Hotspots for truede arter i Norge

Foto: NINA.

Hotspots for truede arter i Norge

Karplanter, insekter, edderkoppdyr, sopp lav og moser

For å raskest mulig stanse tapet av naturmangfold, er det naturlig å fokusere på leveområder som huser mange truede arter, såkalte «hotspots» for biologisk mangfold. Det krever kunnskap om hvor slike områder befinner seg.


Ifølge det internasjonale naturpanelet (IPBES) utgjør endret arealbruk, for eksempel i form av nedbygging, oppdyrking eller mer intensiv utnyttelse av områder, en større trussel mot verdens naturmangfold enn både overbeskatning, klimaendringer, forurensning og spredning av fremmede arter. Å ta vare på artenes leveområder er derfor den beste måten å bevare naturmangfoldet på. Dette gjelder spesielt sjeldne og truede arter, som ofte er svært spesifikke i sine valg av leveområder og derfor særlig sårbare for endringer i arealbruk. 


Hotspots huser mange truede arter

For å raskest mulig stanse tapet av naturmangfold, er det i praktisk forvaltning mest naturlig å fokusere på leveområder som huser mange truede arter, såkalte «hotspots» for biologisk mangfold. Det krever imidlertid kunnskap om hvor slike områder befinner seg. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har derfor identifisert hotspots for karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser i Norge. Vi har fokusert på arter som er kategorisert som truet ifølge Norsk rødliste for arter 2015. I tillegg har vi gjort egne analyser for truede ansvarsarter, det vil si de truede artene Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på fordi de har mer enn 25 prosent av sin europeiske bestand her til lands.

Les mer om hvordan vi har arbeidet


Slik har vi funnet mulige hotspots

Vi har benyttet artsregistreringer fra Artsdatabankens karttjeneste Artskart som grunnlag for identifisering av hotspots. Ved hjelp av statistiske modeller har vi relatert forekomsten av truede arter til naturforholdene på stedet, for eksempel temperatur, nedbør, jordsmonn og nærhet til veier, bebyggelse og annen infrastruktur. Disse sammenhengene har vi deretter brukt til å modellere forekomsten av truede arter i hele landet. Dermed kan vi forutsi hvor det er stor sannsynlighet for å finne truede arter også i områder som er dårlig undersøkt. Hotspots har vi definert som topp 10 prosent, 5 prosent og 1 prosent av områdene med høyest modellert forekomst av truede arter. 


Overlapp mellom hotspots og verneområder 

Vi har undersøkt i hvor stor grad hotspots for de ulike artsgruppene overlapper. Dersom graden av overlapp er stor, betyr det at vi kan ta vare på flere artsgrupper på samme areal. Vi har også undersøkt graden av overlapp mellom hotspots og eksisterende verneområder (naturreservater, nasjonalparker, landskapsvernområder, biotopvern og marine verneområder). Alt dette gir oss viktig kunnskap om hvor våre truede arter befinner seg og hvordan de best kan forvaltes. 

HOTSPOTS:

Kontakt

Publikasjoner

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: