WP1 - skogens ekspansjon ""

Arbeidspakkeleder: Annika Hofgaard

PhD: Jørn Olav Løkken

I ECOFUNC vil vi undersøke hvor raskt skoggrensa kryper oppover, og hva som driver endringen, samt kartlegge hva skoggrenseforflytning innebærer for plantediversiteten og artenes iboende evne til å tilpasse seg endringer. Overgangssonen fra skogen til den treløse alpine tundraen spenner i de fleste områder i Sør- og Midt-Norge over ca. 400 høydemeter (noe mindre i Nord-Norge), og inkluderer hele den lavalpine sonen og et stykke opp i den mellomalpine sonen. Dette er også de delene av fjellet som er mest artsrike og produktive, med flere ulike habitat (frodige enger, hei, snøleier, vierkratt og bekkeområder). Økt forekomst av trær i disse områdene vil endre livsmiljøene til både alpine og skoglevende arter.