NINA Bergen

NINA Bergen

NINA Bergen har et spesielt fokus på kyst- , høyfjells- og landskapsøkologi på Vestlandet, men forsker på plante- og dyreliv i hele landet.

Et viktig grunnlag for vår forskning er å forstå hvordan økologiske prosesser varierer i tid og rom. Vi ser på koblinger mellom organismer og økosystemer, og hvordan disse påvirkes av de mange miljøendringene vi ser i dag.  

Vår prosjektportefølje omfatter en rekke arter og organismer, med spesialkompetanse på oter, fjellrev, sjøfugl, insekter, og plantegrupper. Vi har særs god kompetanse på kvantitativ- og romlig økologi. 

Våre bidrag til nasjonal og internasjonal forskning er også utgangspunktet for oppdrag og rådgivning til statlige, regionale og lokale myndigheter og for næringslivet.  

Avdelingen er kunnskapsleverandører til nasjonal forvaltning og har en sterk lokal forankring med mange samarbeidspartnere i Bergen.  

Kontakt

NINA Bergen
Thormøhlensgate 55
5006 Bergen

 73 80 14 00

 firmapost@nina.no

Forskningssjef: 

Geir Helge Systad

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: