Siste publikasjoner

Publikasjoner

Siste NINA-publikasjoner

15.06
BioTIME: A database of biodiversity time series for the Anthropocene
15.06
The devil is in the detail: non-additive and context-dependent plant population responses to increasing temperature and precipitation. Plant demography in a warmer & wetter climate
15.06
Bestandsovervåking av gaupe i 2018
15.06
Concern about climate change, biodiversity loss, habitat degradation andlandscape change: Embedded in different packages of environmental concern?
15.06
Myra - karbonlager og hjem
15.06
Ut på tur i sårbar natur.
15.06
Sammenstilling av eksisterende kunnskap om befolkningens holdninger til verneområder i Norge
14.06
Rhododendronsikade og knoppdreper - radarpar på fremmarsj i Norge
14.06
Monitoring methods for the Golden Eagle Aquila chrysaetos in Norway
14.06
Using partial aggregation in spatial capture recapture
14.06
Entoloma species of the rhodopolioid clade (subgenus Entoloma; Tricholomatinae, Basidiomycota) in Norway
14.06
The Influence of Sex, Parasitism, and Ontogeny on the Physiological Response of European Eels (Anguilla anguilla) to an Abiotic Stressor
14.06
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget–resultater 2017
12.06
Merkeprosjekt elg i Valdres og Hallingdal elgregion (ValHal) og øvre Hallingdal. Sluttrapport
12.06
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2017
12.06
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Sølen landskapsvernområde. Stier fra innfallsportene Gravåsen, Sølenstua og Mefurua
07.06
Antimicrobial resistance in wildlife potential for dissemination. Opinion of the Panel on Microbial Ecology of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
07.06
Evaluering av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder: Rømt oppdrettslaks, genetisk innkrysning og bestandsstatus
07.06
Forvaltningspraksis i nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. En analyse om beskyttelsesordningen har medført endret forvaltningspraksis
07.06
Fangstutbytet og bestandstilhøva hjå auren i Aursjoen-magasinet i Skjåk kommune i søraustlege delen av Reinheimen i åra 1980-2017
06.06
Pukkellaks-invasjonen i 2017 : hva er det som foregår?
06.06
Standardisering og tilrettelegging av sjøfugldata til bruk i konsekvens- og miljørisikoberegninger
05.06
Overvåking av referanseelver 2017. Basisovervåking i henhold til vannforskriften
05.06
Vulnerability and resilience of the carbon exchange of a subarctic peatland to an extreme winter event
01.06
Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2018
30.05
Egenskapsbank for arter. Anbefalinger til innhold og struktur for en egenskapsliste
29.05
Brown bear (Ursus arctos) attacks resulting in human casualties in Scandinavia 1977-2016; management implications and recommendations
28.05
Hatching knowledge: a case study on the hybridization of local ecological knowledge and scientific knowledge in small-scale Atlantic Salmon (Salmo salar) cultivation in Norway
25.05
Ferskvandsfiskenes utbredelse og indvandring i Norge med et tillæg om krebsen – 100 år i 2018!
25.05
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2017
23.05
Skogens grønne gull
23.05
Verdien av økosystemtjenester fra våtmark. Sammendrag for beslutningstagere
23.05
Verdien av økosystemtjenester fra våtmark
22.05
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Junkerdal nasjonalpark. Turruter til Solvågtind, Skaitidalen og Balvatnet
18.05
Brukerundersøkelse i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Sommeren 2017
18.05
Vannkvalitet, krepsdyr og fisk i tre reguleringsmagasiner i Mandalsvassdraget høsten 2017
18.05
Brukerundersøkelse i Lierne nasjonalpark. Sommeren 2017
16.05
Kan Gyrodactylus salaris utryddes fra Drammensregionen? Sluttrapport fra arbeidsgruppen for Drammensregionen
16.05
Epifyttregisterering av rødlistede lav og moser i Stavanger
16.05
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i verneområder i Vega kommune. Lånan fuglefredningsområde, Holandsosen og Kjellerhaugvatnet naturreservater
16.05
Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2017
16.05
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Austerdalen, Langedalen og Krundalen-Tuftebreen
15.05
Ungfiskundersøkelser i Vigda høsten 2017
15.05
Long-term variation in numbers and biomass of silver eels being produced in two European river systems
11.05
Ulv og friluftsliv i Østmarka
11.05
Sabler, sjørøvere og Metusalem
11.05
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag i Orkla. Årsrapport 2017
08.05
Revealing hidden insect–fungus interactions; moderately specialized, modular and anti-nested detritivore networks
07.05
Brukerundersøkelse i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Revidert utgave
05.05
GPS-merkeprosjektet på Hardangervidda og i Nordfjella: ÅRSMELDING 2017
04.05
Adaptations of Brood Parasitic Eggs
04.05
Grønn infrastruktur. Landskapsøkologiske sammenhenger for å ta vare på naturmangfoldet
03.05
Methods for landscape characterisation and mapping: A systematic review
03.05
Nasjonal overvåking av hule eiker: Resultat første omløp og forslag til videreføring
02.05
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2017
02.05
Biologisk overvåking av Gaula ved Støren og Enganbekken i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2017
02.05
Rovdyr og rein i Midt-Norge. Sluttrapport
30.04
Bruken og brukarane av Jostedalsbreen nasjonalpark 2017. Kasse- og etterundersøking. Revidert utgåve
28.04
Trær til besvær
28.04
Et problem som vokser mens vi venter
27.04
Integrating data from multiple sources for insights into demographic processes: Simulation studies and proof of concept for hierarchical change-in-ratio models
27.04
Reintroduction of kulan into the central steppe of Kazakhstan: Field Report for 2017
26.04
Urban biodiversity and ecosystem services
26.04
Eco-physiological responses of cold-water soft corals to anthropogenic sedimentation and particle shape
26.04
Sjøørreten takler nedvandring
26.04
Blir det for hett for villaksen?
26.04
Fiskepassasjer i et større perspektiv
25.04
Atlantisk laks i Adventfjorden, Svalbard. Hvor kommer den egentlig fra? Sluttrapport for Svalbards miljøvernfond (2011-2016)
21.04
Privat eiendomsrett er elefanten i rommet
21.04
Privat eiendomsrett er ingen selvfølge
20.04
Brukerundersøkelse i Junkerdal nasjonalpark. Revidert utgave
19.04
To grytehullsjøer på Hensmoen, Buskerud fylke Ferskvannsbiologisk dokumentasjon av Storetjern og Lilletjern
19.04
Characteristics determining host suitability for a generalist parasite
19.04
Little impact of over-winter parasitism on a free-ranging ungulate in the high Arctic
18.04
Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune - Undersøkelser i 2017
17.04
Grunnleggende plantediversitet (av Kathleen Rani Hagen)
17.04
Storverk om myr i Europa (med Asbjørn Moen m.f.)
17.04
Utforming av opp- og nedvandringsanlegg for laks og ørret i Rafoss i Kvina
17.04
Har laksunger opphold i Drammensfjorden og i områder utenfor elvemunningene?
16.04
Survival estimates strongly depend on capture–recapture designs in a disturbed environment inducing dispersal
12.04
The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2017
12.04
Uten humler – ingen blåbær?
12.04
Tiltak i strømnettet og påvirkning på økosystemtjenester i samfunnsøkonomiske analyser
12.04
The potential influence of Atlantic salmon Salmo salar and brown trout Salmo trutta on density and breeding of the white-throated dipper Cinclus cinclus
12.04
Fremmede skadelige karplanter – Bekjempelsesmetodikk og spredningshindrende tiltak
11.04
DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2016 og 2017
09.04
Genetic rescue in an inbred Arctic fox (Vulpes lagopus) population
09.04
Breeding ecology of Kori Bustard Ardeotis kori strunthiunculus in the Serengeti National Park
09.04
Fragmentation in calcareous grasslands: species specialization matters
09.04
Modelling the effect of hydropeaking-induced stranding mortality on Atlantic salmon population abundance
09.04
At which spatial and temporal scales can fungi indicate habitat connectivity?
06.04
Kungsörn, havsörn och tamren. En kunskapssammanställning
06.04
Temporal variation in trophic relationships among three congeneric penguin species breeding in sympatry
06.04
A continent-wide search for Antarctic petrel breeding sites with satellite remote sensing
06.04
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2017
06.04
Fremmede karplanter i Norge: modellering av introduksjonsområder og nåværende utbredelse
05.04
Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2017
05.04
Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Årsrapport for 2017
05.04
Accelerated increase in plant species richness on mountain summits is linked to warming
05.04
Forsvarets anlegg for oversetting av kjøretøy over vassdrag (OVAS) i Søndre Rena. Resultater fra overvåking av effekter på fiskebestanden, 2008-2017