Marcis

Prosjektinfo

Oppdatert

04.05.2022:

Read our new stakeholder perspectives on the MARCIS project

The MARCIS project collaborates with a range of different partners and stakeholders from industrial, regulatory and scientific sectors, as well as interest groups and non-governmental organisations. Our user-cases showcase how MARCIS will impact and inform their work. 

Følg MARCIS på sosiale medier

MARCIS

Veksten av marin og kystnær industri som for eksempel energiutvinning, akvakultur, fiskeri og skipstrafikk øker presset på det marine biomangfoldet. For å balansere denne veksten med hensyn til det marine miljøet er det behov for nye beslutningsverktøy som sikrer en helhetlig bærekraftig forvaltning av marin biodiversitet («blue growth»). 

Sjøfugler er avhengig av marine ressurser og har en viktig rolle i det marine økosystemet, samtidig som de er den fugle-gruppen som er sterkest truet. Norge er hjem for en stor del av verdens sjøfugler og har derfor et spesielt ansvar for å verne dem. 

Formålet med MARCIS er å utvikle et beslutnings-verktøy for å vurdere de samlede effektene av menneskelige aktiviteter i marint miljø på sjøfugler og andre fugler som trekker over sjøen. 

I MARCIS vil vi derfor:

1. Lage detaljerte kart over menneskelige aktiviteter i det marine miljø og utbredelsen av sjøfugl

2. Vurdere konsekvensene av havbaserte vindkraftverk på sjøfugl og trekkfugler

3. Evaluere sjøfuglers individuelle respons og sensitivitet for menneskelige marine aktiviteter

4. Beregne spesifikke sjøfugl bestanders sårbarhet for menneskelige marine aktiviteter

5. Utvikle et beslutningsverktøy som gir brukere mulighet til å kvantifisere og illustrere den samlede belastningen av marin nærings-aktivitet på sjøfugl i spesifikke havområder og gi en mer bærekraftig marin forvaltning

6. Demonstrere ulike scenarioer av blå vekst utviklet sammen med industri, forvaltning og andre brukere for å gi en mer helhetlig og bærekraftig havforvaltning og risiko-vurdering når marine næringer skal ta i bruk ulike havområder. 

MARCIS er et samarbeidsprosjekt mellom forskningsinstitusjoner, industri og forvaltningsmyndigheter som vil bidra til en økosystembasert forvaltning av marine havområder, og gi et beslutningsverktøy som balanserer nærings- og miljøinteresser i planleggingsprosessene.

Nyheter
MARCIS Newsletter n.1 – April 2022
22. april 2022

Read the first MARCIS Newsletter for project progress and highlights.

Forskning og næringsaktører går sammen for å sikre bærekraftig forvaltning av norske havområder
3. mars 2022

Vi legger beslag på stadig større havareal. Behovet for mer energi, mat og økt transport er de tre viktigste årsakene. Et nytt forskningsprosjekt, ledet fra Tromsø, skal hjelpe oss å sikre bærekraftig forvaltning av norske havområder.

Stressorer

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: