Publikasjon

Tittel Overvåking av palsmyr. Førstegangsundersøkelse i Dovre 2005: Haukskardmyrin og Haugtjørnin
Undertittel
Forfattere Hofgaard, A.
År 2006
Kilde NINA Rapport 154: 35 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 82-426-1706-6 1504-3312
Referat

Overvåking av palsmyr er et relativt nytt nasjonalt overvåkingsprosjekt initiert av Direktoratet for naturforvaltning, med oppstart i 2004. Prosjektet omfatter i alt fem utvalgte overvåk-ningsområder fra Finnmark i nord til Dovre i sør. I denne rapporten presenteres resultater fra førstegangsundersøkelse i Haukskardmyrin og Haugtjørnin, Dovre, som er det andre etablerte overvåkingsområdet innen prosjektet. Rapporten presenterer en kortfattet bakgrunn for beho-vet for overvåking av palsmyr; relevante klimadata for de to myrene; overvåkingsmetoder; og valg av delområder for detaljanalyser av palsformasjoner, markslagsfordeling, teledybde og vegetasjonsfordeling. De valgte delområdene representerer myrenes typiske palsformasjoner med hovedsakelig små palsplatåer, dammer og erosjonsområder. Innen hvert delområde er det registrert palsposisjoner og gjort detaljanalyser langs åtte permanente analyselinjer. Palsposisjonene er registrert for fremtidige analyser av storskalaforandringer ved hjelp av fly-bildeanalyser. Resultatene fra linjeanalysene er presentert i tabeller og figurer som visualiserer småskalafordelingen av markslag (10 variabler), bunnsjikt (6 variabler), feltsjikt (8 variabler), busksjikt (3 variabler), teledybde samt frekvens av torvsprekker og høyde. Analyselinjene er fotodokumentert og posisjonsregistrert med GPS for framtidige reanalyser hvert femte år. Det finnes ingen flybilder fra området etter 1987. Flybilder fra 1963 sammen med fotodokumenta-sjon viser at det er relativt store forandringer innen Haugtjørnin-området, men relativt små for-andringer innen Haukskardmyrin. Særlig én av palsformasjonene har minket kraftig i omfang, men samtidig ble det registrert noen nye, muligens efemere, palsformasjoner i samme område.Neste analyse av området er planlagt til 2010.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no