Publikasjon

Tittel Sørdalen – Isdalen nasjonalpark
Undertittel Konsekvenser for reiseliv og utmarksbasert næringsutvikling
Forfattere Aas, Ø., Tangeland, T. & Andersen, O.
År 2006
Kilde NINA Rapport 121: 28 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1670-1 1504-3312
Referat

Denne rapporten presenterer konsekvensvurderingen av to foreslåtte verneforslag for en ny nasjonalpark Sørdalen-Isdalen i Bardu kommune i Troms fylke. Utredningsområdet omfatter fjellarealer mellom øvre del av Salangsdalen i vest, Altevann i øst, svenskegrensen i sør og grendene øverst i Bardu i nord. Alternativ 1 omfatter fjell- og dalområder i den inngrepsfrie de-len av Sørdalen og Isdalen, mens alternativ 2 også omfatter større og mer viddepregete og innsjøpregete områder mot øst, dominert av innsjøen Geavdnajavri. Samlet sett fremstår reiselivsnæringen som lite viktig i Bardu kommune generelt og innerst i Bardu spesielt. Det er få tradisjonelle overnattingsbedrifter, men en del fritidshytter, mye fiske og jakt, og en liten aktivitetsrettet reiselivsnæring med to – tre bedrifter i området. Disse bedrif-tene er i vekst. Polar Zoo vest for utredningsområdet utgjør en attraksjon med et betydelig be-søk, men dette er lite relatert til de aktuelle verneområdene. Samlet sett vurderes utrednings-områdets verdi i reiselivs sammenheng til å være liten – middels, avhengig av om en snakker om alternativ 1 eller 2. På en skala fra nasjonal – regional – lokal verdi må reiselivs- og ut-marksnæringen vurderes å være av først og fremst lokal betydning (alt. 1), til dels av regional betydning (alt. 2). Konsekvensene av et evt. vern består av både direkte og indirekte, lokale og mer regionale virkninger. De samlede konsekvensene avhenger av en rekke faktorer som ikke er avklart, og også av hvordan næringen i området faktisk forholder seg til vernet dersom det etableres. Et vern vil kunne øke interessen for området fra turister, men samtidig legge mindre begrensning-er på utnyttelsen av selve området. Samlet sett vurderes verdi, virkning og konsekvens slik: Oppsummering av verdi, virkning og konsekvenser alternativ 1 og 2. Sentrale avbøtende tiltak er utforming av verneforskrifter som ikke virker unødig hindrende på reiselivsaktiviteter som er forenlige med vernet, og gode planer for utvikling og bruk av området i en helhetlig reiselivsstrategi for kommunen og regionen.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Troms.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no