Publikasjon

Tittel Utsetting av potensielt fiskeetende ørret i Tustervatn (Røsvatnmagasinet)
Undertittel
Forfattere Svenning, M.A.
År 2005
Kilde NINA Rapport 38a: 31 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1561-6 1504-3312
Referat

Etter reguleringen i 1956 ble Røsvatn (218 km2) landets nest største innsjø. Før reguleringen var fisket etter røye og ørret en viktig matkilde for gårdene i området. Hoveddelen av fangsten ble tatt på garn og en del fisk ble solgt. En undersøkelse av NINA-Tromsø i 1997 viste at selv om det finnes en del større fisk av bra kvalitet i Røsvatn, var innsjøen dominert av en relativt tett røyebestand med saktevoksende fisk av dårlig kvalitet. På bakgrunn av undersøkelsen ble det anbefalt å initiere et pilotprosjekt, der 1 000 store ørret (potensielle fiskeetere) skulle settes ut årlig i Tustervatn i perioden 2001-2003. I 2001 ble NINA-Tromsø engasjert av Statkraft for å planlegge (sammen med Statkraft) og gjennomføre ovennevnte prosjekt. På grunn av en noe begrenset produksjon av stor ørret i produksjonsanlegget (Statkraft Genbank Bjerka) i 2001, foreslo Statkraft å øke prosjektperioden med et år, slik at vel 500 ørret ble satt ut i 2001, samt 1 000 ørret årlig fra 2002 til 2004. Hovedmålsettingen var å beregne hvor mange ørret som ble fiskeetere, samt dokumentere hvilken effekt de utsatte ørretene ville ha på røyebestanden i innsjøen. På grunn av at all ørret i produksjonsanlegget måtte destrueres etter at lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble oppdaget, ble det bare satt ut 514 ørret (2001) i Tustervatn i hele prosjektperioden. Dette tilsvarer mindre enn 15 % av antallet planlagte utsatte fisk, noe som også medvirket til at bare 105 ørret ble gjenfanget i prosjektperioden. Vurderingene og konklusjonene for hoved- og delmålene i undersøkelsen ble derfor vesentlig mer usikre. Resultatene fra undersøkelsen indikerer likevel at de utsatte ørretene vokste relativt godt i Tustervatn/Røsvatn. Ørretene som ble undersøkt hadde en variert diett, men utnyttet zooplankton, marflo og skjoldkreps i mindre grad enn stor røye. Av de 42 undersøkte ørretene med mat i magen, hadde bare tre ørreter (7 %) spist smårøye. De fleste ørretene ble gjenfanget i Tustervatn (63 %), mens en fjerdedel av fiskene ble fanget i Sørvatn. To av ørretene ble fanget helt nordøst i Nordvatn, mer enn fire mil fra utsettingsstedet. Fiskerne verdsatte stor Røsvassrøye høyt, mens kvaliteten på de gjenfangede ørretene ble oppfattet noe forskjellig av de ulike fiskerne. De fleste fiskerne var bedre fornøyd med kvaliteten på ørreten utover i fangstperioden. Undersøkelsen ga ingen mulighet for å vurdere hvorvidt de utsatte ørretene kunne strukturere røyebestanden i Tustervatn/Røsvatn. Til det ble det satt ut for få fisk, samt at mange av fiskene spredte seg utover hele Røsvatnmagasinet. Materialet var også for lite til å kvantifisere hvor stor andel av de utsatte ørretene som ble fiskeetere. Det analyserte materialet gir derfor ikke grunnlag for å vurdere om utsetting av stor ørret i Røsvatn vil ha en positiv effekt på røyebestanden i magasinet. Det er også uklart hvordan en eventuell utsetting av stor ørret i Røsvatn vil påvirke utøvelsen av fisket. På bakgrunn av utsettingen av stor ørret i Tustervatn (2001) kan det derfor ikke gis noen klare tilrådinger om eventuelle pålegg om framtidige utsettinger av stor ørret i Røsvatnmagasinet. En vurdering om ytterligere pålegg til regulanten må eventuelt bunne i nye forsøksutsettinger i Røsvatnmagasinet. Dette vil avhenge av Bjerka-anleggets kapasitet til en flerårlig utsetting på i størrelsesorden 2-4 000 store ørret per år, og der fisken er utsettingsklar på forsommeren. Videre må innfargingen i kjøttet være tilfredsstillende. Det synes også naturlig at en eventuell forsøksutsetting ikke bør effektueres dersom de lokale fiskerne ikke støtter det. En eventuell forsøksutsetting kan tidligst effektueres fra forsommeren 2006, og bør knyttes opp mot en driftsplan for magasinet. En alternativ kompensasjon for de negative effektene reguleringen har hatt på fisket i Røsvatn, er å sette ut stor ørret i andre, mindre innsjøer i Røsvatnmagasinets nedslagsområde.
Oppdragsgiver Statkraft SF.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no