ForBioFunCtioN

Gjennom prosjektet undersøker vi eksperimentelt hvordan endring i klimaet og tilføring av gjødsel og biokull påvirker klimagassutslipp fra jord og død ved. Foto: Carl-Fredrik Johannesson / NINA.

ForBioFunCtioN

Jordlevende arters respons på klimaendringer, gjødsling og biokull i skog: økosystemets karbonbudsjett, jordtilstand og konsekvenser for forvaltning.

Å forstå effektene av klimaendringer på biologisk mangfold og viktige prosesser i økosystemene våre er nødvendig for å kunne utforme tiltak mot og tilpasse seg til klimaendringer på en effektiv måte. 

Prosjektet ForBioFunCtioN vil undersøke hvordan klimaendringer påvirker samfunn av sopp, bakterier, jordfauna og markvegetasjon i boreal granskog med tanke på artsrikdom, mangfold av funksjoner, og funksjoner som er knyttet til kritiske økosystemprosesser som karbon- og nitrogensyklus. 

Ved hjelp av et eksperiment som manipulerer klimaet i skogen, vil vi avdekke hvordan endring i klimaet påvirker klimagassutslipp fra jord og død ved, og fastslå relevansen av slike endringer for skogøkosystemets karbonbudsjett: hvor mye karbon skogen binder og hvor mye den slipper ut i atmosfæren. 

Økt skoggjødsling og bruk av biokull er foreslått som klimatiltak i skog. Vi vil også undersøke effektene av slike tiltak på jordsmonnet. Effektene av tilførsel av biokull på jordbiota, jordegenskaper og jordprosesser vil bli studert både i dagens klima og under forhold som tilsvarer fremtidig klima. Effekten av tilførsel av biokull vil bli sammenlignet med effekten av gjødsling, ettersom biokull forventes å forbedre jordens næringsstoffstatus slik at behovet for skoggjødsling blir redusert. Vi vil dermed kunne si noe om fremtidige karbonbudsjetter for skogen, gitt fremtidige karbonflukser og tilført biokull. 

Basert på våre resultater og litteraturgjennomgang, vil vi evaluere hvilke jordegenskaper som er egnet som indikatorer på jordas økologiske tilstand. 

Prosjektet vårt kan avdekke trender av global betydning som kan være vanskelige å snu etter at endringene har skjedd, for eksempel tap av jordkarbon til atmosfæren i et varmere klima. Tidlig oppdagelse av viktige endringer i karbonsyklus muliggjør målrettede og effektive tiltak for å beskytte artene eller egenskapene som har størst innvirkning på økosystemprosesser.

Kontakt

Prosjektleder: Jenni Nordén

Prosjektinfo

Prosjektperiode: 2020-2024

Finansiert av : Norges forskningsråd

Prosjektdeltakere

Jenni Nordén (NINA)

Brunon Malicki (NINA)

Carl-Fredrik Johannesson (NINA)

Mathias Andreasen (NINA)

Øyvind Hamre (NINA)

Erik Framstad (NINA)

Håvard Kauserud (Institutt for biovitenskap, UiO)

Klaus Steenberg Larsen (University of Copenhagen)

Holger Lange (NIBIO)

Tord Snäll (Swedish university of agricultural sciences) 

Karina Clemmensen (Swedish university of agricultural sciences)

Lynne Boddy (Cardiff University)

Sandrine Salmon (Muséum National d'Histoire Naturelle Paris)

Vigdis Vandvik (UiB)

Jukka Pumpanen (University of Eastern Finland)

Otso Ovaskainen (University of Helsinki)

Jostein Saus (Statskog)

Esben Kirk Hansen (Bymiljøetaten/Oslo kommuneskoger)

Karl-Henrik Larsson (Naturhistorisk museum, UiO)

Line Nybakken (NMBU)

Johan Asplund (NMBU)

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: