Publikasjon

Tittel Lokal forvaltning av villakseressursene - på stram line mellom bevaring, næringsutvikling og fritidsfiske
Undertittel
Forfattere Dervo, B.K., Andersen, O. & Aas, Ø.
År 2006
Kilde NINA Rapport 107: 45 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1655-8 1504-3312
Referat

Denne rapporten redegjør for evalueringen av den nye driftsplanbaserte og lokale forvalt-ningsmodellen for anadrome laksefisk. Direktoratet for naturforvaltning (DN) startet i 1996 opp prosjektet ”Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene” (ofte kalt ”driftsplanpro-sjektet”). Prosjektet ble satt i gang som et ledd i arbeidet med å legge om til en lokal vilt- og fiskeforvaltning og var et samarbeid mellom miljømyndighetene, landbruksmyndighetene og rettighetshaver- og brukerorganisasjonene. Det skulle gjennomføres som et 4-årig prosjekt med avslutning i 1999. Selve omleggingen av den lokale forvaltningen skulle pågå fram til 2006. Evalueringen er basert på 40 intervju av sentrale aktører som har vært involvert i arbeidet med å utvikle en lokal og driftsplanbasert lakseforvaltning, samt 3 spørreundersøkelser blant el-veeirlag, jeger- og fiskerforeninger og fylkesmenn som har arbeidet med driftsplaner. Samlet vurdert fremstår ”driftsplanprosjektet” som en svært vellykket omleggingsprosess, som i stor grad har nådd sitt hovedmål. Driftsplanprosjektet har representert en omfattende og kre-vende satsning på å utvikle en lokal og driftplanbasert forvaltning av de høstbare vilt- og fiske-ressursene. Innsatsen har vært omfattende både hos den offentlige forvaltningen representert ved miljø- og landbruksforvaltningen og hos rettighetshaverne. Et stort flertall av informantene er tilfreds med den nye forvaltningsmodellen. De mener at både den biologiske forvaltningen, tilgang til fiske og utvikling av næring ifm. lakseressursene har vist en positiv forbedring pga. driftsplanene. Hele 82 prosent av alle laksevassdragene med årlig fangst av mer en 1 000 kg laks i 2004 har i dag en påbegynt eller ferdig driftsplan. Ho-vedmålsetningen om at ”innen år 2006 skal den praktiske forvaltningen av vilt- og fiskeressur-sene i den grad det er hensiktsmessig utøves lokalt” er langt på veg oppfylt. Det er imidlertid et forbedringspotensial når det gjelder oppdatering av veiledningsmateriell, styrking av veiledningsapparatet og overføring av ansvar og oppgaver til den lokale forvalt-ningen. Det ligger også en utfordring i å sikre finansieringen av denne forvaltningsmodellen framover.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no