Publikasjon

Tittel Viltkartlegging. Evenes kommune
Undertittel
Forfattere Strann, K.B., Frivoll , V. & Johnsen , T.
År 2005
Kilde NINA Rapport 67: 25 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1605-1 1504-3312
Referat

Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsarbeidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker som er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. I dette prosjektet omfattes viltkartleggingen. I tillegg kommer kartlegging av rødlistede arter. Rapporten gir først en kort innføring av bakgrunn, lovverk samt internasjonale forpliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og naturgrunnlag for Evenes kommune. Prosjektet har identifisert ti prioriterte viltområder. 18 rødlistearter er påvist i kommunen. Det er presentert kart for viltområder og rødlistearter. Kartene er presentert i denne rapporten og i digital form. Kart som inneholder sårbar informasjon om rødlistearter, er unntatt offentlighet og følger ikke selve rapporten, men er levert separat til Evenes kommune. Alle opplysninger om viktige viltforekomster og rødlistearter er lagt inn i databaseverktøyet Natur2000. Samtlige UTM-referanser er presentert i kartdatum WGS84.
Oppdragsgiver Evenes kommune.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no