Publikasjon

Tittel Småkraftverk i Trollelva, Sørfold kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner
Undertittel
Forfattere Hagen, D., Erikstad, L. & Skjerping , N.
År 2006
Kilde NINA Rapport 184: 17 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1742-2
Referat

Utbygging av småkraftverk vurderes i Trollelva, Sørfold kommune. Den berørte elvestrek-ningen er mellom 0,5 og 1 km lang og renner ut i Sagfjorden. Det skal bygges inntaksdam i betong ved utløp av Trollvatnet, og legges rørgate ned til Sagfjorden med kraftstasjon nede ved fjorden. Konsekvenser av en eventuell utbygging er vurdert for landskap, naturtyper og kulturminner i henhold til retningslinjer gitt av NVE. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i tilgjengelige data, kontakt med personer i lokalmiljøet og forvaltningsmyndigheter og befaring til området. Undersøkingsområdet ligger vegløst til i et område som er tilnærmet urørt og upåvirket av menneskelig aktivitet. Det er ingen veger, bygninger, kraftlinjer eller andre tekniske inngrep i området. Helhetsinntrykket er et vakkert og dramatisk landskap som inneholder mange av de naturkvalitetene som kan oppfattes som representative for de ytre delene av Nordland. Vurdert isolert vil tiltaket få store til meget store negative konsekvenser for landskapet. Veibygging, sprengning og utstrakt bruk av overflateanlegg (rørgate, kraftlinje, kraftstasjon, etc,) vil fort bli svært synlige i landskapet. Tiltaket vil redusere areal uten inngrep, såkalte INON-områder. Konsekvensen av dette kan ikke vurderes isolert for nedbørfeltet, men må ses i sammenheng med inngrepsfrie områder som helhet. Vest for utløpet av Trollelva er det to forekomster av gammel lauvskog, blant annet med store ospetrær. Gammel lauvskog er beskrevet som en verdifull naturtype i DN-handbok 13, og loka-liteten er godt utviklet og uten tekniske inngrep. Området har fattig berggrunn, og det ble ikke registrert funn av spesielle eller sjeldne arter. All kjøring og hogst i den gamle lauvskogen vil ha negativ konsekvens. Kjøring eller tyngre aktivitet i skogen vil gi kjøreskader og endret drene-ringsmønster, som igjen vil påvirke plantesamfunnet. Sigevannet fra berget ovenfor lauvsko-gen er en viktig komponent i skogen. Ei eventuell rørgate oppe i fjellsida kan påvirke vanntil-førselen til skogen. Det vil kunne få negative konsekvenser for den registrerte naturtypen. Området er beiteområde og flyttlei for tamrein. Omfang av tiltaket og konsekvensen blir ubety-delig i forhold til kulturminner, ettersom det ikke foreligger noen kjente kulturminner her. Det er imidlertid potensiale for samiske kulturminner i området. Samlet vurdering: Tiltaket vil ha stor negativ konsekvens for landskapet og urørtheten i områ-det. Tiltaket vil ha middels negativ effekt på naturtyper i området, men kan få stor negativ kon-sekvens dersom avbøtende tiltak i forbindelse med legging av rørledning ikke gjennomføres. Avbøtende tiltak som kan medvirke til å redusere den negative effekten på landskapsnivå vil medføre økte negative konsekvenser for verdifulle naturverdier i området. Rørgate eller an-leggsveger/massedeponi etc. kan ikke skjules i skogen uten at dette reduserer verdien av den gamle lauvskogen. Det er ingen effekt av tiltaket i forhold til kulturminner, ettersom slike ikke er registrert i området.
Oppdragsgiver Norconsult.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no