Publikasjon

Tittel Viltkartlegging : Tjeldsund kommune
Undertittel
Forfattere Strann, K.B., Frivoll , V. & Johnsen , T.V.
År 2005
Kilde NINA Rapport 68: 25 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1607-8 1504-3312
Referat

Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsarbeidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker som er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. Dette omfatter i Bardu tre deler: naturtypekartlegging, viltkartlegging og ferskvannskartlegging. I tillegg kommer kartlegging av rødlistede arter. Rapporten gir først en kort innføring av bakgrunn, lovverk samt internasjonale forpliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og naturgrunnlag for Bardu kommune. Prosjektet har identifisert 57 naturtypelokaliteter og 26 viltområder. 28 rødlistearter er påvist i kommunen. Regionalt sjeldne karplanter er også tatt med. Det er presentert kart for hvert av de identifiserte temaene naturtyper, vilt og rødlistearter. Til slutt er det presentert et sammenveid kart – dvs. et kart som identifiserer de 26 områdene som er utpekt som særlig viktige for biologisk mangfold ut fra en helhetlig vurdering. Det er gitt forvaltningsråd for hvert sammenveid område. Kartene er presentert i denne rapporten og i digital form. Kart som inneholder sårbar informasjon om rødlistearter er unntatt offentlighet og følger ikke rapporten, men er levert separat til Bardu kommune. Alle opplysninger om naturtyper, viktige viltforekomster, rødlistearter og viktige karplanter er lagt inn i databaseverktøyet Natur2000. Samtlige UTM-referanser er presentert i kartdatum WGS84.
Oppdragsgiver Tjeldsund kommune.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no