Aktivitet 1

Aktivitet 9: Se filmen "Storm og Tinde"

Tema: Bli kjent med fjellrevens liv på en annen måte – se filmen "Storm og Tinde".

"" 

Varighet: Avhengig av omfang på aktiviteten.
Selve filmen varer i 7:23 minutter.
Film med påfølgende gjenfortelling: Det kan brukes inntil 1 skoletime på oppgaven.

Tidsperiode: Filmen vises innendørs, i tråd med fremdriften på prosjektet. Etter filmfremvisningen kan aktiviteten kan gjøres ute og inne, hele året. Ikke avhengig av spesielle forhold.

Utstyr: Datamaskin med internettilgang 

Bakgrunn:

Fjellrevens bestandsstatus er kanskje ikke så enkel å forstå for barn i denne aldersgruppen. Filmen presenterer stoffet på en "kul" måte, en måte som gir variasjon i læringsform, samtidig som den inneholder mange faktaopplysninger. 

Gjennomføring:

1.    Elevene ser filmen "Storm og Tinde".
2.    Lærer og elever gjenforteller historien sammen slik at den kan brukes som "fortellermal" for elevene. Det kan også være lærerens oppsummering av filmen.
3.    Elevene setter seg sammen i par på to og to.
4.    Begge elevene i parene gjenforteller filmens innhold og handling til hverandre, med mange detaljer og beskrivelser. 
5.    Så forteller læreren samme historie på nytt, men med den rene handlingen i fokus.
6.    Etter å ha lyttet til lærerens fortelling, gjenfortelles filmen igjen, men nå med bare handlingen i filmen, ikke med alle detaljene og beskrivelsene.
7.    Det må være en lærer tilstede som ser til at elevene jobber seg gjennom stegene i denne øvelsen. 

TIPS! Læreren bør sirkulere litt og gjerne sitte ned hos grupper som trenger øvelse i å arbeide konsentrert om en oppgave. 

Læringsmål: 


Elevene skal lære å innhente informasjon fra et digitalt medium, og klare å gjenfortelle dette på en levende og beskrivende måte. Elevene må lære å hente ut faglig informasjon av filmen samt lære å lytte til andres måte å presentere sin versjon av en felles opplevelse. Elevene lærer også å bruke www.youtube.com som en mulighet til å hente faglig informasjon, og ikke bare til underholdning.

Dette er forankret i Kunnskapsløftet gjennom blant annet:

Naturfag:

•    innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene.

Norsk:

•    lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster.
•    samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon.