrastructure planning across the EU: An ecosystem service perspective
14.03
One hundred priority questions for landscape restoration in Europe
13.03
Hos laks er det gener fra mor som avgjør om avkommet finner veien hjem
13.03
Role of site management in influencing visitor use along trails in multiple alpine protected areas in Norway
13.03
Synchrony in management and wildlife numbers
12.03
Bigger, more diverse and better? Mapping structural diversity and its recreational value in urban green spaces
12.03
Studier av atferd hos ulv ved hjelp av viltkamera og nærhetsteknologi – en pilotstudie
08.03
En vanskelig strek å sette
08.03
Nytt prosjekt skal avsløre laksens liv i havet
08.03
Klassifisering av tilstand i norske laksebestander 2010-2014
08.03
Jobber du med starr? Hvorfor det?
07.03
Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2017
06.03
Risiko ved bruk av rensefisk i fiskeoppdrett
05.03
Forsøksbehandling med monokloramin mot Gyrodactylus salaris i elva Glitra
05.03
Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2017
05.03
Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvassdraget på Ørland i 2017. Ungfisktelling og problemkartlegging knyttet til fiskeforsterkende tiltak og sjøørret
02.03
Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for lokal verdiskapning: Oppsummering av workshop og dybdeintervjuer
01.03
Til skogs med gardintrapp og målebånd
01.03
Ett tusen tre hundre og sytti skjebner
01.03
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Geiranger-Herdalen landskapsvernområde er for ferdsel. Stien Herdalsvatnet-Kallskaret, og stien Geirangerfjorden-Skageflå-Homlung
28.02
A closer look at Norway's natural capital - how enhancing urban pollination promotes cultural ecosystem services in Oslo
28.02
Operationalising ecosystem services: advancing knowledge on natural and cultural capital
28.02
Mjøsens fisker og fiskerier gjennom 100 år
28.02
Vandring hos sjøørret i Driva etter etablering av fiskesperre
27.02
Naturmangfold i vann og vassdrag innen Røros-circumferensen
27.02
Downstream migration of Atlantic salmon smolts at Unkelmühle power station and Buisdorf dam in 2016
27.02
Gytefisktellinger i Børsaelva, Snilldalselva og Vigda. Årsrapport 2017
23.02
Et glimt av fremtiden
21.02
Sikker toveis fiskevandring forbi vannkraftverk : kunnskapsoppdatering og mønsterpraksis
21.02
Biodiversity may wax or wane depending on metrics or taxa
21.02
Om å kle fjellet – og litt om grønne menn
21.02
Jakten på nye arter - et lagarbeid
21.02
Fiskebiologiske undersøkelser i Fættenelva. Gytefisktellinger i 2015 og ungfiskundersøkelser i 2016
21.02
Handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Agder. Status, trusler og tiltak
20.02
Lavere lav både høyt og lavt
19.02
Naturindeks for Norge – fjell og våtmark. Evaluering av eksisterende indikatorsett, dets datagrunnlag og behovet for ytterligere tilfang av datakilder
19.02
The narrow gap between norms and cooperative behaviour in a reindeer herding community
19.02
Elvemuslingens siste skanse i Estland. Restoration of habitats of freshwater pearl mussel
16.02
Revealing the full ocean migration of individual Atlantic salmon
15.02
Elvemusling og fisk i Elstadelva, Nord-Trøndelag. Kartlegging i forbindelse med Knutfoss kraftverk
13.02
En annen klimaskepsis
12.02
Svartmunnet kutling – en invaderende fremmed fiskeart på vei mot Norge