Siste publikasjoner

Publikasjoner

Siste NINA-publikasjoner

14.08
Challenges to ecosystem service valuation for wealth accounting
14.08
Moult location and diet of auks in the North Sea inferred from coupled light-based and isotope-based geolocation
13.08
Effects of Landscape Characteristics on Annual Survival of Lesser Prairie-Chickens
11.08
Plukke blomster med gravemaskin
10.08
Solar and terrestrial radiations explain continental-scale variation in bird pigmentation
09.08
Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport 2017
07.08
Introduced European smelt (Osmerus eperlanus) affects food web and fish community in a large Norwegian lake
03.08
Using acoustic telemetry to monitor the effects of crowding and delousing procedures on farmed Atlantic salmon (Salmo salar)
01.08
Wild boar population growth and expansion – implications for biodiversity, food safety, and animal health in Norway. Opinion of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
31.07
Unravelling the effect of flow regime on macroinvertebrates and benthic algae in regulated versus unregulated streams
27.07
On the distribution of the rare solitary bee Coelioxys lanceolata Nylander, 1852 (Hymenoptera, Megachilidae) in Norway
24.07
Brukerundersøkelse i Hardangervidda nasjonalpark sommeren 2017
17.07
Multiple stressors: modeling the effect of pollution, climate, and predation on viability of a sub-arctic marine bird
16.07
Freshwater diversity in Svalbard: providing baseline data for ecosystems in change
16.07
Sphagnum divinum (sp. nov.) and S. medium Limpr. and their relationship to S. magellanicum Brid.
16.07
Kartlegging av skrantesjuke (CWD) i 2016 og 2017
16.07
Insektene går til filmen: Eight legged freaks
16.07
Att återuppliva et bokprojekt...
13.07
Utvikling av metodikk for økologisk tilstandsvurdering basert på indikatorverdier etter Ellenberg og Grime
13.07
Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra i 2016 og 2017
13.07
Fiskebiologiske undersøkelser i Surna i 2016 og 2017
12.07
Water level influences migratory patterns of anadromous brown trout in small streams
10.07
Correction: Revealing the full ocean migration of individual Atlantic salmon
10.07
Truly sedentary? The multi-range tactic as a response to resource heterogeneity and unpredictability in a large herbivore
10.07
Kartlegging av kalklindeskogsopper i Oslo og Akershus, Buskerud og Telemark i 2017
10.07
Green urban cemeteries: more than just parks
09.07
Fiskebiologiske undersøkelser i Skjoma 2013-2018.Sluttrapport
09.07
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2017
09.07
Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Leirpullan, Dovrefjell i Trøndelag. Endringer fra 2007 til 2017
06.07
Correction to: Impact of climate change on alpine vegetation of mountain summits in Norway
06.07
Demographic measures of an individual's "pace of life": fecundity rate, lifespan, generation time, or a composite variable?
05.07
Byens ukjente liv
05.07
Forholdet mellom utvalgte klimavariabler og hekkebiologien hos liryper Lagopus lagopus i Midt-Norge
05.07
Demographic determinants of population growth rate in willow ptarmigan (Lagopus lagopus) in Lierne, central Norway
05.07
Et kjølig ekteskap
05.07
Metaller i lirype (Lagopus lagopus) i Norge fra 1990-91 til 2013-16
05.07
Environmental benefits of leaving offshore infrastructure in the ocean
05.07
Genetic basis of variation in litter size in Scandinavian Arctic fox (Vulpes lagopus)
03.07
Feltrapport: Fra knestående til høythengende overvåking av lav på bjørk
03.07
Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2017
02.07
Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2017
02.07
Fangstutbytet og bestandstilhøva hjå auren i Tesse-magasinet i Jotunheimen i åra 1979-2017
29.06
Forslag til miljøkvalitetsnorm for villrein
29.06
Stable isotopes and gut contents indicate differential resource use by coexisting asp (Leuciscus aspius) and pikeperch (Sander lucioperca)
28.06
Status for norske laksebestander i 2018
28.06
Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene Nordland - Finnmark
28.06
Maur i Norge. Kjennetegn, utbredelse og levesett. NINA Faktabøker
28.06
Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene Sogn og Fjordane- Trøndelag
28.06
Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene Østfold - Hordaland
28.06
Gjess i Vestfold. En oversikt over utbredelse, antall og preferanser i sentrale områder
27.06
NINA Årsmelding 2017
27.06
NINA Annual Report 2017
27.06
Hva gjør tørkesommeren med naturmangfoldet?
26.06
Pukkellaks invaderte norske elver i 2017
26.06
Genetiske undersøkelser av villaksen i Samnangervassdraget
25.06
Psykopat med vinger
25.06
Utvidet miljødesign: Ulike metoder for kunnskapsutvikling om rekreasjonsinteresser og landskapsopplevelse i og langs regulerte elver og vassdrag
25.06
Pukkellaks invaderte norske elver i 2017
22.06
Rare, whitish–pale ochre Cortinarius species of sect. Calochroi from calcareous Tilia forests in South East Norway
22.06
Three species of Sordariomycetes (Ascomycota: Pezizomycotina) new to Norway
22.06
Twenty species of bitunicate ascomycetes new to Norway
22.06
Resolving environmental effects of wind energy
21.06
Publisher Correction to: Background invertebrate herbivory on dwarf birch (Betula glandulosa-nana complex) increases with temperature and precipitation across the tundra biome
21.06
Problemkartlegging, ungfiskovervåking og anslag på tapt areal og redusert produksjonevne i små sidevassdrag til Gaula
21.06
Genetisk kartlegging av sjøørretbestanden i Drivavassdraget
20.06
Effects of the invasive red king crab on food web structure and ecosystem properties in an Atlantic fjord
19.06
Faggrunnlag for kalkbarskog
15.06
BioTIME: A database of biodiversity time series for the Anthropocene
15.06
The devil is in the detail: non-additive and context-dependent plant population responses to increasing temperature and precipitation. Plant demography in a warmer & wetter climate
15.06
Bestandsovervåking av gaupe i 2018
15.06
Concern about climate change, biodiversity loss, habitat degradation and landscape change: Embedded in different packages of environmental concern?
15.06
Myra - karbonlager og hjem
15.06
Ut på tur i sårbar natur.
15.06
Sammenstilling av eksisterende kunnskap om befolkningens holdninger til verneområder i Norge
14.06
Rhododendronsikade og knoppdreper - radarpar på fremmarsj i Norge
14.06
Monitoring methods for the Golden Eagle Aquila chrysaetos in Norway
14.06
Using partial aggregation in spatial capture recapture
14.06
Entoloma species of the rhodopolioid clade (subgenus Entoloma; Tricholomatinae, Basidiomycota) in Norway
14.06
The Influence of Sex, Parasitism, and Ontogeny on the Physiological Response of European Eels (Anguilla anguilla) to an Abiotic Stressor
14.06
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget–resultater 2017
12.06
Merkeprosjekt elg i Valdres og Hallingdal elgregion (ValHal) og øvre Hallingdal. Sluttrapport
12.06
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2017
12.06
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Sølen landskapsvernområde. Stier fra innfallsportene Gravåsen, Sølenstua og Mefurua
07.06
Antimicrobial resistance in wildlife potential for dissemination. Opinion of the Panel on Microbial Ecology of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
07.06
Evaluering av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder: Rømt oppdrettslaks, genetisk innkrysning og bestandsstatus
07.06
Forvaltningspraksis i nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. En analyse om beskyttelsesordningen har medført endret forvaltningspraksis
07.06
Fangstutbytet og bestandstilhøva hjå auren i Aursjoen-magasinet i Skjåk kommune i søraustlege delen av Reinheimen i åra 1980-2017
06.06
Pukkellaks-invasjonen i 2017 : hva er det som foregår?
06.06
Standardisering og tilrettelegging av sjøfugldata til bruk i konsekvens- og miljørisikoberegninger
05.06
Overvåking av referanseelver 2017. Basisovervåking i henhold til vannforskriften
05.06
Vulnerability and resilience of the carbon exchange of a subarctic peatland to an extreme winter event
01.06
Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2018
30.05
Egenskapsbank for arter. Anbefalinger til innhold og struktur for en egenskapsliste
29.05
Brown bear (Ursus arctos) attacks resulting in human casualties in Scandinavia 1977-2016; management implications and recommendations
28.05
Hatching Knowledge: A Case Study on the Hybridization of Local Ecological Knowledge and Scientific Knowledge in Small-Scale Atlantic Salmon (Salmo salar) Cultivation in Norway
25.05
Ferskvandsfiskenes utbredelse og indvandring i Norge med et tillæg om krebsen – 100 år i 2018!
25.05
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2017
23.05
Skogens grønne gull
23.05
Verdien av økosystemtjenester fra våtmark. Sammendrag for beslutningstagere
23.05
Verdien av økosystemtjenester fra våtmark
Bestillngsskjema_MaurINorge