Marcis

Prosjektinfo

Oppdatert

22.06.2022:

MARCIS har en ny logo!

Logoen finner du på Prosjektmateriell siden. Du vil også finne en MARCIS brosjyre og en PowerPoint som gir informasjon om prosjektet.

Følg MARCIS i sosiale medier

MARCIS

Veksten av marin og kystnær industri som for eksempel energiutvinning, akvakultur, fiskeri og skipstrafikk øker presset på det marine biomangfoldet. For å balansere denne veksten med hensyn til det marine miljøet er det behov for nye beslutningsverktøy som sikrer en helhetlig bærekraftig forvaltning av marin biodiversitet («blue growth»). 

Sjøfugler er avhengig av marine ressurser og har en viktig rolle i det marine økosystemet, samtidig som de er den fuglegruppen som er sterkest truet. Norge er hjem for en stor del av verdens sjøfugler og har derfor et spesielt ansvar for å verne dem. 

Formålet med MARCIS er å utvikle et beslutningsverktøy for å vurdere de samlede effektene av menneskelige aktiviteter i marint miljø på sjøfugler og andre fugler som trekker over sjøen. 

I MARCIS vil vi derfor:

1. Lage detaljerte kart over menneskelige aktiviteter i det marine miljø og utbredelsen av sjøfugl

2. Vurdere konsekvensene av havbaserte vindkraftverk på sjøfugl og trekkfugler

3. Evaluere sjøfuglers individuelle respons og sensitivitet for menneskelige marine aktiviteter

4. Beregne spesifikke sjøfuglbestanders sårbarhet for menneskelige marine aktiviteter

5. Utvikle et beslutningsverktøy som gir brukere mulighet til å kvantifisere og illustrere den samlede belastningen av marin næringsaktivitet på sjøfugl i spesifikke havområder og gi en mer bærekraftig marin forvaltning

6. Demonstrere ulike scenarioer av blå vekst utviklet sammen med industri, forvaltning og andre brukere for å gi en mer helhetlig og bærekraftig havforvaltning og risikovurdering når marine næringer skal ta i bruk ulike havområder. 

MARCIS er et samarbeidsprosjekt mellom forskningsinstitusjoner, industri og forvaltningsmyndigheter som vil bidra til en økosystembasert forvaltning av marine havområder, og gi et beslutningsverktøy som balanserer nærings- og miljøinteresser i planleggingsprosessene.

Studieområdet omfatter norsk økonomisk sone samt Nordsjøen.

Nyheter
MARCIS Newsletter n.3 – March 2023
21. mars 2023

Read the third MARCIS Newsletter for project progress and highlights.

Nye marine aktiviteter og påvirkning på sjøfugl og trekkfugl
3. februar 2023

Interessen for det økonomiske potensialet i havene øker. Norske farvanns marine aktiviteter kan potensielt være en stressfaktor for sjøfugl og trekkfugl når de krysser havet.

Søker etter fugler på himmelen
12. desember 2022

Radarteknologi for fugleovervåkning er et viktig verktøy for å kunne vurdere potensielle konsekvenser av havvindparker for sjøfugler og trekkfugler.

Stressorer

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: