Publikasjon

Tittel Rovvilt og Samfunn (RoSa) - akseptable kompromissløsninger for framtidig rovviltforvaltning?
Undertittel Oppsummering av RoSas aktivitet i forbindelse med St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
Forfattere Hustad, H., Andersen, R. & Linnell, J.D.C.
År 2005
Kilde NINA Rapport 28: 14 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1547-0 1504-3312
Oppdragsgiver NFR.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no