Tema

GIS

(Geografiske informasjonssystemer )

Frank Ole Hanssen

GIS koordinator og Senior GIS Analyst med 24 års erfaring fra nasjonalt og internasjonalt tverrfaglig samarbeid (bredt faglig nettverk). Arbeider med GIS- analyser, romlig modellering og utvikling av  innovative verktøy (planlegging/beslutningsstøtte) innen fornybar energi utvikling, miljøforvaltning, arealplanlegging, samfunnsikkerhet og beredskap, landskapsøkologi og topografisk kartlegging. Omfattende praktisk erfaring med ESRI ArcGIS, ENVI, 3D Spacebuilder og til en viss grad open source GIS (QGIS, Grass, PostGIS og Mapserver). Meget erfaren i bruk av ArcGIS Modelbuilder og endel erfaring med Python skripting. Arbeidsområder inkluderer prosjektledelse, innovasjon, kommunikasjon, formidling, anvendt økologisk forskning,  vitenskapelig publisering, konsekvensutredninger, romlig økologi, kartografisk kommunikasjon, geoprosessering, fjernmåling, landskapsmodellering og landskapsmetrikk. Tungt involvert i kapasitetsbygging (FN sitt naturpanel), miljødesign av fornybar energi, utvikling av verktøy for avbøtende tiltak, dialog (målstyring og konfliktreduksjon), implementering av forskningsinfrastruktur og datadeling (Artsdatabanken, Global Biodiversity Information Facility, LifeWatch og the International Long Term Ecological Research Network).


Vis hele profilen til Frank Ole Hanssen

Monica Montalvan Ruano


Vis hele profilen til Monica Montalvan Ruano

Stefan Blumentrath

Kulturlandskap Miljøplanlegging GIS Landskapsestetikk
Vis hele profilen til Stefan Blumentrath

Knut Langeland


Vis hele profilen til Knut Langeland

Matteo De Stefano


Vis hele profilen til Matteo De Stefano

Megan Sarah Nowell

Landscape ecology, spatial pattern analysis, GIS, remote sensing

Vis hele profilen til Megan Sarah Nowell

Francesco Frassinelli


Vis hele profilen til Francesco Frassinelli

Zofie Cimburová


Vis hele profilen til Zofie Cimburová

Lars Rød-Eriksen


Vis hele profilen til Lars Rød-Eriksen

Øyvind Hamre


Vis hele profilen til Øyvind Hamre

Craig Ryan Jackson


Vis hele profilen til Craig Ryan Jackson

Zander Venter


Vis hele profilen til Zander Venter

Inger Maren Rivrud


Vis hele profilen til Inger Maren Rivrud

Jane Uhd Jepsen

Økolog med ekspertise på nordlige populasjoner og økosystemer, særlig plante-herbivor interaksjoner i nordlig bjørkeskog og skog-tundra økotonen. Blant mine hovedinteresser er studier av romlig og temporer dynamikk hos bjørkemålere samt effekter av insektutbrudd på skogøkosystemer.  Jeg er erfaren bruker av GIS og fjenmålingsdata i populasjons- og landskapsstudier.


Vis hele profilen til Jane Uhd Jepsen

Lars Erikstad

English: Research Geoscientist Field of work: Geoscience, land forms (geomorphology), quartenary geology, landscape analysis, environmental impact assessments, aerial photography analysis, remote sensing, digital elevation models, geographic information systems (GIS).
Vis hele profilen til Lars Erikstad

Odd Egil Stabbetorp

Research Ecologist Field of work: Vegetation ecology, botany, population ecology, population genetics, conservation biology, species and area management, agricultural landscapes, environmental impact assessments, landscape analysis, geographic information systems (GIS).
Vis hele profilen til Odd Egil Stabbetorp

Vegar Bakkestuen

Major practical experience includes: Thorough knowledge of different GIS applications, e.g. ArcView, ArcGIS, ArcInfo, ERDAS IMAGINE, Surfer, Idrisi, MapObjects, Grass, MapFactory, Splus SpatialStatistics. Thorough knowledge of Avenue, script language of ArcView. Development of scripts and extensions for ArcView Knowledge of VisualBasic programming Digital landscape- and terrain analyses Spatial statistics Studies of vegetation structure and vegetation dynamics Regional studies of impacts of acid deposition on terrestrial plant biota, - vascular plants, bryophytes, lichens and fungi. Fieldwork design, sampling protocols and data analyses Numerical and statistical treatment of field data, including multivariate analyses like CA, DCA and direct gradient analyses; e.g. CCA constrained ordination
Vis hele profilen til Vegar Bakkestuen

Manuela Panzacchi

movement ecology, spatial ecology, GPS data, habitat selection, ungulates, carnivores, human-wildlife conflicts, sustainable development, adaptive management, reindeer.


Vis hele profilen til Manuela Panzacchi

Anders Foldvik


Vis hele profilen til Anders Foldvik

Bram Van Moorter

spatial ecology
animal space use and movement
connectivity
modeling:

- socio-ecological systems
- agent-based modeling
- adaptive management
psychology

Profile

In my research I aim to develop theory to support applied problems. As Kurt Lewin (social psychologist) famously said: "There is nothing as practical as a good theory."

Google Scholar profile

Blog

Details

My past research has primarily focused on the study of animal space use and movements in relation to environmental heterogeneity. For this work I have combined formal theoretical developments with the analysis of large spatial data sets.

In my current work is an increasing emphasis on the explicit linkage of spatial ecological processes with human activities and the mitigation thereof to support ongoing ecosystem functioning. As part of the "Renewable Reindeer"-project, we are evaluating the effects of human infrastructures on habitat loss and fragmentation through graph-based connectivity measures.

reindeer

gull

In the adaptive management of human land use in protected areas.

I pursue further integration of ecological and societal dynamics in a Socio-Ecological Systems framework using approaches from Ecosystem Services and Environmental Psychology.


Vis hele profilen til Bram Van Moorter

Jens Åström


Vis hele profilen til Jens Åström

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: