TOV - program for terrestrisk naturovervåking 

TOV gir miljøforvaltningen kunnskap om langsiktige endringer i naturen, og eventuelle sammenhenger med menneskelig påvirkning. 

Landskapsbilde. Foto: © P. Jordhøy/NINA
Foto: © P. Jordhøy/NINA

Gjennom TOV overvåkes lav og alger på trær, markvegetasjon, smågnagere, spurvefugl, lirype, jaktfalk og kongeørn over hele landet.  Fra Lund i sør til Dividalen i nord.
 
Med overvåkingsdata tilbake til 1990 fra lokaliteter over hele landet er TOV et viktig fundament for overvåkningen av naturen og det biologiske mangfoldet. Programmet baserer seg på integrert overvåking i syv utvalgte områder som gjenspeiler klimavariasjoner og ulikheter i forurensningsbelastninger over hele landet.

Naturovervåkingen i TOV:

  • gir grunnlag for å bedømme langsiktige endringer i naturen
  • påviser utviklingstendenser over tid og geografiske forskjeller 
  • oppdager effekter av menneskelig påvirkning på økosystemer og artsmangfold  på et tidlig tidspunkt 
  • skiller menneskeskapte endringer fra naturlige variasjoner

Økosystemer i endring

Siden oppstarten i 1990 viser resultatene fra overvåkingsprogrammet TOV endringer i viktige deler av de undersøkte økosystemene. Noen av disse endringene kan tolkes i lys av ulik menneskelig påvirkning, mens andre i hovedsak skyldes naturlige endringer.

Samarbeid

NINA koordinerer de vitenskapelige undersøkelsene i programmet, samarbeidspartnere er Universitetet i Oslo og Norsk institutt for bioøkonomi. Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet gir tilskudd til grunnaktivitetene.