Publikasjon

Tittel Vårtrekk av arktiske gjess i Vesterålen
Undertittel Innspill til en regional forvaltningsplan
Forfattere Tombre, I., Madsen , J., Bergersen , E.A. & Bakken , J.
År 2005
Kilde NINA Rapport 83: 38 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1627-2 1504-3312
Referat

Denne rapporten sammenfatter registreringer av kortnebbgjess (Anser brachyrhynchus) og hvitkinngjess (Branta leucopsis) som raster i Vesterålen på vei til hekkeplassene på Svalbard. Registreringene er et innspill til en regional forvaltningsplan. Gjess som beiter på innmark er et økende problem for landbruket, og i Vesterålen har dette resultert i massive jagekampanjer. De siste par årene har det imidlertid vært utprøvd lokale konfliktdempende tiltak, hovedsakelig gjennom tilskuddsordninger, og disse har vært relativt vellykkede. Arealer der gjess har fri til-gang på beite har mer enn fire ganger så høy tetthet av gjess som områder der tiltaket er bort-jaging av gjess. Gjessene har også en nettoøkning i kondisjon under oppholdet og holder seg mer i ro innad de ulike kommuner. Lokal forankring som sikrer optimale registreringsrutiner har vist seg å være nyttige, særlig når dette er koordinert med lokal kunnskap om eiendommene, størrelse på markene og ulike driftsformer. En lokal forankring flyttet opp på et regionalt nivå er ønskelig. Sesongen 2005 merket seg spesielt med at daglige totaltellinger av gjess var mye høyere enn året før (48 % økning av kortnebbgjess, 110 % økning av hvitkinngjess). Økningen kan være et resultat av flere sammenfallende prosesser. Bestandsøkning kan bidra til at totalt flere gjess kommer til Vesterålen. Økt jaging på rasteplassene forut ankomsten til Vesterålen kan også bidra til at de bruker regionen i økende grad. Økt bruk av Vesterålen kan også skyldes den positive erfaringen gjessene gjorde i 2004, en sesong med god tilgang på fri-arealer der gjessene fikk beite uforstyrret.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Nordland.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no