Tema

Fugl

John Atle Kålås


Vis hele profilen til John Atle Kålås

Torgeir Nygård

Environmental pollution, bioaccumulation and effects, especially in birds (seabirds and birds of prey), Seabirds and waterfowl distribution and ecology, Birds of prey studies; (Sea-Eagle population dynamics and dispersal, goshawk and forestry, environmental pollution, ecotoxicology, population dynamics, relation with habitats and prey, impact of windfarms) Environmental impact assessments, satellite telemetry, Database management.


Vis hele profilen til Torgeir Nygård

Karl-Otto Jacobsen

Birds of prey and owls. Monitoring and mapping of terrestrial birds. Biological diversity surveys. Seabird monitoring and surveys. Nature and wildlife management. Impact assessments and risk analysis for the petroleum industry, road projects, wind turbines, other installations.


Vis hele profilen til Karl-Otto Jacobsen

Børge Moe

Sjøfugløkologi, arktisk biologi, økotoksikologi og økofysiologi. Moe jobber med problemstillinger knyttet til kartlegging av migrasjon og distribusjon, energetikk/stress, miljøgifter og klima.

Studiearter: Krykkje, ærfugl, tyvjo, fjelljo, polarmåke, alkekonge, sildemåke, lomvi, polarlomvi, lunde, toppskarv, havhest, gråmåke, fiskemåke, snøpetrell, vadere og noen terrestriske arter. Moe samarbeider med mange forskere fra andre nasjonale og internasjonale forskningsinstitutter


Vis hele profilen til Børge Moe

Signe Christensen-Dalsgaard

 • Studier av bevegelse og dykkadferd i hekkesesong
 • Arealbruk og konflikter
 • Kartlegging bifangst av sjøfugl
 • Kartlegging og overvåking av sjøfugl

Vis hele profilen til Signe Christensen-Dalsgaard

Geir Helge Systad

 • Adfers- og populasjonsøkolog med fokus på sjøfugl
 • Utbredelse og populasjonsøkologi , kystøkologi
 • Nordlige økosystemer, adaptiv forvaltning; miljørisiko og konskevensanalyser, sårbarhetsanalyser.
 • Geografiske analyser og presentasjoner (GIS).
 • Fjernanalyser ved hjelp av radio-, gls- og satellittsendere/mottakere, analyse av satellitbilder.
 • Administrativ leder av NINAs forskningsstasjon på Hjelmsøya

Vis hele profilen til Geir Helge Systad

Svein-Håkon Lorentsen

 • Økolog med hovedvekt på studier av sjøfugl og sel i marine og polare miljøer.
 • Hovedfokus på studier av populasjonsbiologi, demografi og reproduksjonsbiologi, diett, næringsøksøkologi, atferd og migrasjoner vha. dataloggere (GPS, GLS, TDR og satelittelemetri)
 • Erfaring fra feltarbeid under til dels krevende forhold (Antarktis, norskekysten til forskjellige årstider).
 • Miljøutredninger, konsekvensanalyser bl.a. relatert til sjøfugl og offshore petroleumsvirksomhet, effekter av taretråling, forstyrrelse på sjøfugl og høsting
 • Faglig veileder for en rekke hovedfagsstudenter og sensor ved universitet.
 • Administrativ leder for Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl
 • Administrativ erfaring både i forbindelse med ledelse av prosjekter og som NK for avdeling for terrestrisk økoogi i NINA gjennom to år.
 • Stor erfaring i oppbygging av databaser

Vis hele profilen til Svein-Håkon Lorentsen

Tone Kristin Reiertsen

Sjøfugl
Vis hele profilen til Tone Kristin Reiertsen

Per Fauchald

 • Inter-disciplinary syntheses of socio-ecological systems
 • Quantitative analyses of complex and large datasets
 • Spatial statistical analyses
 • Ecosystem modeling
 • Theoretical and spatial ecology

Vis hele profilen til Per Fauchald

Kjell Einar Erikstad

 • Populasjonsøkologi
 • Kartlegging av sjøfugls vinterområder og dykkeadferd med dataloggere (GLS, GPS og TDR)
 • Analyser av lange tidsserier hos sjøfugl og effekter av miljøvariasjon (inklusiv forurensing).
 • Metodeutvikling for oljeindustrien-spesielt med fokus på bruk av ny teknologi for å studere romlig utbredelse av sjøfugl året rundt ved hjelp av ny loggerteknologi.
 • Konsekvensutredninger
 • Adferdsøkologi- hvordan miljøforhold påvirker beitestrategier og familieliv hos sjøfugl i hekkesesongen
 • Lang erfaring som prosjektleder for en rekke større NFR prosjekter og flaggskip prosjekter ved Fram sentret i Tromsø.
 • Veileder for mer enn 40 hovedfagsstudenter og 10 PhD studenter ved UiT og satt i en rekke komiteer for bedømmelser av hovedfagsoppgaver ved andre universitet.
 • God erfaring i forskningsadministrasjon som forskningssjef ved NINA’s avdeling i Tromsø en periode og ledelse av flere av NINA,s instituttprogram og senterprogram ved Polarmiljøsentret (nå Framsenteret) i Tromsø.

Vis hele profilen til Kjell Einar Erikstad

Jan Ove Bustnes

Practical experience covers studies in population studies of waterfowl and seabirds. Involvement in seabird research programmes (monitoring colonies and studies on seabirds at sea), and impact assessment in connection with seabird and oil drilling. I also have some experience in entomological research (ecology and systematics). Ecotoxicology been a central working field in the recent years.


Vis hele profilen til Jan Ove Bustnes

Bård Gunnar Stokke

Evolusjonærbiologi, atferdsøkologi, bevaringsbiologi og fugl (ornitologi). Stokke arbeider med problemstillinger knyttet til fornybar energi, fremmede arter, ferdsel i verneområder og tilpasninger hos arktiske spurvefugler


Vis hele profilen til Bård Gunnar Stokke

Tycho Anker-Nilssen

 • Populasjonsbiolog med ekspertise i sjøfugløkologi
 • Tidsseriestudier av sjøfuglers demografi, næringsøkologi, trofiske interaksjoner og klimarelaterte responser.
 • Nasjonal kartlegging og overvåking av sjøfuglers utbredelse og bestandsutvikling
 • Studier av sjøfuglers forflyttninger (vha. satellittsendere og loggere), morfometri og herkomst.
 • Miljøutredninger, konsekvensanalyser og sårbarhetsmodellering bl.a. relatert til sjøfugl og offshore petroleumsvirksomhet.
 • God kompetanse mht. elektronisk databehandling og statistisk analyse.
 • Vitenskapelig veileder for en rekke hovedfagsstudenter samt noe erfaring som foreleser og sensor ved universitet.
 • Lang erfaring fra administrasjon og forskningsledelse på prosjekt-, program- og instituttnivå, og administrativ leder av NINAs forskningsstasjon på Røst.

Vis hele profilen til Tycho Anker-Nilssen

Brett K. Sandercock

Arktis, demografi, dyreliv, høsting, ryper, sårbare arter, småvilt og trekkfugler.


Vis hele profilen til Brett K. Sandercock

Arne Follestad

Population ecology, behavioural ecology, monitoring (time-series), coastal ecology. Geese, seabirds. Environmental impact analysis. During recent years, major assignments have included ecological studies on population dyna-mics and management actions (hunting regimes, agricultural conflicts between farmers and geese) related to the Greylag Geese and other geese, and environmental effects of large wind-mill farms planned along the Norwegian coast. Major experience also covers seabird studies connected to their breeding biology, mapping of seabird distribution inshore and at open sea, by-catch of seabirds in fish nets, consumption of discards from fisheries (EU-project), environ-mental impact analysis of offshore petroleum activities, and oil spill contingency planning.
Vis hele profilen til Arne Follestad

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: