Salamanderhotell

Storsalamander

Salamanderhotell

Kunstige overvintringssteder, eller salamanderhoteller, har vist seg å være et vellykket avbøtende tiltak i urbane områder hvor veier og husbygging ødelegger storsalamanderens vinterdvalesteder.

Salamanderhotell under oppføring. Foto Børre K. Dervo
Salamanderhotell under oppføring. Foto Børre K. Dervo/NINA.

Bygging av kunstig overvintringshabitat, «salamander hoteller», kan være et viktig avbøtende tiltak for salamanderpopulasjoner i urbane- og jordbrukspåvirkede områder.

NINA har overvåket bruk av fire kunstige hotell bygget i september 2011 i nærheten av den 6 000 m2 store Lahelldammen i Lier kommune i Buskerud. Hotellene ble finansiert av Statens Vegvesen avdeling sør.

Størrelsen på de fire salamanderhotellene er fra 1,6 til 12,4 m3 og er plassert 5-40 m fra yngledammen. I perioden 2013 til 2015 har 57 storsalamander (Triturus cristatus) og 413 småsalamander (Lissotriton vulgaris) overvintret i hotellene. Andelene av juvenile (ikke kjønnsmodne) salamander var henholdsvis 75% og 62%.

Hotellene kan være viktig for å sikre rekruttering. Kunnskap om vandringsrutene og habitatkvalitet for sommerbruk og vinterdvalen er viktig å finne gode steder for hotellene. Studien dokumentert at salamander kan overleve en minimumstemperatur på -6,7 ° C.

byggetegning av salamanderhotell

 

Byggetegning

Hotellet er i praksis en kunstig steinrøys med drenering og varmeisolerende dekke.

Salamanderhoteller er bygget etter en engelsk modell, men med en utforming som er tilpasset et norsk klima.

Kjernen av salamanderhotellene består av steiner i størrelse fra 2 til 30 cm i diameter. Steinmassene er dekket med en permeabel «veiduk» og dekket med et 0,6 til 1,5 meter tykt jordlag.

Hvert hotell har tre til fire dreneringsrør på 12 centimeter i diameter fra kjernen til utsiden av hotellet. Alle hotellene er gravd ned i bakken. 

 

Vi anbefaler at salamanderhotellene i områder med kaldt klima blir gravd ned i bakken i skråninger for å redusere de negative effektene av lave vintertemperaturer.

Kontakt