Publikasjon

Tittel BIOKLASS. Klassifisering av økologisk status i norske vannforekomster – elver
Undertittel Forslag til bunndyrindeks for definisjon av Vanndirektivets fem nivåer for økologisk status
Forfattere Bongard, T. & Aagaard, K.
År 2006
Kilde NINA Rapport 113: 22 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1661-2 1504-3312
Referat

Rapporten presenterer et forslag til bunndyrindeks for rennende vann som operasjonaliserer Vanndirektivets krav til klassifisering av økologisk status basert på avvik fra naturtilstand. En kalibrert utgave tilpasset Norges økoregioner kan brukes til alle typer bunndyrundersøkelser, inkludert konsekvensutredninger, overvåkning, oppfølging av Vanndirektivet og kartlegging av artsmangfoldet. På grunn av elvebunnens ujevne mikromosaikk av habitater er metodene for prøvetaking i ferskvann svært usikre. Matematiske modeller har hittil ikke klart å løse disse me-todiske problemene på en fullt ut tilfredsstillende måte. Med sikte på å gjøre data om bunndyr-samfunnene mer anvendelige i overvåkingen av rennende vann legges det i denne rapporten fram et forslag til en indeks som forsøker å imøtekomme kravene om anvendbarhet, kvalitet, økonomi og vitenskapelig holdbarhet. Bunndyrindeksen som foreslås her er i liten grad av-hengig av innsamlingsinnsatsen. Utgangspunktet for indeksen er vanlig forekommende arter av døgnfluer (Ephemeroptera), steinfluer (Plecoptera) og vårfluer (Trichoptera), såkalte EPT-arter, som forventes å være til stede i alle uberørte lokaliteter i en region. Avvik fra denne for-ventningen relateres til Vannrammedirektivets femdelte skala fra Meget god til Meget dårlig status. Indeksen forutsetter en regional tilpasning til kjente artsforekomster i relativt urørte el-ver, basert på variabler som breddegrad, kystnærhet, høyde over havet, vannkjemi osv., jfr. typologi for norske ferskvannsforekomster. Størrelsen av regionene vil måtte relateres til antall arter som forventes å forekomme i alle lokaliteter i regionen. EPT-indeksen vil kunne gjennom-gå en kontinuerlig raffinering og forbedring etter hvert som vår kunnskap om artsforekomster forbedres, blant annet gjennom data samlet inn i overvåkingsprogrammene.
Oppdragsgiver Statens forurensningstilsyn.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no