Publikasjon

Tittel Elg- og hjortejakt
Undertittel Evaluering av prøveordningen med utvidet elg- og hjortejakt i perioden 2003 - 2005
Forfattere Haaland, H., Andersen, O., Stokke, S. & Dervo, B.K.
År 2006
Kilde NINA Rapport 120: 60 pp + vedlegg.
ISBN, ISSN 82-426-1669-8 1504-3312
Referat

Denne rapporten redegjør for evalueringen av forsøket med utvidet jakt på elg og hjort i 6 om-råder i Sør- og Midt-Norge. Direktoratet for naturforvaltning (DN) satte i 2002 i gang et forsøk med utvidet jakttid på elg og hjort. Forsøket har pågått ut jaktsesongen 2005. Prøvekommune-ne har vært Skien og Siljan i Telemark, Stor-Elvdal i Hedmark, Jølster i Sogn og Fjordane, Verdal i Nord-Trøndelag og Eikern og Lågen elgregion i Buskerud/Vestfold. I sistnevnte region går geografiske skillelinjer ved Eikerenvassdraget i øst og Numedalslågen i vest Evalueringen er tverrfaglig og har en biologisk og en samfunnsfaglig komponent. Den sam-funnsfaglige delen er basert på intervju av 82 sentrale aktører som har vært involvert i forsøket eller som har vært grunneier, jegere eller turgåere i området hvor forsøket har pågått. Infor-mantene er intervjuet før forsøket startet opp og i forsøkets sluttfase. I tillegg er en del kvantita-tive data innhentet fra rettighetshavere og kommunene. Samlet vurdert fremstår forsøket som vellykket. Det har vært relativt få negative erfaringer i de 6 områdene. Mest vellykket ser forsøket ut til å være for de store rettighetshaverne. Her har det blitt et økt jakttilbud for hjorteviltjegerne, samtidig som jakttilbudet til småviltjegerne ikke er negativt påvirket. Det er også for disse eiendommene flere eksempler på økt næringsvirksom-het i tilknytning til hjorteviltressursene som følge av utvidelsen. For de mindre rettighetshaver-ne ser ikke forsøket ut til å ha hatt stor betydning i forhold til jakttilgang eller næringsvirksom-het. Eiendomsstruktur og manglende evne til rask omstilling er viktige forklaringsfaktorer. For-søket ser imidlertid ikke ut for å ha påvirket småviltjegerne negativt. Lengre jakttid ser ut for, i de områdene vi har datagrunnlag for å vurdere dette, å føre til større ro under jaktutøvelsen med mindre skadeskyting. Vi har ikke kunnet påvise større presisjon i jaktuttaket, men dette kan være en mulig effekt på sikt. En relativt stor andel av andre brukere av utmarka, her representert ved turgåere, gir uttrykk for en viss generell utrygghet under elgjakta. Forsøket har ikke endret på dette, men fører muli-gens til at de føler seg utrygge i en lengre periode om høsten. Det er ikke rapportert om noen klare konflikter mellom jegere og andre brukergrupper i forsøksområdene. Kravene som ble stilt til deltakende kommuner og jaktområder for å kunne delta, kan imidlertid ha påvirket resultatet av forsøket positivt. Spesielt gjelder det i forhold til samjaktproblematikk og næringsutvikling, fordi deltakende grunneiere og jaktlag var forventet å skulle praktisere ut-leie av jakt og samjakt.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no