Publikasjon

Tittel Vintervannføringen påvirker produksjonen av laksesmolt i Orkla.
Undertittel
Forfattere Hvidsten, N.A. & Jensen, A.J.
År 2001
Kilde NINA Temahefte 16: 40-42. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
ISBN, ISSN 82-426- 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no