Publikasjon

Tittel Høymyrer i Andøy kommune
Undertittel Kartlegging av forekomster primært på grunnlag av flybildeserier
Forfattere Bjerke, J.W.
År 2005
Kilde NINA Rapport 82: 22 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1626-4 1504-3312
Referat

På oppdrag for Andmyran Vindpark AS har NINA foretatt en undersøkelse av forekomster av høymyrer i Andøy kommune. I alt 24 områder i kommunen ble registrert å romme veldefinerte høymyrer eller elementer av høymyr. Av disse 24 er 13 betraktet å være av lokal verdi, tre av regional-lokal verdi, fire av regional verdi, og fire av nasjonal (og da også av internasjonal) ver-di. En av disse fire er imidlertid i ettertid blitt destruert i forbindelse med uttak av torv. Av de tre gjenværende er to konsentriske og en eksentrisk. Kun en av disse er allerede inkludert i et verneområde. Det er den konsentriske myra nord for Skogvollvatnet. En annen konsentrisk myr finnes mellom elvene Bardåa og Myraelva. Den eneste eksentriske myra av nasjonal verdi i Andøy kommune ligger innenfor planområdet for Andmyran Vindpark, vest for Leira. De tre kompleksene av regional verdi er noe mindre enn de som er av nasjonal verdi, men har relativt sterke ringforma strukturer, noe som skiller dem fra myrene som er av lokal verdi. Verdisettinga er kun basert på analyser av flybildeseriene. Botaniske og zoologiske undersø-kelser kan resultere i tilleggsinformasjon som kan gi ei videre verdiøkning. Basert på de føring-er som er gitt i offentlige utredninger og handbøker, er det naturlig at spesielt de gjenværende myrene av nasjonal verdi skånes for inngrep i all framtid, og at myrene av regional verdi også taes særskilt hensyn til.
Oppdragsgiver Andmyran Vindpark AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no