Naturindeks for Norge

Naturindeksen skal gi et overblikk over utviklingen for biologisk mangfold, og skal bidra til å måle om tapet av biologisk mangfold stanser, slik Norge har forpliktet seg til i internasjonale avtaler.

Willow grouse. Photo John Atle Kålås/NINA Lirype. Foto © John Atle Kålås/NINA

Naturindeksen skal gi et overblikk over utviklingen for biologisk mangfold i Norge, og skal bidra til å måle om tapet av biologisk mangfold stanser, slik Norge har forpliktet seg til i internasjonale avtaler. Naturindeksen bygger på og representerer en videreutvikling av lignende, internasjonale indekser.

Naturindeksen for et økosystem beregnes ut fra et sett med indikatorer som representerer det biologiske mangfoldet i økosystemet.

Naturindeksen er et gjennomsnitt av disse indikatorene. De fleste indikatorene er mål på bestandsutviklingen hos enkeltarter.